תקנון מועדון הקוראים של סטימצקי

 1. תקנון מועדון הקוראים של סטימצקי

   

  1. מבוא           
   מועדון הקוראים של סטימצקי (2005) בע"מ ("סטימצקי") הנו מועדון לקוחות שהוקם במטרה להעניק לחברי המועדון עדכונים, מידע והטבות שונות ומגוונות.

   

  1. הגדרות

  2.1.  "האתר" הנו אתר האינטרנט של המועדון שכתובתו: www.steimatzky.co.il.

  2.2.  "דמי החבר" הנם תשלום עבור חברות במועדון למשך תקופת החברות, בשיעור שיהיה בתוקף במועד ההרשמה למועדון.

  2.3.  "הטבות" כהגדרתן בסעיף 4.1 לתקנון.

  2.4.   "חבר מועדון" הנו מי שהצטרף לחברות במועדון בהתאם לסעיף 3 לתקנון.

  2.5.  "טופס ההרשמה" הנו טופס הרשמה למועדון, בנוסח שיעודכן מעת לעת על ידי המועדון.

  2.6.  "המועדון" הנו מועדון הקוראים של סטימצקי.

  2.7.  "מנהל המועדון" הנו סער פרומרקט הסוכנות לקידום מכירות בע"מ או מי שיחליפו בהודעה שתימסר.

  2.8.  "פרטי חבר המועדון" כהגדרתם בסעיף 7 לתקנון.

  2.9.  "תקופת החברות" הנה תקופה של שניים-עשר (12) חודשים ממועד ההרשמה למועדון.

  2.10."התקנון" – הנו תקנון המועדון כמפורט במסמך זה.

   

  1. הצטרפות למועדון

  3.1.  ההרשמה למועדון הנה לכל אדם מעל גיל 18. יובהר כי ההרשמה למועדון מיועדת ללקוחות פרטיים בלבד לצורך שימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי ואינה מיועדת לבתי עסק, לתאגידים ,מוסדות וכיו"ב.

  3.2.  ההרשמה למועדון נעשית באמצעות מילוי ומסירה של טופס ההרשמה (באתר או בכל אחת מחנויות סטימצקי) ותשלום דמי החבר באתר או בכל אחת מחנויות סטימצקי. הצטרפות למועדון מותנית במסירת טלפון נייד של חבר המועדון.

  3.3.  סטימצקי ו/או מנהל המועדון יהיו רשאים לדחות בקשה להצטרף למועדון, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי שתחול עליהם החובה לנמק את סירובם.

  3.4.  הסכמה לכל תנאי התקנון הנה תנאי לחברות במועדון. מילוי טופס ההרשמה ומסירתו כאמור לעיל, כמוהו כהסכמה של מי שמבקש להירשם למועדון לכל הוראות התקנון לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. לחבר המועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם הוראות התקנון ו/או שינוי התקנון.

  3.5.  חבר מועדון אחראי לעדכן את המועדון בכל שינוי שיחול באיזה מפרטיו האישיים המפורטים בטופס ההרשמה, ובכלל זה בכתובת הדואר האלקטרונית שלו, בין היתר על מנת לאפשר את המשך הקשר הרציף בין המועדון לבין חבר המועדון. המועדון לא יהיה אחראי לאי קבלת הטבה, דיוור, עדכון או הודעה בקשר עם המועדון בגין אי עדכון הפרטים כאמור.

  3.6.  החברות במועדון היא לתקופת החברות בלבד. בסיום כל תקופת חברות, חבר המועדון יהיה רשאי להאריך את תקופת החברות בתקופת חברות נוספת באמצעות חידוש תשלום דמי החבר.

  3.7. בהצטרפותו למועדון, וככל שלא הודיע לסטימצקי אחרת, מאשר חבר המועדון את הסכמתו לקבלת עדכונים תקופתיים ותוכן שיווקי ופרסומי מסטימצקי, בכל אמצעי תקשורת שסטימצקי תמצא לנכון, בקשר לסטימצקי, לפעילויותיה, למוצריה ולמבצעי הטבות המיועדים לחברי המועדון, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של סטימצקי, ולתקופה שאינה מוגבלת בזמן.

  3.8.  לקוח המבקש להפסיק לקבל עדכונים תקופתיים מסטימצקי, במהלך תקופת חברותו במועדון או לאחריה, יודיע על כך  לסטימצקי בהתאם לדרך המפורטת בעדכון שנשלח אליו ו/או בפניה ישירה לשירות הלקוחות של החברה, שפרטי ההתקשרות עמו מפורטים להלן.

