מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

 

01.08.2022

תקנון מבצע "ספר שני ב-50% הנחה לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים והשני

ב- 20% הנחה לכלל הלקוחות"

1.    פרטי המבצע

 • 1.1. תקנון זה נועד להסדיר את כללי המבצע "ספר שני ב-50% הנחה לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים והשני ב- 20% הנחה לכלל הלקוחות " המוגדר כדלקמן:
 • 1.2. לקוח שירכוש באחד מסניפי סטימצקי ספר ממבחר הספרים המשתתפים במבצע והמנויים ברשימה המצורפת לתקנון זה (להלן: "רשימת הספרים"), יהא זכאי לספר נוסף מרשימת הספרים ב- 50% הנחה (הזול מבניהם) במידה והוא חבר מועדון א ב- 20% הנחה במידה והוא לקוח רגיל.
 • 1.3. תוקף המבצע: 1.8.2022 עד 31.8.2022 (להלן: "תקופת המבצע") בכלל חנויות סטימצקי. המבצע לא יחול בחנויות נתב"ג, רמון אתר האינטרנט ובירידים שעורכת החברה מעת לעת.
 • 1.4. ההשתתפות במבצע פירושה הסכמה לתנאי ההשתתפות כפי שהם מפורטים בתקנון זה.
 • 1.5. עורכת המבצע הינה חברת סטימצקי (2005) בע"מ (ח.פ. 513742320) (להלן: "החברה" או "סטימצקי") משדרות הדקלים, אזה"ת לב הארץ, ראש העין (טל: 1-700-70-66-00; פקס: 03-5796833).

2.    הזכות להשתתף במבצע

 • 2.1. רשאי להשתתף במבצע כל חבר מועדון או לקוח סטימצקי שירכוש, באחד מסניפי סטימצקי (למעט מקומות המכירה המנויים בסעיף ‎1.2 לעיל) במהלך תקופת המבצע שני ספרים המנויים ברשימת הספרים.
 • 2.2. רשימת הספרים המשתתפים במבצע מפורסמת באתר האינטרנט של החברה. רשימת הספרים נתונה לשינויים.
 • 2.3. למען הסר ספק, המבצעים אינם חלים בסניפי נתב"ג, רמון אתר האינטרנט או בירידים שעורכת החברה מעת לעת.
 • 2.4. "מועד הרכישה" – מועד כלשהו במהלך תקופת המבצע בו הלקוח הגיע לאחד מסניפי סטימצקי המשתתפים במבצע ורכש ספרים מרשימת הספרים בתנאי המבצע המפורטים בתקנון זה.
 • 2.5. "חבר מועדון" – מי שבמועד הרכישה חברותו במועדון בתוקף, לרבות מי שחידש או האריך את חברותו ו/או הצטרף למועדון במועד הרכישה.
 • 2.6. לא תתאפשר מכירה של 20 ספרים ומעלה לגורם אחד (להלן – "מכירה סיטונאית") במסגרת המבצע. על אף האמור, סטימצקי רשאית להתיר, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, מכירה סיטונאית במסגרת המבצע.
 • 2.7. אין כפל מבצעים והנחות.
 • 2.8. סטימצקי שומרת על זכותה לבטל את השתתפותו של לקוח במבצע, אם יתברר כי אותו לקוח אינו עומד בתנאים המוקדמים להשתתפות במבצע, לרבות במקרה של מסירת פרטים שגויים, וזאת לפי שיקול דעתה המוחלט של סטימצקי ובלא שתוטל עליה כל חובת הנמקה.

3.    תנאי החלפה והחזרה

תנאי החלפה/החזרה של ספרים שנרכשו במבצע הינם כדלקמן, בכפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981 (התנאים יחולו במצטבר, אלא אם נכתב במפורש אחרת):

