תקנון המבצעים של סטימצקי

 

תקנון "סופ"ש עשר"

1.           פרטי המבצע

1.1.        תקנון זה נועד להסדיר את כללי מבצע " סופ"ש עשר " המוגדר כדלקמן:

חבר מועדון או מצטרף חדש למועדון החברים של סטימצקי (להלן: "מצטרף חדש"), שירכוש כל מוצר בחנות שאינו אחד מ-9 הספרים המשתתפים במבצע (ללא ספרי לימוד), (להלן: "המוצר") יוכל לרכוש את אחד מ-9 הספרים המשתתפים במבצע, ב- 10 ₪ בלבד.

כמו כן, חבר מועדון יוכל לרכוש את כל אחד מהספרים המשתתפים במבצע ב-34.90 ₪ בלבד גם מבלי לרכוש מוצר (להלן: "המבצע").

תוקף המבצע: המבצע יחול בין התאריכים: 16-19/08/17 בכלל חנויות הרשת, מלבד חנויות נתב"ג וירידים. המבצע יחול בתאריכים אלו גם באתר האינטרנט של החברה.

1.2.        המבצע אינו חל על ספרי לימוד, ערכות הרשמה, מגזינים ועיתונים ותשבצים.

1.3.        ההשתתפות במבצע פירושה הסכמה לתנאי ההשתתפות כפי שהם מפורטים בתקנון זה.

1.4.        עורכת המבצע הינה סטימצקי (2005) בע"מ (ח.פ. 513742320) (להלן: "החברה" או "סטימצקי") מרח' תוצרת הארץ 3, פתח-תקווה 4959220 (טל: 1-700-70-66-00; פקס: 03-5796833).

 

2.           הזכות להשתתף במבצע

2.1.        רשאי להשתתף במבצע כל חבר מועדון סטימצקי שחברותו בתוקף במועד הרכישה, שרכש באחד מסניפי הרשת בין התאריכים 16-19/08/17, ספר בעברית בחנות (לא כולל ספרי לימוד).

2.2.        המבצע חל באתר האינטרנט של החברה באופן מלא.

2.3.        למען הסר ספק, המבצע אינו חל בסניפי נתב"ג ובירידים. לא ניתן לרכוש במבצע ברכישה סיטונאית, אלא רכישה לשימוש פרטי בלבד.

על כל רכישה של מוצר, חבר מועדון או מצטרף חדש יוכל לממש ספר אחד מהרשימה ב- 10.

2.4.        "מועד הרכישה"- מועד כלשהו בין התאריכים: 16-19/08/17 בו חבר המועדון הגיע לאחד מסניפי החברה, מלבד סניפי נתב"ג וירידים ורכש ספר בעברית (למעט ספרי לימוד).

2.5.        "חבר מועדון"- מי שבמועד הרכישה חברותו במועדון בתוקף, ו/או מי שבחר לחדש/להאריך את חברותו ו/או להצטרף למועדון במועד זה.

2.6.        ואלו הם הספרים המשתתפים במבצע:

 

מק"ט

שם

קטלוגי

מחיר לחברי מועדון בקניית ספר

מחיר לחברי מועדון

מחיר למצטרפים חדשים או מחדשים

11323966

כמה מוכר כמה זר

98

10 ₪

34.90

29.90

11323974

עיר בלתי נראית

98

10 ₪

34.90

29.90

11414783

שיר ענוג

88

10 ₪

34.90

29.90

13621061

המוזה

98

10 ₪

34.90

29.90

11373164

סיפורה של שפחה

94

10 ₪

34.90

29.90

11373991

אחיות

78

10 ₪

34.90

29.90

11562674

אררטים

88

10 ₪

34.90

29.90

10073607

צוערים

98

10 ₪

34.90

29.90

11323944

אשתו של מגדל התה

98

10 ₪

34.90

29.90

 

 

 

2.7.        החברה שומרת על זכותה לבטל את השתתפותו של לקוח במבצע, אם יתברר כי הוא אינו עומד בתנאים המוקדמים להשתתפות במבצע, לרבות במקרה של מסירת פרטים שגויים, וזאת לפי שיקול דעתה המוחלט ובלא שתוטל עליה כל חובה לנמק את החלטתה.