  3.9.  חבר המועדון אחראי לדאוג לעצמו לגישה לאינטרנט על מנת ליהנות משירותי המועדון והטבותיו.

   

  1. הטבות לחברי המועדון

  4.1.  במסגרת המועדון, חברי המועדון יהיו זכאים לקבל את ההטבות הבאות (ביחד: "ההטבות"): 
  (א) קבלת עדכונים תקופתיים באמצעות הדואר האלקטרוני, מסרונים או בכל אמצעי אחר שמנהל המועדון בשיתוף עם סטימצקי ימצאו לנכון, בקשר לספרים חדשים שייבחרו ע"י סטימצקי, להטבות של המועדון ולמבצעים ייחודיים לחברי המועדון; (ב) זכאות ליהנות ממבצעים ייחודיים לחברי המועדון שיתקיימו בחנויות סטימצקי מעת לעת; (ג) הטבות שונות נוספות שסטימצקי תחליט להעניק לחברי המועדון. מובהר כי כמות, תנאי וטיב ההטבות נתונים לשיקול דעתה של סטימצקי והיא אינה מתחייבת באופן כלשהו לכמות או לטיב ההטבות.

  4.2.  מימוש הטבה כלשהי בחנויות סטימצקי יעשה כנגד הצגת מספר תעודת הזהות של חבר המועדון ובכפוף לתנאים הבאים במצטבר: (א) מועד התוקף של אותה הטבה (כפי שיפורסם על ידי המועדון או סטימצקי) טרם חלף; (ב) המוצר שלגביו ניתנת ההטבה נמצא במלאי של אותה חנות סטימצקי בה יבקש חבר מועדון לממש את ההטבה; וכן (ג) חברותו של חבר המועדון הייתה בתוקף במועד מתן ההטבה ובמועד מימושה.

  4.3.  יובהר כי כל רכישה של פריט ממבצעי המועדון תעשה באמצעות תשלום במזומן, תווי שי סטימצקי, Wish You Card או בכרטיס אשראי רגיל בלבד ולא יתקבל תשלום בכל אמצעי תשלום אחר (לרבות, ומבלי לגרוע, תווי קניה, כרטיסי חיוב מיוחדים, כרטיסים נטענים, כרטיסי הנחה ו/או מבצע כלשהם ולרבות כאלה המקנים זכות לכפל הנחות). בהצטרפותו למועדון, מוותר בזאת חבר המועדון על כל זכות לרכוש מוצרים במסגרת המועדון באמצעי תשלום שאינו אחד מהמפורטים לעיל.

  4.4.  אם וככל שמנהל המועדון בשיתוף עם סטימצקי יחליט שחלק מההטבות שיינתנו יהיו ניתנות למימוש באמצעות קופונים, הקופונים ישלחו לדואר האלקטרוני של חברי המועדון או באמצעות SMS/MMS למספר הטלפון הסלולארי של חברי המועדון, לפי שיקול דעת מנהל המועדון ו/או סטימצקי. מימוש הקופונים כאמור יתבצע באמצעות הצגת עותק מודפס של הקופונים או באמצעות הצגת הודעת SMS/MMS המכילה את הקופונים (במידה והקופונים ישלחו לדואר האלקטרוני של חברי המועדון, האחריות להעברת הקופונים מהדואר האלקטרוני למכשיר הנייד מוטלת על חברי המועדון) בחנויות סטימצקי. עלויות המרת הקופונים ו/או שליחת/קבלת הודעותSMS/MMS  לטלפון הסלולארי הינן על חשבונו של המנוי הסלולארי. יובהר כי קופון שלא מומש עד למועד סיום התוקף שלו לא יהיה תקף ולא יהיה ניתן לממשו לאחר מועד זה, וחבר המועדון לא יהיה זכאי לקופון חלופי ו/או לתמורה כלשהי בגינו.

  4.5.  ההטבות הינן אישיות לחברי המועדון ואינן ניתנות להעברה, המחאה, שיעבוד, מכירה, הסבה, המרה, החלפה וכיו"ב.

  4.6.  מנהל המועדון וסטימצקי שומרים לעצמם את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את ההטבות ו/או את מחיריהן ו/או עלותן ו/או להציע הטבה חלופית, בכל עת, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לרבות  לאחר מסירתן לחברי המועדון ו/או תוך כדי תקופת מימוש ההטבות.

