תקנון חג הספר העברי 2020

 

 

מבצעי "חודש הספר" – תקנונים 01.06.2020

1.            פרטי המבצעים ותנאיהם

מבצע "התשיעייה":

כל חבר מועדון יוכל לרכוש כל אחד מהספרים המשתתפים במבצע ב-34.90  ₪ בלבד (להלן: "המבצע"). לקוח שיבחר להצטרף או לחדש חברות במועדון יוכל לרכוש ספר אחד ב- 29.90 ₪.

1.1.      תקופת המבצע: המבצע יחול בין התאריכים: 01-30.06.2020  בכל חנויות הרשת ובירידים שתערוך החברה מעת לעת, מלבד חנויות נתב"ג. המבצע יחול באתר האינטרנט של סטימצקי.

1.2.      הספרים המשתתפים המבצע:

מק"ט

שם

קטלוגי

מחיר לחברי

מועדון

מחיר למצטרפים חדשים או מחדשים

10200150

התחקיר

98

34.90

29.90

11374445

העלמה והלילה/גיום מוסו

98

34.90

29.90

10033288

העדויות

98

34.90

29.90

11324523

מתנת כוכבים

98

34.90

29.90

11324563

הרשימה הסודית

98

34.90

29.90

10200152

המרכזנית

96

34.90

29.90

10011047

21 מחשבות על המאה ה- 21

98

34.90

29.90

11415347

רק המעז

98

34.90

29.90

11324544

אחותי הרוצחת

98

34.90

29.90

 

מבצעי "2 ספרי קריאה ועיון ב-99 ש"ח וכל ספר נוסף ב-49.5 ש"ח" וכן "3 ספרי ילדים ונוער ב-99 ₪ וכל ספר נוסף ב-33 ₪" או שילוב בין שני המבצעים, כדלקמן:

1.3.        כל לקוח זכאי לרכוש שני ספרים מבין הספרים המנויים ברשימת הספרים המצורפת לתקנון זה ומסומנת 1 ("רשימת ספרי קריאה ועיון"), ב- 99 ₪ בלבד וכל ספר נוסף מבין הספרים המנויים ברשימה זו ב-49.5 ₪ בלבד.

1.4.        בנוסף, כל לקוח זכאי לרכוש שלושה ספרים מבין הספרים המנויים ברשימת הספרים המצורפת לתקנון זה ומסומנת 2 ("רשימת ספרי ילדים ונוער"), ב-99 ₪ וכל ספר נוסף מבין הספרים המנויים ברשימה זו ב-33 ₪ בלבד.

1.5.        בנוסף, כל לקוח זכאי לרכוש שני ספרים מבין הספרים המנויים ברשימת ספרי קריאה ועיון וברשימת ספרי ילדים ונוער ב-99 ₪ בלבד.

1.6.        תקופת המבצע: המבצע יחול בין התאריכים 01-30.06.2020  בכל חנויות הרשת ובירידים שתערוך החברה מעת לעת, מלבד חנויות נתב"ג ואתר האינטרנט של סטימצקי.

1.7.        ברכישת ספר אחד מהספרים המנויים ברשימת ספרי הקריאה והעיון וברשימת ספרי ילדים ונוער תינתן הנחה בגובה 20% מהמחיר הקטלוגי או ב- 25% הנחה לחברי מועדון.

מבצע "20% הנחה על ספרים בעברית, למעט תחומים מסוימים":

1.8.        לקוח שירכוש ספר בעברית, למעט ספרים מהתחומים המפורטים ברשימה שלהלן, יוכל ליהנות מ20% הנחה מהמחיר הקטלוגי של הספר ("מבצע 20% הנחה"). חבר מועדון שירכוש ספר בעברית, למעט הספרים מהתחומים המפורטים ברשימה להלן, יוכל ליהנות מ- 25% הנחה מהמחיר הקטלוגי של הספר.

1.9.        רשימת התחומים שאינם נכללים במבצע:

1.       1160 רכב תחבורה, תשבצים;

2.       1705 ציוד ספרני;

3.       1240 מילונים ושיחונים;

4.       1801 לימוד ועיון;

5.       1323 אטלסים;

6.       1322 מפות;

7.       1320 מדריכי נסיעות;

8.       1171 לוחות שנה;

9.       1170 לוחות;

10.    1103 משרדאות;

11.    1096 מיקודיות;

12.    1310 ספרי לימוד.

1.10.     תקופת המבצע: המבצע יתקיים בין התאריכים: 01-30.06.2020  בכל חנויות הרשת ובירידים שתערוך החברה מעת לעת, מלבד חנויות נתב"ג. המבצע יחול במועדים אלה גם באתר האינטרנט של סטימצקי.

2.            הזכות להשתתף במבצעים

2.1.        לא ניתן לרכוש במבצעים ברכישה סיטונאית, אלא רכישה לשימוש פרטי בלבד.

2.2.        אין כפל מבצעים והנחות.