 

3.           כללי

3.1.        פרטי המבצע יפורסמו באתר האינטרנט של סטימצקי.

3.2.        תנאי החלפה/החזרה של מוצרים שנרכשו במבצע הינם כדלקמן, בכפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981:

3.2.1     תמורת מוצרים שהוחזרו/הוחלפו יינתן מוצר חלופי מבין המוצרים המשתתפים במבצע (כל עוד המוצר הוחלף במהלך תקופת המבצע ובכפוף לאמור להלן) ו/או שובר זיכוי. לא יינתן החזר כספי.

3.2.2    החלפה/החזרה של מוצרים תתאפשר בהחזרת מוצרים במצב חדש בלבד, מבלי שנעשה בהם שימוש כלל, באריזתם המקורית ובהצגת קבלה או פתק החלפה.

3.2.3     בגין מוצרים שהוחלפו או שולמו (כל המחיר או חלקו) באמצעות פתק החלפה או שובר זיכוי, לא תינתן אפשרות להחזרה או החלפה נוספת.

3.3.        מבלי לפגוע באמור בסעיף 3.2 רבתי שלעיל, מוצר שנרכש במסגרת המבצע ויוחזר לאחר תום תקופת המבצע, ניתן יהיה לקבל תמורתו שובר זיכוי בגובה הסכום ששולם עבורו.

3.4.        מובהר בזאת כי קבלת ההנחה מוטלת על כתפי הלקוח. סטימצקי אינה חייבת לנקוט פעולה כלשהי לשם מימוש ההנחה.

3.5.        בוטלה ההנחה על פי האמור בתקנון זה, לא תהא לסטימצקי כל אחריות לכל נזק שהוא שנגרם ללקוח או לאחר, וללקוח לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי החברה בגין ההטבה ו/או ההנחה במבצע או ביטולה, ובכלל זה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח.

 

4.           שונות

4.1.        תקנון זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים בנוגע למבצע, וכל הבטחות, ערובות, הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בקשר עם המבצע שניתנו או נעשו ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בתקנון זה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם.

4.2.        בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר עם המבצע, לרבות בתקשורת הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

4.3.        החברה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים לאבטחת המידע הנמסר לה במסגרת המבצע. יחד עם זאת, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם למשתתף במבצע אם מידע שנמסר במסגרת המבצע יגיעו לידי צדדים שלישיים שלא בהרשאה, למעט במקרה של שימוש בזדון על-ידי עובדי החברה.

4.4.        שום התנהגות מצד החברה לא תחשב כויתור על איזו מזכויותיה על פי תקנון זה או על-פי הוראות כל דין או כויתור או הסכמה מצידה לאיזו הפרה או קיום תנאי שהוא אלא אם הויתור, ההסכמה, הדחייה, השנוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות ובכתב.

4.5.        החברה רשאית בכל שלב לבטל את המבצע או לשנות את תנאיו מכל סיבה שהיא, ככל שעשתה כן, לא תהיה למי מהמשתתפים במבצע ו/או המבקשים להשתתף במבצע כל טענה ו/או תביעה נגד החברה בגין השינוי ו/או הביטול.

4.6.        תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך הוא מיועד הן לנשים והן לגברים.

4.7.        בכל מחלוקת בקשר עם המבצעים יהא בית המשפט המוסמך בית המשפט בתל אביב בלבד ולא כל בית משפט אחר מלבדו.

  

 

תקנון מבצע "השני ב-20 ₪"

 

1. פרטי המבצע

 

תקנון זה נועד להסדיר את כללי המבצע "השני ב-20 ₪" המוגדר כדלקמן:

 

1.1. לקוח שירכוש באחד מסניפי סטימצקי ספר ממבחר הספרים המשתתפים במבצע והמנויים ברשימה המצורפת לתקנון זה (להלן: "רשימת הספרים"), יהא זכאי לספר נוסף מרשימת הספרים בעלות של 20 ₪ בלבד (הזול מבניהם).

 

1.2. תוקף המבצע: 1.7.2017 עד 31.7.2017 (להלן: "תקופת המבצע") בכלל חנויות סטימצקי. המבצע לא יחול בחנויות נתב"ג ובירידים שעורכת החברה מעת לעת.