  4.7.  הטבות המועדון הניתנות בחנויות הרשת אינן תקפות בחנויות נתב"ג. בחנויות הדיוטי פרי יינתנו הנחות והטבות שישתנו מעת לעת

  4.8.  סטימצקי שומרת לעצמה הזכות להודיע על הפסקת פעילות המועדון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה של 30 (שלושים) ימים מראש, וזאת מבלי לפגוע בהטבות ובקופונים אשר הוקנו לחברי המועדון עד למועד הפסקת פעילות המועדון. במקרה של הפסקת פעילות המועדון כאמור: (א) תינתן לחברי המועדון האפשרות לנצל ההטבות והקופונים שבידם כל עוד הם בתוקף על פי הרשום עליהם; (ב) לא יינתן החזר כספי או זיכוי בגין דמי חבר ששולמו למועדון; (ג) לא יהיו לחברי המועדון כל טענות בגין הפסקת פעילות המועדון.

   

  1. סיום וביטול חברות

  5.1.  מבלי לגרוע מהוראות הדין, כל חבר מועדון יהיה זכאי לבטל את חברותו במועדון בכל עת בהודעה שימסור למועדון בכתב. הביטול בפועל ייעשה בתוך שלושה (3) ימי עסקים מיום שנמסרה הודעת הביטול ואם נמסרה הודעת הביטול באמצעות דואר רשום - בתוך שישה (6) ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח, והכל אם לא נקב חבר המועדון במועד מאוחר יותר בהודעת הביטול.

  5.2.  מנהל המועדון ו/או סטימצקי רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, לשלול מחבר מועדון את חברותו במועדון או לחסום הכניסה/הגישה שלו לאתר ו/או לעכב או לשלול ממנו הזכות לקבל את ההטבות כולן או חלקן, באופן מיידי, אם ביחס לאותו חבר מועדון יתעורר חשד אצל המועדון בנוגע לכל אחד מהמקרים הבאים: (א) חבר המועדון הפר או לא עמד בתנאי מן התנאים המפורטים בתקנון; (ב) התנהגות/פעולה של חבר המועדון מפרה דין כלשהו או שהיא מזיקה לאינטרסים של חבר מועדון אחר ו/או המועדון ו/או מי מטעמו, וכן (ג) אי תקינות, זיוף או מרמה לגבי החברות במועדון. לחבר המועדון לא יהיו כל טענות כנגד המועדון בקשר עם האמור לעיל.

  5.3.  במקרה של סיום או ביטול חברות במועדון מכל סיבה, לא יהיה חבר המועדון זכאי להטבות ו/או לזכויות הניתנות לחברי המועדון ו/או לזיכוי או להחזר כספי כלשהוא בגין דמי החבר או חלקם.

   

  1. קניין רוחני

  6.1.  סטימצקי הינה בעלת מלוא הזכויות מכל סוג ומין בקשר למועדון ולאתר ולתכניהם, לרבות מוניטין, סמליל, כל סימן מסחרי ושם מסחרי, בין אם רשומים ובין אם לאו, וכל זכות דומה אחרת. חברי המועדון אינם רשאים לעשות שימוש כלשהו בזכויות כאמור ללא הסכמת סטימצקי בכתב ומראש.

  6.2.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של סטימצקי, אלא אם סטימצקי התירה זאת במפורש בכתב ומראש.

   

  1. מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

  7.1.  הפרטים האישיים שיימסרו על ידי כל אחד מחברי המועדון במסגרת מילוי טופס ההרשמה והשימוש באתר וכן הפרטים שייקלטו על ידי מערכת הקופות של החברה בגין רכישות חבר המועדון ("פרטי חבר המועדון"), יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של סטימצקי.

  7.2.  מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של חבר המועדון לכך שפרטי חבר המועדון שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת סטימצקי, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של סטימצקי או מי מטעמה. סטימצקי לא תמסור את פרטי חבר המועדון לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי חבר המועדון ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין חבר המועדון לבין סטימצקי; (ג) אם תארגן את פעילות המועדון במסגרת גוף אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות המועדון עם פעילותו של גוף אחר - סטימצקי תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי חבר המועדון, ובלבד שהגוף האחר זה יקבל על עצמו כלפי חברי המועדון את הוראות מדיניות פרטיות זו. במקרה של העברת פרטי חבר המועדון לגוף אחר כאמור, סטימצקי תמסור הודעה לחברי המועדון.; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצלה כי חבר המועדון ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בסטימצקי ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות בחברי מועדון אחרים; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצלה חשד כי חבר המועדון עשה שימוש בחברותו במועדון לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצלה חשד כי חבר המועדון הפר איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם סטימצקי ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך הפעלת המועדון, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים במועדון או המעורבים בהפעלתו.; (ח) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לחבר המועדון בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ט) לצרכי ניהול המועדון, עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר למועדון; (י) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (יא) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות "עוגייה" ((cookies. לחברי המועדון לא תהיה טענה או דרישה כלפי סטימצקי בקשר למסירת פרטי חבר המועדון כאמור.