 • 3.1. תמורת מוצרים שהוחזרו/הוחלפו יינתן מוצר חלופי מבין המוצרים המשתתפים במבצע (כל עוד המוצר הוחלף במהלך תקופת המבצע ובכפוף לאמור להלן) ו/או שובר זיכוי. לא יינתן החזר כספי.
 • 3.2. החלפה/החזרה של ספרים תתאפשר בהחזרת ספרים במצב חדש בלבד, שלא נעשה בהם שימוש כלל, באריזתם המקורית ובהצגת קבלה או פתק החלפה, בתוך 30 ימים ממועד הרכישה.
 • 3.3. בגין ספרים שהוחלפו או שולמו (כל המחיר או חלקו) באמצעות פתק החלפה או שובר זיכוי, לא תינתן אפשרות להחזרה או החלפה נוספת.
 • 3.4. במקרה של החלפת כל הספרים שנרכשו בעסקה המקורית, בספרים אחרים המשתתפים במבצע (עסקה תחת עסקה), יוכל הלקוח לבחור ספרים אחרים המשתתפים במבצע עד לגובה העסקה המקורית. אם יבחר הלקוח ספרים אחרים המשתתפים במבצע שעלותם גבוהה יותר, יידרש הלקוח להשלים את היתרה.
 • 3.5. במקרה של החלפת אחד הספרים שנרכשו במבצע בספר אחר שמשתתף במבצע, יוכל הלקוח להחליף את אחד הספרים שנרכשו בספר אחר המשתתף במבצע עד לגובה הספר היקר שנרכש בעסקה המקורית, זאת בכפוף להצגת חשבונית עסקה או קבלה המעידות על פרטי העסקה המקורית, במועד ההחלפה.
 • 3.6. מבלי לפגוע באמור לעיל, ספר שנרכש במסגרת המבצע ויוחזר לאחר תום תקופת המבצע, ניתן יהיה לקבל תמורתו שובר זיכוי בגובה הסכום ששולם עבורו בלבד.
 • 3.7. אופן חישוב זיכוי שיינתן בהחלפה/החזרה של ספר שנרכש במבצע: מערכת הקופות מתחקה אחר אחוז ההנחה שניתן עבור העסקה שבוצעה בפועל (לעומת גובה העסקה המקורית, ללא מבצע). את אחוז ההנחה המערכת כופלת במחיר הספר שהוחזר, זהו גובה ההנחה בש"ח שניתן עבור הספר שנרכש. את גובה ההנחה מפחיתה המערכת ממחירו המקורי של הספר, ללא הנחה, וזהו המחיר ששולם עבור הספר בפועל. סכום זה הוא הסכום שיינתן ללקוח כזיכוי, אם יבקש להחליף או להחזיר את הספר שרכש במסגרת המבצע.

לדוגמה, לקוח שרכש שני ספרים שמחירם הרגיל הוא 100 ₪ ו-80 ₪, במבצע 1+1 ₪, שילם 100 ₪ במקום 180 ₪. ההנחה שניתנה לו בשקלים היא 80 ₪ בסך הכל (80= 180-100). אחוז ההנחה שניתן ללקוח עבור העסקה הוא 36.1111% (44.444%=100*80/180). עבור הספר שמחירו המקורי הוא 80 ₪, שילם הלקוח בפועל 44.4448 ₪ (35.5552=44.444%*80,  44.4448=80-35.5552). עבור הספר שמחירו המקורי הוא 100 ₪, שילם הלקוח 55.556 ₪ (44.444=44.444%*100, 55.556=100-44.444). הסכום ששילם הלקוח בפועל עבור כל ספר הוא הסכום שיינתן לו כזיכוי בעת החזרה או החלפה.

4.    שונות

 • 4.1. תקנון זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים בנוגע למבצע, וכל הבטחות, ערובות, הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בקשר עם המבצע שניתנו או נעשו ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בתקנון זה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם.
 • 4.2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר עם המבצע, לרבות בתקשורת הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 • 4.3. החברה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים לאבטחת המידע הנמסר לה במסגרת המבצע. יחד עם זאת, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם למשתתף במבצע אם מידע שנמסר במסגרת המבצע יגיעו לידי צדדים שלישיים שלא בהרשאה, למעט במקרה של שימוש בזדון על-ידי עובדי החברה.
 • 4.4. שום התנהגות מצד החברה לא תחשב כוויתור על איזו מזכויותיה על פי תקנון זה או על-פי הוראות כל דין או כוויתור או הסכמה מצידה לאיזו הפרה או קיום תנאי שהוא אלא אם הוויתור, ההסכמה, הדחייה, השנוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות ובכתב.
 • 4.5. החברה רשאית בכל שלב לבטל את המבצע או לשנות את תנאיו מכל סיבה שהיא, ככל שעשתה כן, לא תהיה למי מהמשתתפים במבצע ו/או המבקשים להשתתף במבצע כל טענה ו/או תביעה נגד החברה בגין השינוי ו/או הביטול.
 • 4.6. תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך הוא מיועד הן לנשים והן לגברים.
 • 4.7. בכל מחלוקת בקשר עם המבצעים יהא בית המשפט המוסמך בית המשפט בתל אביב בלבד ולא כל בית משפט אחר מלבדו.

 

 

 

 

סגור
Loading
Go back to %1