 

1.3. חבר מועדון יהא זכאי לצבור נקודות בערך של 5% מסכום הרכישה שביצע על-פי תקנון תכנית צבירת נקודות לחברי מועדון.

 

1.4. ההשתתפות במבצע פירושה הסכמה לתנאי ההשתתפות כפי שהם מפורטים בתקנון זה.

 

1.5. עורכת המבצע הינה חברת סטימצקי (2005) בע"מ (ח.פ. 513742320) (להלן: "החברה" או "סטימצקי") מרחוב תוצרת הארץ 3, פתח-תקווה 4959220 (טל: 1-700-70-66-00; פקס: 03-5796833).

 

2. הזכות להשתתף במבצע

 

2.1. רשאי להשתתף במבצע כל לקוח סטימצקי שירכוש, באחד מסניפי סטימצקי (למעט מקומות המכירה המנויים בסעיף ‎1.2 לעיל) במהלך תקופת המבצע שני ספרים המנויים ברשימת הספרים.

 

2.2. רשימת הספרים המשתתפים במבצע מפורסמת באתר האינטרנט של החברה. רשימת הספרים נתונה לשינויים.

 

2.3. למען הסר ספק, המבצעים אינם חלים בסניפי נתב"ג או בירידים שעורכת החברה מעת לעת.

 

2.4. "מועד הרכישה" – מועד כלשהו במהלך תקופת המבצע בו הלקוח הגיע לאחד מסניפי סטימצקי המשתתפים במבצע ורכש ספרים מרשימת הספרים בתנאי המבצע המפורטים בתקנון זה.

 

2.5. "חבר מועדון" – מי שבמועד הרכישה חברותו במועדון בתוקף, לרבות מי שחידש או האריך את חברותו ו/או הצטרף למועדון במועד הרכישה.

 

2.6. לא תתאפשר מכירה של 20 ספרים ומעלה לגורם אחד (להלן – "מכירה סיטונאית") במסגרת המבצע. על אף האמור, סטימצקי רשאית להתיר, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, מכירה סיטונאית במסגרת המבצע.

 

2.7. אין כפל מבצעים והנחות.

 

2.8. סטימצקי שומרת על זכותה לבטל את השתתפותו של לקוח במבצע, אם יתברר כי אותו לקוח אינו עומד בתנאים המוקדמים להשתתפות במבצע, לרבות במקרה של מסירת פרטים שגויים, וזאת לפי שיקול דעתה המוחלט של סטימצקי ובלא שתוטל עליה כל חובת הנמקה.

 

3. תנאי החלפה והחזרה

 

תנאי החלפה/החזרה של ספרים שנרכשו במבצע הינם כדלקמן, בכפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981 (התנאים יחולו במצטבר, אלא אם נכתב במפורש אחרת):

 

3.1. תמורת מוצרים שהוחזרו/הוחלפו יינתן מוצר חלופי מבין המוצרים המשתתפים במבצע (כל עוד המוצר הוחלף במהלך תקופת המבצע ובכפוף לאמור להלן) ו/או שובר זיכוי. לא יינתן החזר כספי.

 

3.2. החלפה/החזרה של ספרים תתאפשר בהחזרת ספרים במצב חדש בלבד, שלא נעשה בהם שימוש כלל, באריזתם המקורית ובהצגת קבלה או פתק החלפה, בתוך 30 ימים ממועד הרכישה. 

 

3.3. בגין ספרים שהוחלפו או שולמו (כל המחיר או חלקו) באמצעות פתק החלפה או שובר זיכוי, לא תינתן אפשרות להחזרה או החלפה נוספת.

 

3.4. במקרה של החלפת כל הספרים שנרכשו בעסקה המקורית, בספרים אחרים המשתתפים במבצע (עסקה תחת עסקה), יוכל הלקוח לבחור ספרים אחרים המשתתפים במבצע עד לגובה העסקה המקורית. אם יבחר הלקוח ספרים אחרים המשתתפים במבצע שעלותם גבוהה יותר, יידרש הלקוח להשלים את היתרה.