  7.3  שימוש כאמור בסעיף 7.2 לעיל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של סטימצקי וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981. סטימצקי לא תיחשב כמפירת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

  7.4.  חברי המועדון מאשרים שידוע להם שלא חלה עליהם חובה חוקית למסור את פרטי חבר המועדון וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונם החופשי ובהסכמתם. חברי המועדון מסכימים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטי חבר המועדון ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותם בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

  7.5.  חברי מועדון: (א) שמתנגדים לשימוש בפרטי חבר המועדון אודותיהם; או (ב) שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות סטימצקי; או (ג) שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך בכתב למנהל המועדון, ובמקרה זה מנהל המועדון ו/או סטימצקי יפעלו בהתאם להוראה שנמסרה להם, וסטימצקי תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל את חברותם במועדון מבלי שהם יהיו זכאים לפיצוי כלשהו בגין כך.

   

  1. אחריות

  8.1.  המועדון ו/או מנהל המועדון ו/או סטימצקי ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג, בקשר למימוש ו/או אי מימוש /ואו השימוש בהטבות ו/או בקשר לנזק כלשהו, עקיף, תוצאתי או נסיבתי, אשר יגרם לחבר המועדון או לצד שלישי כלשהו בקשר עם המועדון ו/או ההטבות, לרבות אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב.

  8.2.  סטימצקי אינה מתחייבת כי האתר ו/או המועדון לא ייסגרו ו/או כי הפעילות בהם לא תופסק באופן זמני או קבוע והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או המועדון ו/או את פעילותם בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי. על כן, חברי המועדון מתבקשים לנהוג בהתאם וליצור גיבוי מחוץ לאתר של כל מידע ו/או תוכן אותו הינם מעוניינים לשמור.

  8.3.  סטימצקי ו/או מנהל המועדון ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש במועדון ו/או באתר, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בהם, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטתם, ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את חבר המועדון בכל סעד ו/או זכות, למעט אם נאמר אחרת במפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהא סטימצקי רשאית מכל סיבה שתיראה לה סבירה, לבטל את המועדון או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות לחברי המועדון, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקטו סטימצקי ו/או מנהל המועדון עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי סטימצקי ו/או מנהל המועדון אינם ולא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו לאדם כלשהו, לרבות לחבר מועדון, עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל ו/או עקב הפעולות שינקטו כאמור.

  8.4.  רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. סטימצקי ומנהל המועדון נוקטים במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידי חברי מועדון באתר אולם על חברי המועדון לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. סטימצקי ו/או מנהל המועדון אינם מתחייבים שהשירותים והמידע באתר ובשרתי המועדון (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהרשמה ובהעלאת תוכן ו/או מידע, חברי המועדון משחררים את סטימצקי ומנהל המועדון ו/או מי מטעמם מאחריות לכל נזק שייגרם להם ו/או למי מטעמם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותרים על כל טענה כנגד סטימצקי ומנהל המועדון ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

   

  1. דרכי מסירת הודעות

  9.1. דרכי מסירת הודעות מהמועדון לחברי המועדון, בכל דבר ועניין, ייעשו באופן ובדרך שייקבע על ידי סטימצקי ומנהל המועדון, לפי שיקול דעתם הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור, פרסום בסניפי סטימצקי ו/או באמצעי תקשורת כלשהו ו/או באמצעות דיוור ישיר ו/או באתר האינטרנט של סטימצקי ו/או בתקנון זה ייחשב כמסירת הודעה לחברי המועדון ולחברי המועדון לא תהיינה טענה ו/או דרישה בגין כך ו/או טענה לאי ידיעה אודות תוכן ההודעה.

  9.2. דרכי מסירת הודעות מחברי המועדון לסטימצקי ו/או למנהל המועדון, בכל דבר ועניין, ייעשו באמצעות פנייה לשירות הלקוחות באמצעות דואר אלקטרוני:  service@steimatzky.co.il או  בטלפון: 1-700-70-66-00 
  שעות פעילות שירות הלקוחות: ימים א'-ה'  בין השעות 08:30-17:00. (ללא ערבי חג, חגים, שבתות וימי שבתון)
  .

   

   

   

  1. כללי

  10.1.יובהר כי אין בהוראות תקנון זה כדי לגרוע באופן כלשהו מהוראות תקנון האתר בכל הנוגע לשימוש באתר.