2.3.        "מועד הרכישה" – מועד כלשהו בין התאריכים המנויים לעיל, המצוינים כ"תקופת המבצע", בו הלקוח או חבר המועדון (לפי תנאי כל מבצע) הגיע לאחד מסניפי החברה והירידים, בהתאם לתנאי כל מבצע, ורכש מוצרים המשתתפים במבצע, בהתאם לתנאיו כאמור לעיל.  

2.4.        "חבר מועדון" – מי שבמועד הרכישה חברותו במועדון בתוקף, לרבות מי שחידש  או האריך את חברותו ו/או הצטרף למועדון במועד הרכישה.

2.5.        החברה שומרת על זכותה לבטל את השתתפותו של לקוח במבצע, אם יתברר כי הוא אינו עומד בתנאים המוקדמים להשתתפות במבצע, לרבות במקרה של מסירת פרטים שגויים, וזאת לפי שיקול דעתה המוחלט ובלא שתוטל עליה כל חובה לנמק את החלטתה.

3.            תנאי החלפות/החזרות

3.1.        תנאי החלפה/החזרה של מוצרים שנרכשו במבצע הינם כדלקמן, בכפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981 (הכללים חלים במצטבר):

3     

3.1     

3.2.1.    תמורת ספרים שיוחלפו יינתן ספר חלופי מבין הספרים המשתתפים במבצע (כל עוד הספר הוחלף במהלך תקופת המבצע ובכפוף לאמור להלן) ו/או שובר זיכוי. לא יינתן החזר כספי, אלא בכפוף לאמור בחוק הגנת הצרכן.

3.2.2.    החלפת ספרים תתאפשר בהחזרת מוצרים במצב חדש בלבד, מבלי שנעשה בהם שימוש כלל, באריזתם המקורית ובהצגת קבלה או פתק החלפה, בתוך 30 ימים ממועד הרכישה.

3.2.3.    בגין ספרים שהוחלפו או שולמו (כל המחיר או חלקו) באמצעות פתק החלפה או שובר זיכוי, לא תינתן אפשרות להחזרה או החלפה נוספת.

3.2.        מבלי לפגוע באמור בסעיף 3.2 לעיל, ספר שנרכש במסגרת המבצע ויוחזר לאחר תום תקופת המבצע, ניתן יהיה לקבל תמורתו שובר זיכוי בגובה הסכום ששולם עבורו.

4.            שונות

4.1.        מובהר בזאת כי ההנחה תינתן לפי בקשת הלקוח וכי סטימצקי אינה יכולה למסור ללקוח שהוא זכאי להנחה. סטימצקי אינה חייבת לנקוט פעולה כלשהי לשם מימוש ההנחה.

4.2.        בוטלה ההנחה על פי האמור בתקנון זה, לא תהא לסטימצקי כל אחריות לכל נזק שהוא שנגרם ללקוח או לאחר, וללקוח לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי החברה בגין ההטבה ו/או ההנחה במבצע או ביטולה, ובכלל זה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח.

4.3.        תקנון זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים בנוגע למבצע, וכל הבטחות, ערובות, הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בקשר עם המבצע שניתנו או נעשו ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בתקנון זה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם.

4.4.        בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר עם המבצע, לרבות בתקשורת הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

4.5.        החברה נוקטת אמצעי הזהירות המקובלים לאבטחת המידע הנמסר לה במסגרת המבצע. יחד עם זאת, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם למשתתף במבצע אם מידע שנמסר במסגרת המבצע יגיעו לידי צדדים שלישיים שלא בהרשאה, למעט במקרה של שימוש בזדון על-ידי עובדי החברה.

4.6.        שום התנהגות מצד החברה לא תחשב כויתור על איזו מזכויותיה על פי תקנון זה או על-פי הוראות כל דין או כויתור או הסכמה מצידה לאיזו הפרה או קיום תנאי שהוא אלא אם הויתור, ההסכמה, הדחייה, השנוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות ובכתב.

4.7.        החברה רשאית בכל שלב לבטל את המבצע או לשנות את תנאיו מכל סיבה שהיא, ככל שעשתה כן, לא תהיה למי מהמשתתפים במבצע ו/או המבקשים להשתתף במבצע כל טענה ו/או תביעה נגד החברה בגין השינוי ו/או הביטול.

4.8.        תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך הוא מיועד הן לנשים והן לגברים.

4.9.        בכל מחלוקת בקשר עם המבצעים יהא בית המשפט המוסמך בית המשפט בתל אביב בלבד ולא כל בית משפט אחר מלבדו.

4.10.     ההשתתפות במבצעים פירושה הסכמה לתנאי ההשתתפות כפי שהם מפורטים בתקנון זה.

4.11.     עורכת המבצעים הינה סטימצקי (2005) בע"מ (ח.פ. 513742320) (להלן: "החברה" או "סטימצקי") מרח' הדקלים, אזור התעשייה "לב הארץ", ת.ד. 700 ראש העין (טל: 1-700-70-66-00; פקס: 03-5775774).