תקנון מבצע מוצרי חשמל

 תקנון מבצע מוצרי חשמל באתר סטימצקי

 

 

 

  15.01.2020

תקנון " מבצע מוצרי חשמל וסלולר " – אתר האינטרנט

 

1.           המבצע

1.1.        תקנון זה נועד להסדיר את כללי המבצע "מבצע מוצרי חשמל וסלולר " שיערך באתר האינטרנט. ("המבצע") כמוגדר כדלקמן:

המבצע: מבצע למכירת מוצרי חשמל וסלולר בלבד ביום 15 ינואר 2020 משעה 07:00 עד השעה 20:00 (להלן: "המבצע")

(מוצרים שאינם מוצרי חשמל וסלולר ימשיכו להימכר באתר בתנאים הרגילים של האתר ותקנון זה אינו חל עליהם).   

1.2.        תוקף המבצע: המבצע יתקיים ביום 15.1.2020 משעה 07:00 עד השעה 20:00 בלבד בגין רכישות באתר האינטרנט של החברה ("שעות המבצע"). החברה שומרת על זכותה להתחיל את המבצע לפני השעה 07:00. מודגש ומובהר שהזמנה שלא תבוצע במהלך שעות המבצע לא תהיה זכאית לתנאי המבצע. למניעת ספקות, הזמנה שבוצעה מחוץ לשעות המבצע לא תמומש בתנאי המבצע.

1.3.        המבצע יתקיים לפי המפורט בסעיף 1.2  או עד גמר המלאי

1.4.        בגין כל פריט קיים מלאי מוגבל והמבצע ביחס לכל פריט הוא עד גמר המלאי.

1.5.        למניעת כל ספקות, המבצע תקף באתר האינטרנט בלבד ולא באף אחת מחנויות הרשת.

1.6.        ניתן לבצע הזמנה באתר האינטרנט ולאסוף את הפריטים שנרכשו באחת מחנויות הרשת ללא עלות נוספת.

1.7.        זמן אספקה של מוצרים שנמכרו במבצע הינו עד 21 ימי עסקים.

1.8.        ככל שהמוצר שנרכש אינו במלאי המחסן תשלח ללקוח הודעה בדואר אלקטרוני.

1.9.        ניתן יהיה לבקש ביצוע משלוח עד הבית בעלות של 23 ש"ח.

1.10.     ההשתתפות במבצע פירושה הסכמה לתנאי ההשתתפות כפי שהם מפורטים בתקנון זה.

1.11.     לא כל המוצרים הנמכרים באתר בדרך כלל יוצעו באתר למכירה במועד המבצע.

1.12.     עורכת המבצע הינה חברת סטימצקי (2005) בע"מ (ח.פ. 513742320) (להלן: "החברה" או "סטימצקי") מרחוב הדקלים (אזור תעשייה לב הארץ), כפר קאסם (טל: 1-700-70-66-00; פקס: 03-5796833).

 

 

2.           הזכות להשתתף במבצע

2.1.        רשאי להשתתף במבצע כל לקוח סטימצקי שירכוש מוצרים באתר האינטרנט של סטימצקי במהלך תקופת המבצע.

2.2.        לא תינתנה הנחות נוספות כלשהן על תנאי המבצע.

2.3.        רשימת הפריטים המשתתפים במבצע מפורסמת באתר האינטרנט של החברה.

2.4.        "מועד הרכישה"- מועד כלשהו במהלך תקופת המבצע בו הלקוח ביצע רכישה ושילם עבורה באתר האינטרנט של החברה.

2.5.        החברה שומרת על זכותה לבטל את ההשתתפות במבצע של לקוח אם יתברר כי אותו לקוח אינו עומד בתנאים המוקדמים להשתתפות במבצע, לרבות במקרה של מסירת פרטים שגויים, וזאת לפי שיקול דעתה המוחלט ובלא שתוטל עליה כל חובה לנמק החלטתה.

 

3.           תנאי החלפה והחזרה

3.1.        תנאי החלפה/החזרה של מוצרים שנרכשו במסגרת המבצע הינם בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981 ולתקנות שהותקנו מכוחו.

3.2.        בגין מוצרים שנרכשו במבצע (שאינם ספרים) יינתן החזר כספי בכפוף להוראות הדין, (תנאי החוק ותנאיו של תקנון זה יחולו במצטבר). החזרה תתאפשר ביחס למוצרים במצב חדש בלבד, שלא נעשה בהם שימוש כלל, ובהצגת קבלה או פתק החלפה, תוך 30 ימים ממועד הרכישה.

3.3.        החזר המוצרים ייעשה על ידי הלקוח למחסן הראשי של החברה ברחוב הדקלים, אזור תעשייה לב הארץ, כפר קאסם. למניעת ספקות, לא ניתן יהיה להחזיר מוצרים שנמכרו במבצע זה לחנויות החברה.

 

4.     שונות

4.1         פרטי המבצע יפורסמו באתר האינטרנט של סטימצקי.

4.2         מובהר בזאת כי קבלת ההטבה ו/או ההנחה מוטלת על כתפי הלקוח, ותתבצע אך ורק ברכישה באתר האינטרנט. סטימצקי אינה חייבת לנקוט פעולה כלשהי לשם מימוש ההטבה ו/או ההנחה הנ"ל.

4.3         בוטלה ההטבה ו/או ההנחה על פי האמור בתקנון זה, לא תהא לסטימצקי כל אחריות לכל נזק שהוא שנגרם ללקוח או לאחר, וללקוח לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי החברה בגין ההטבה ו/או ההנחה במבצע או ביטולה, ובכלל זה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח.

תקנון זה הינו בתוקף למוצרים שנרכשו במהלך שעות המבצע בלבד. החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת.

4.4         תקנון זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים בנוגע למבצע, וכל הבטחות, ערובות, הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בקשר עם המבצע שניתנו או נעשו ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בתקנון זה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם.

4.5         בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר עם המבצע, לרבות בתקשורת הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

4.6         החברה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים לאבטחת המידע הנמסר לה במסגרת המבצע. יחד עם זאת, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם למשתתף במבצע אם מידע ו/או תמונות שנמסרו במסגרת המבצע יגיעו לידי צדדים שלישיים שלא בהרשאה, למעט במקרה של שימוש בזדון על ידי עובדי החברה.

4.7         שום התנהגות מצד החברה לא תחשב כוויתור על איזו מזכויותיה על פי תקנון זה או על פי הוראות כל דין או כויתור או הסכמה מצידה לאיזו הפרה או קיום תנאי שהוא אלא אם הויתור, ההסכמה, הדחייה, השנוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות ובכתב.

4.8         החברה רשאית בכל שלב לבטל את המבצע או לשנות את תנאיו מכל סיבה שהיא, ואם עשתה כן לא תהיה למי מהמשתתפים במבצע ו/או המבקשים להשתתף במבצע כל טענה ו/או תביעה נגד החברה בגין השינוי ו/או הביטול.

4.9         תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד אך הוא מיועד הן לנשים והן לגברים.

4.10       בכל מחלוקת בקשר עם המבצע יהא בית המשפט המוסמך בית המשפט בתל אביב בלבד ולא כל בית משפט אחר מלבדו.

להלן רשימת המוצרים המשתתפים במבצע:

 

פריט

דיסון 11 ENIMAL                   

מגהץ אדים פיליפס   514 GC

NESPRESSO לטיסימה ONE         

מחליק רמינגטון S 8590            

בלנדר Ninja דגם QB3001

אוזניות Apple Air Pods 2