  10.2.סטימצקי שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות התקנון, כולן או חלקן, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. התקנון המעודכן יחייב החל ממועד פרסומו באתר. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי ההנהלה בסטימצקי או באתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, סטימצקי תפרסם הודעה בנוגע לעדכון התקנון בדיוור החודשי.

  10.3.סטימצקי רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות את שם המועדון, סמלי המועדון וכיוצ"ב בכל עת. 

  10.4.בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר למועדון, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. האמור לעיל לא יחול על עדכונים שהמועדון יערוך בתקנון, אשר יגברו על הוראות התקנון הלא מעודכנות.

  10.5.האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים וגברים כאחד.

  10.6.כל התנהגות של סטימצקי ו/או מנהל המועדון לטובת חבר המועדון בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור שלהם על האמור בתקנון זה.

  10.7.מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

  10.8.לברורים ושאלות בכל עניין הנוגע למועדון ניתן לפנות לשירות הלקוחות באמצעות דואר אלקטרוני:  service@steimatzky.co.il או  בטלפון: 1-700-70-66-00
  שעות פעילות שירות הלקוחות: ימים א'-ה'  בין השעות 08:30-17:00. (ללא ערבי חג, חגים, שבתות וימי שבתון)
  .


   

  אנו מברכים אותך על הצטרפותך למועדון ומאחלים לך קריאה נעימה והנאה מרובה.

 


תקנון תכנית צבירת נקודות לחברי מועדון

סיום תכנית צבירת הנקודות 

לידיעתכםהחל מיום בינואר 2018 תסתיים תכנית צבירת הנקודות לחברי מועדון סטימצקי.

לקוחות סטימצקי שברשותם נקודות מועדון יוכלו לממש אותן עד חצי שנה לאחר סיום תקופת החברות הנוכחית שלהם במועדון.

סטימצקי קוראת לכם לבוא לסניפים ולממש את הנקודות שברשותכם.

סטימצקי תשוב ותעניק לחברי מועדון הלקוחות מבצעים והטבות משתנים.

 

 1. תכנית צבירת נקודות

תקנון זה נועד להסדיר את כללי "תכנית צבירת נקודות לחברי מועדון" המוגדרת כדלקמן:

  1. כל חבר מועדון שירכוש באחת מנקודות הרכישה מוצרים ממבחר המוצרים המזכים בנקודות כאמור להלן, יצבור נקודות בערך של 5% מסכום הרכישה שביצע.
  2. חבר המועדון יוכל לממש את הנקודות שנצברו לו בסניפי החברה בלבד, החל מהרכישה הבאה שלו ובכפוף לאמור בתקנון זה להלן.
  3. לא ניתן לצבור נקודות או לממשן בסניפי הדיוטי-פרי בנתב"ג. לא ניתן לממש נקודות בירידי סטימצקי או באתר האינטרנט של החברה. בנוסף לא ניתן לצבור נקודות או לממשן בגין רכישת סיגריות בכל סניפי נתב"ג.
  4. לא ניתן לצבור נקודות או לממשן ברכישת ספרים שחלה עליהם הגנה מכוח החוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה), התשע"ג- 2013 (להלן: "חוק הספרים").
  5. צבירת נקודות ומימושן פירושה הסכמה לתנאי התכנית כפי שהם מפורטים בתקנון זה.
  6. עורכת תכנית הנקודות הינה חברת סטימצקי (2005) בע"מ (ח.פ. 513742320) (להלן: "החברה" או "סטימצקי") ת.ד. 10333 רמת גן 5200202 (טל: 1-700-70-66-00; פקס: 03-5796833).
 1. תנאי תכנית צבירת נקודות ומימושן
  1. "התכנית" - רשאי לצבור נקודות ולממשן כל חבר מועדון סטימצקי שירכוש באחת מנקודות הרכישה מוצרים ממבחר המוצרים המזכים בנקודות. חבר מועדון שרכש מוצרים כאמור, יצבור 5% מערך הרכישה בנקודות.
  2. "חבר מועדון"- מי שבמועד הרכישה חברותו במועדון בתוקף, ו/או מי שבחר לחדש/להאריך את חברותו ו/או להצטרף למועדון במועד זה.
  3. "מועד הרכישה"- מועד כלשהו בו חבר המועדון הגיע לאחת מנקודות הרכישה ורכש מוצרים ממבחר המוצרים המזכים בנקודות כאמור בתנאי התכנית המפורטים בתקנון זה.
  4. "מוצרים המזכים בנקודות" – כלל המוצרים המוצעים למכירה בנקודות הרכישה, למעט:
   1. ספרים מוגנים לפי חוק הספרים;
   2. כרטיסי מתנה סטימצקי (מחלקה 4);
   3. עיתונים מקומיים (מחלקה 7);
   4. פריט הצטרפות למועדון/ חידוש חברות במועדון לשנה / חידוש חברות במועדון לשנתיים (מחלקה 15);
   5. ספרי לימוד (מחלקה 17);
   6. תרומות (מחלקה 89);
   7. מוצרים שנרכשים בהטבות למנויים (מחלקת מיוחדים 1002);
   8. ספרי תיאוריה (מחלקה 1160);
   9. אטלסים (מחלקה 1323);
   10. מוצרים לספריות (מחלקה 1705);
   11. ספרי לימוד ועיון ומיקודיות (מחלקה 1801);
   12. סוללות;
   13. מילונים אלקטרוניים;
   14. מחשב נייד משולב טבלט;
   15. קלפי איסוף (למשל, מסוג "סופרגול");
   16. סיגריות;
   17. מוצרים ששולמו באמצעי תשלום שונים, כגון: כרטיסי מתנה (מלבד כרטיס מתנה "סטימצקי" או "סטימצקידס"), תווי קנייה או שוברי קנייה.
  1. "נקודות הרכישה" – סניפי סטימצקי בכל רחבי הארץ, למעט סניפי הדיוטי-פרי בנתב"ג, אתר האינטרנט של סטימצקי וירידים שמקיימת החברה מעת לעת.
  2. מובהר כי מוצר המזכה בנקודות שנרכש חלקו בכסף וחלקו באמצעי תשלום אחר (כרטיס מתנה שאינו של "סטימצקי" ו/או תו קניה ו/או אמצעי תשלום אחר כאמור לעיל), יזכה את חבר המועדון בנקודות רק עבור החלק שנרכש בכסף (ולא עבור החלק שנרכש באמצעי תשלום אחר).
  3. מובהר כי סטימצקי תהא רשאית להוסיף מוצרים נוספים לרשימה זו, בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  4. להסרת ספקות, חבר מועדון שרכש מוצר במבצע, יצבור נקודות בהתאם לסכום הכסף ששולם על-ידו בפועל (לאחר הנחות).
  5. חבר מועדון שנצברו לזכותו נקודות, יהא רשאי לממשן החל מהרכישה הבאה שלו באחת מחנויות סטימצקי בלבד.
  6. ניתן לרכוש מוצר באמצעות נקודות רק בדרך של "רכישה מלאה בנקודות". חבר מועדון יוכל להשתמש בנקודות שנצברו לזכותו עד למועד הרכישה, רק כאשר מספר הנקודות שברשותו שווה או גבוה ממחיר המוצר שנרכש. להסרת ספקות, לא תתאפשר רכישת מוצר באופן מפוצל, כך שחלק ישולם בכסף וחלק אחר בנקודות.
  7. מובהר, כי חבר מועדון שחברותו במועדון פגה או הסתיימה מכל סיבה שהיא, ולא חידש או האריך אותה, לא יוכל להשתמש בנקודות שנצברו לזכותו, אלא אם חידש את חברותו במועדון ובמועד מימוש הנקודות חברותו במועדון בתוקף.
  8. תוקפן של הנקודות שנצברו יפוג בחלוף חצי שנה ממועד סיום החברות במועדון. מימוש נקודות אלה יתאפשר ככל שהלקוח יחדש את חברותו במועדון. לקוח שלא חידש את חברותו במועדון בתוך חצי שנה ממועד סיום החברות האחרון, הנקודות שנצברו לזכותו בעבר יימחקו והוא לא יוכל להשתמש בהן.
  9. לקוח שחברותו במועדון הסתיימה, ימשיך לצבור נקודות במהלך חצי השנה ממועד סיום החברות האחרון. במהלך חצי שנה זו, הלקוח לא יוכל לממש את הנקודות הללו ו/או נקודות שנצברו לו כשהיה חבר במועדון, אלא אם יחדש את חברותו במועדון. מובהר כי לאחר תום חצי השנה ממועד סיום החברות האחרון, ייאבד הלקוח את כל הנקודות שנצברו לזכותו, הן כשהיה חבר מועדון והן בחצי השנה שלאחר מכן.
  10. רכישה המשולמת באמצעות תווי קנייה ו/או כרטיסי מתנה (למעט כרטיסי מתנה של סטימצקי), לא תזכה את חבר המועדון בנקודות. כמו כן, חברי מועדון "חבר" לא יהיו זכאים לצבירה ו/או מימוש של נקודות.
  11. צבירת הנקודות ומימושן הינה אישית לכל חבר מועדון. חבר מועדון לא יוכל להשתמש בנקודות שנצברו לזכות חבר מועדון אחר.
  12. החברה שומרת על זכותה לבטל את ההשתתפות בתכנית הצבירה של חבר מועדון אם יתברר כי הוא אינו עומד בתנאים המוקדמים להשתתפות בתכנית, לרבות במקרה של מסירת פרטים שגויים, וזאת לפי שיקול דעתה המוחלט ובלא שתוטל עליה כל חובה לנמק החלטתה.
 1. תנאי החלפה והחזרה
  1. החלפה והחזרה של מוצרים שנרכשו בנקודות