 

3.5. במקרה של החלפת אחד הספרים שנרכשו במבצע בספר אחר שמשתתף במבצע, יוכל הלקוח להחליף את אחד הספרים שנרכשו בספר אחר המשתתף במבצע עד לגובה הספר היקר שנרכש בעסקה המקורית, זאת בכפוף להצגת חשבונית עסקה או קבלה המעידות על פרטי העסקה המקורית, במועד ההחלפה.

 

3.6. מבלי לפגוע באמור לעיל, ספר שנרכש במסגרת המבצע ויוחזר לאחר תום תקופת המבצע, ניתן יהיה לקבל תמורתו שובר זיכוי בגובה הסכום ששולם עבורו בלבד.

 

3.7. אופן חישוב זיכוי שיינתן בהחלפה/החזרה של ספר שנרכש במבצע: מערכת הקופות מתחקה אחר אחוז ההנחה שניתן עבור העסקה שבוצעה בפועל (לעומת גובה העסקה המקורית, ללא מבצע). את אחוז ההנחה המערכת כופלת במחיר הספר שהוחזר, זהו גובה ההנחה בש"ח שניתן עבור הספר שנרכש. את גובה ההנחה מפחיתה המערכת ממחירו המקורי של הספר, ללא הנחה, וזהו המחיר ששולם עבור הספר בפועל. סכום זה הוא הסכום שיינתן ללקוח כזיכוי, אם יבקש להחליף או להחזיר את הספר שרכש במסגרת המבצע.

 

לדוגמה, לקוח שרכש שני ספרים שמחירם הרגיל הוא 100 ₪ ו-80 ₪, במבצע 1+1 ₪, שילם 100 ₪ במקום 180 ₪. ההנחה שניתנה לו בשקלים היא 80 ₪ בסך הכל (80= 180-100). אחוז ההנחה שניתן ללקוח עבור העסקה הוא 36.1111% (44.444%=100*80/180). עבור הספר שמחירו המקורי הוא 80 ₪, שילם הלקוח בפועל 44.4448 ₪ (35.5552=44.444%*80,  44.4448=80-35.5552). עבור הספר שמחירו המקורי הוא 100 ₪, שילם הלקוח 55.556 ₪ (44.444=44.444%*100, 55.556=100-44.444). הסכום ששילם הלקוח בפועל עבור כל ספר הוא הסכום שיינתן לו כזיכוי בעת החזרה או החלפה. 
 
3.8. המבצע תקף גם באתר האינטרנט של סטימצקי. בעת מימוש המבצע, הספר הראשון ימכר במחיר קטלוגי מלא (כפי שמופיע בתוך עמוד המוצר באתר כ'מחיר קטלוגי'), והספר השני (הזול ביניהם) ימכר במחיר של 20 ש"ח. 

 

4. שונות

 

4.1. תקנון זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים בנוגע למבצע, וכל הבטחות, ערובות, הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בקשר עם המבצע שניתנו או נעשו ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בתקנון זה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם.

 

4.2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר עם המבצע, לרבות בתקשורת הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 

4.3. החברה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים לאבטחת המידע הנמסר לה במסגרת המבצע. יחד עם זאת, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם למשתתף במבצע אם מידע שנמסר במסגרת המבצע יגיעו לידי צדדים שלישיים שלא בהרשאה, למעט במקרה של שימוש בזדון על-ידי עובדי החברה.

 

4.4. שום התנהגות מצד החברה לא תחשב כוויתור על איזו מזכויותיה על פי תקנון זה או על-פי הוראות כל דין או כוויתור או הסכמה מצידה לאיזו הפרה או קיום תנאי שהוא אלא אם הוויתור, ההסכמה, הדחייה, השנוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות ובכתב.

 

4.5. החברה רשאית בכל שלב לבטל את המבצע או לשנות את תנאיו מכל סיבה שהיא, ככל שעשתה כן, לא תהיה למי מהמשתתפים במבצע ו/או המבקשים להשתתף במבצע כל טענה ו/או תביעה נגד החברה בגין השינוי ו/או הביטול.

 

4.6. תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך הוא מיועד הן לנשים והן לגברים.

 

4.7. בכל מחלוקת בקשר עם המבצעים יהא בית המשפט המוסמך בית המשפט בתל אביב בלבד ולא כל בית משפט אחר מלבדו.