תקנון מבצע בהפתעה אוגוסט 2020

1.           המבצע

1.1.        תקנון זה נועד להסדיר את כללי המבצע "מבצע בהפתעה – אתר האינטרנט" ("המבצע") כמוגדר כדלקמן:

המבצע: כל הספרים והמשחקים ב- 25 ₪ בלבד! (למניעת הספקות מבצע זה אינו חל על מוצרים שאינם ספרים או משחקים).

הצטרפות למועדון ב- 19.90 ₪

(להלן: "המבצע")

1.2        תוקף המבצע: המבצע יתקיים ביום 12.08.2020 משעה 15:00 עד השעה 24:00. מובהר כי החברה רשאית להתחיל במבצע עוד קודם לשעה 15:00 ואף לסיים אותו לאחר השעה 24:00 והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שהדבר יקים טענה כלשהי נגדה ("שעות המבצע"). עוד מובהר שהחברה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, למסור לחברי מועדון הודעה בדבר המבצע עוד בטרם פורסם דבר המבצע בציבור. הזמנה שלא תבוצע במהלך שעות המבצע לא תהיה זכאית לתנאי המבצע.

1.3        המבצע יחול על מוצרים כמפורט באתר.

1.4        סטימצקי רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, להאריך את משך תקופת המבצע.

1.5        המבצע מוגבל לכמות של 8 מוצרים ללקוח.

1.6        לא תתאפשר קבלה של אריזת מתנה או כרטיס ברכה במסגרת המבצע.

1.7        למניעת כל ספקות, המבצע תקף באתר האינטרנט בלבד ולא באף אחת מחנויות הרשת.

1.8.        ניתן לבצע הזמנה באתר האינטרנט ולאסוף את הפריטים שנרכשו באחת מחנויות הרשת.

1.9        זמן אספקה של המוצרים שנמכרו במבצע הינו לפי זמני האספקה המצוינים באתר.

1.10       ככל שהמוצרים שנרכשו אינם במלאי המחסן תשלח ללקוח הודעה בדואר אלקטרוני.

1.11       ניתן יהיה לבקש ביצוע משלוח עד הבית בעלות של 25 ש"ח.

1.12       ההשתתפות במבצע פירושה הסכמה לתנאי ההשתתפות כפי שהם מפורטים בתקנון זה.

1.13       לא כל המוצרים הנמכרים באתר בדרך כלל יוצעו באתר למכירה במועד המבצע.

1.14       עורכת המבצע הינה חברת סטימצקי (2005) בע"מ (ח.פ. 513742320) (להלן: "החברה" או "סטימצקי") מרחוב הדקלים (אזור תעשייה לב הארץ), כפר קאסם (פקס: 03-5796833).

 

2.         הזכות להשתתף במבצע

2.1.        רשאי להשתתף במבצע כל לקוח סטימצקי שירכוש מוצרים באתר האינטרנט של סטימצקי במהלך תקופת המבצע.

2.2.        לא תינתנה הנחות נוספות כלשהן על תנאי המבצע.

2.3.        רשימת הפריטים המשתתפים במבצע מפורסמת באתר האינטרנט של החברה.

2.4.        "מועד הרכישה"- מועד כלשהו במהלך תקופת המבצע בו הלקוח ביצע רכישה ושילם עבורה באתר האינטרנט של החברה.

2.5.        החברה שומרת על זכותה לבטל את ההשתתפות במבצע של לקוח אם יתברר כי אותו לקוח אינו עומד בתנאים המוקדמים להשתתפות במבצע, לרבות במקרה של מסירת פרטים שגויים, וזאת לפי שיקול דעתה המוחלט ובלא שתוטל עליה כל חובה לנמק החלטתה.

 

 

3.           תנאי החלפה והחזרה

3.1.        תנאי החלפה/החזרה של ספרים ומשחקים שנרכשו במבצע הינם כדלקמן, בכפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981 (התנאים יחולו במצטבר):

3.1.2             החזרה של ספרים ומשחקים תתאפשר בהחזרתם במצב חדש בלבד, שלא נעשה בהם שימוש כלל, באריזתם המקורית ובהצגת קבלה או פתק החלפה, בתוך 30 ימים ממועד הרכישה.

3.1.3             בגין ספרים ומשחקים שנרכשו במבצע יינתן החזר כספי בלבד בסך של 25 ₪ בגין כל ספר או משחק במצב חדש בלבד, שלא נעשה בהם שימוש כלל, באריזתם המקורית.

4.           שונות

4.1        פרטי המבצע יפורסמו באתר האינטרנט של סטימצקי.

4.2        מובהר בזאת כי קבלת ההטבה ו/או ההנחה מוטלת על כתפי הלקוח, ותתבצע אך ורק ברכישה באתר האינטרנט. סטימצקי אינה חייבת לנקוט פעולה כלשהי לשם מימוש ההטבה ו/או ההנחה הנ"ל.

4.3        בוטלה ההטבה ו/או ההנחה על פי האמור בתקנון זה, לא תהא לסטימצקי כל אחריות לכל נזק שהוא שנגרם ללקוח או לאחר, וללקוח לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי החברה בגין ההטבה ו/או ההנחה במבצע או ביטולה, ובכלל זה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח.

4.4        תקנון זה הינו בתוקף למוצרים שנרכשו במהלך שעות המבצע בלבד כפי שפורסמו בתקנון זה או כפי שהוארכו בהחלטה של החברה. החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת.

4.5        תקנון זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים בנוגע למבצע, וכל הבטחות, ערובות, הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בקשר עם המבצע שניתנו או נעשו ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בתקנון זה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם.

4.6        בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר עם המבצע, לרבות בתקשורת הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

4.7        החברה נוקטת אמצעי הזהירות המקובלים לאבטחת המידע הנמסר לה במסגרת המבצע. יחד עם זאת, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם למשתתף במבצע אם מידע ו/או תמונות שנמסרו במסגרת המבצע יגיעו לידי צדדים שלישיים שלא בהרשאה, למעט במקרה של שימוש בזדון על ידי עובדי החברה.

4.8         החברה נוקטת אמצעים ומשקיעה עלויות על-מנת לגרום לכך שכל לקוח יצליח להשתתף במבצע אם ירצה בכך. יחד עם זאת, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, במקרה שבו לא ניתן יהיה לבצע הזמנות עקב עומס על האתר.

4.9        שום התנהגות מצד החברה לא תחשב כוויתור על איזו מזכויותיה על פי תקנון זה או על פי הוראות כל דין או כויתור או הסכמה מצידה לאיזו הפרה או קיום תנאי שהוא אלא אם הויתור, ההסכמה, הדחייה, השנוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות ובכתב.

4.10       החברה רשאית בכל שלב לבטל את המבצע או לשנות את תנאיו מכל סיבה שהיא, ואם עשתה כן לא תהיה למי מהמשתתפים במבצע ו/או המבקשים להשתתף במבצע כל טענה ו/או תביעה נגד החברה בגין השינוי ו/או הביטול.

4.11       תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד אך הוא מיועד הן לנשים והן לגברים.

4.12       בכל מחלוקת בקשר עם המבצע יהא בית המשפט המוסמך בית המשפט בתל אביב בלבד ולא כל בית משפט אחר מלבדו.