תנאי החלפה/החזרה של מוצרים שנרכשו בנקודות הינם כדלקמן, בכפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981 ("חוק הגנת הצרכן") ולמדיניות ההחלפה/ ההחזרה של הרשת:

   1. ניתן להחליף מוצרים שנרכשו בנקודות במוצר אחר שניתן לרכישה בנקודות, בכפוף למדיניות החלפת המוצרים ברשת.
   2. לא ניתן לקבל החזר כספי או שובר זיכוי במקרה של מוצר שנרכש בנקודות.
   3. בגין מוצרים שהוחלפו או שולמו (כל המחיר או חלקו) באמצעות פתק החלפה או שובר זיכוי, לא תינתן אפשרות להחזרה או החלפה נוספת.
  1. החלפה והחזרה של מוצרים המזכים בנקודות

תנאי החלפה/החזרה של מוצרים שרכישתם זיכתה את חבר המועדון בנקודות הינם כדלקמן, בכפוף לחוק הגנת הצרכן ולמדיניות ההחלפה/ ההחזרה של הרשת:

   1. ניתן להחליף/להחזיר מוצרים שזיכו את חבר המועדון בנקודות בכפוף למדיניות החלפת המוצרים ברשת.
   2. חבר מועדון שהחזיר או החליף מוצר שרכישתו זיכתה בנקודות, נקודות אלו ייגרעו מסך הנקודות של חבר המועדון המחזיר את המוצר, בין אם הוא רכש את המוצר המזכה ובין אם לאו.
   3. ככל שבעת החלפת מוצר או שימוש בשובר זיכוי, יבחר חבר המועדון במוצר המזכה בנקודות, ייצברו לזכותו נקודות אלו, כבכל רכישה.
 1. פקיעת נקודות בחלוף שנה
  1. נקודות שלא ייעשה בהן שימוש יפקעו לאחר שנים-עשר (12) חודשים מיום שהן נזקפו לטובת חבר המועדון.
  2. סטימצקי תשתדל להודיע לחבר המועדון קודם למועד הפקיעה של 20 נקודות או יותר. מובהר כי לא תוטל על סטימצקי אחריות במקרה שלא תימסר ללקוח הודעה כאמור וכי סטימצקי אינה יכולה להתחייב למסירת הודעה.
 2. שונות
  1. פרטי תכנית הנקודות יפורסמו במשרדי החברה ובאתר האינטרנט של החברה.
  2. מידע בנוגע למספר הנקודות לו זכאי חבר המועדון עבור כל רכישה וכן מספר הנקודות הכולל שנצבר לו, יירשם בחשבונית שתימסר לחבר המועדון במועד הרכישה.
  3. צבירת הנקודות כפופה לתיקוני טעויות ו/או שינויים ו/או עדכונים של סטימצקי.
  4. מובהר בזאת, כי הטבה תינתן לפי בקשת הלקוח וכי סטימצקי אינה יכולה למסור ללקוח שהוא זכאי להטבה. סטימצקי אינה חייבת לנקוט פעולה כלשהי לשם מימוש ההטבה.
  5. בוטלה ההטבה על-פי האמור בתקנון זה, לא תהא לסטימצקי כל אחריות לכל נזק שהוא שנגרם לחבר מועדון או לאחר, ולחבר מועדון לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי החברה בגין ההטבה או ביטולה, ובכלל זה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם לחבר מועדון.
  6. תקנון זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים בנוגע לתכנית הנקודות, וכל הבטחות, ערובות, הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בקשר עם תכנית הנקודות שניתנו או נעשו ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בתקנון זה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם.
  7. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר עם תכנית הנקודות, לרבות בתקשורת הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
  8. החברה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים לאבטחת המידע הנמסר לה במסגרת תכנית הנקודות. יחד עם זאת, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם למשתתף בתכנית הנקודות. אם מידע שנמסר במסגרת התכנית יגיע לידי צדדים שלישיים שלא בהרשאה, למעט במקרה של שימוש בזדון על ידי עובדי החברה.
  9. שום התנהגות מצד החברה לא תחשב כויתור על איזו מזכויותיה על פי תקנון זה או על פי הוראות כל דין או כויתור או הסכמה מצידה לאיזו הפרה או קיום תנאי שהוא אלא אם הויתור, ההסכמה, הדחייה, השנוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות ובכתב.
  10. החברה רשאית בכל שלב לבטל את תכנית הנקודות ו/או לשנות את תנאיה, בכל סניפיה או בחלק מהם מכל סיבה שהיא, ואם עשתה כן לא תהיה למי מהמשתתפים בתכנית הנקודות ו/או המבקשים להשתתף בתכנית כל טענה ו/או תביעה נגד החברה בגין השינוי ו/או הביטול.
  11. ככל שהחברה תחליט על הפסקת התכנית, חברי המועדון יעודכנו על כך באמצעי שתבחר החברה לנכון ותאפשר להם לממש את הנקודות שנצברו להם במהלך התקופה שתיקבע. לאחר תום תקופה זו, ייגנזו הנקודות שעמדו לזכות חבר המועדון והוא לא יוכל לעשות בהן כל שימוש.
  12. תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד אך הוא מיועד הן לנשים והן לגברים.

 


 

תקנון "כרטיסי מתנה" (GiftCard) לרשת חנויות סטימצקי וסטימצקידס

 

 1. סטימצקי (2005)בע"מ (להלן: "סטימצקי" או "החברה") מנפיקה כרטיסי מתנה המאפשרים מתן הכרטיס כמתנה לצד שלישי על מנת שמחזיק הכרטיס יוכל לרכוש לעצמו מוצרים ברשת חנויות סטימצקי, סטימצקידס ובירידי החברה ללא הגבלות.
 2. הכרטיס ניתן למימוש בכל חנויות סטימצקי, סטימצקידס ובירידי החברה שייערכו מעת לעת, ללא הגבלה. הכרטיס אינו ניתן למימוש באתר האינטרנט של החברה.
 3. כרטיס המתנה ייטען בכל סכום שהרוכש מעוניין בו. לא ניתן לטעון כרטיס בסכום הנמוך מ- 50 ₪ או בסכום הגבוה מ-1,000 ₪.
 4. סטימצקי תאפשר תשלום באמצעות כרטיס המתנה כל עוד יש בו יתרה שטרם נוצלה.
 5. נרכש בכרטיס מוצר בסכום הנמוך מן הסכום שהוטען בו, יוכל המחזיק להשתמש בכרטיס לרכישה אחרת ביתרת הסכום הטעון בכרטיס. 
 6. לא יינתן עודף מזומן לגבי יתרת הסכום, אלא בהתאם לאמור בחוק.
 7. תוקפו של כרטיס מתנה הוא לחמש שנים מיום רכישתו. לאחר מועד זה, הכרטיס לא יכובד ולא יוחלף. כרטיס פגום או מזויף לא יכובד.
 8. כרטיס המתנה אינו כרטיס חיוב. הוא אינו ניתן להמרה למזומנים וכן אינו ניתן להחזרה.
 9. הוחזר מוצר שנרכש באמצעות כרטיס המתנה, לא יהא המחזיק זכאי לטעינת הכרטיס בסכום ההחזר. ההחזר יבוצע בהתאם למדיניות החברה בנושא החזרי מוצרים.
 10. לקוח שכרטיסו אבד, הושחת או נגנב, לא יפוצה ודין אובדן או גניבת כרטיס כדין אבדן מזומנים.
 11. הלקוח רשאי לפנות לשירות הלקוחות של סטימצקי לצורך בירור היתרה שנותרה בכרטיסו, בטלפון 1700-70-66-00 או דרך אתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.steimatzky.co.il.
 12. סטימצקי רשאית בכל עת להפסיק את הפצת כרטיס המתנה או לשנות את התנאים לגבי כרטיסים שיירכשו לאחר מועד השינוי. שינוי כאמור לא ירע את תנאיהם של מחזיקי כרטיסים שנרכשו לפני השינוי.
 13. תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין רוכש כרטיס מתנה ובין סטימצקי. התקנון יועמד לעיון באתר האינטרנט www.steimatzky.co.il.
 14. מקום השיפוט הבלעדי בכל הנוגע לכרטיסי מתנה הינו בתי המשפט בעיר תל אביב יפו.