תקנון המבצעים של סטימצקי

תקנון פעילות היריד הענק באינסטגרם

מבוא

 

המשתתף בפעילות, מעצם השתתפותו מסכים לאמור בתקנון זה על כל חלקיו, ומאשר כי הוא פוטר את סטימצקי ואת עובדיה ו/או כל מי מטעמה מכל דרישה, טענה או תביעה הקשורה בכל דרך שהיא עם הפעילות. ואלו תנאי הפעילות:

 

  1. הגדרות

למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:

1.1.       "האשטג" – #יריד_סטימצקי_2018 באפליקציית האינסטגרם.

1.2.       "הוראות הפעילות" – הוראות הפעילות מפורטות בתקנון זה ובפרסומי סטימצקי.

1.3.       "הזוכיםבפעילות" ו/או "הזוכים" – מבין כל הלקוחות שעמדו בכל תנאי הפעילות המפורטים בתקנון זה, ייבחרו חמשת הלקוחות שצילמו והעלו לאינסטגרם את התמונה היצירתית ביותר.

1.4.       "היריד הענק": היריד הענק יתקיים במשרדי סטימצקי, ברח' הדקלים, אזור התעשייה "לב הארץ", בין התאריכים 29.11.2018 עד 10.12.2019. בימים א-ה בשעות 9:30-20:00 ובימי ו בשעות 9:00-13:00. סטימצקי שומרת על זכותה לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את משך פעילות היריד.

1.5.       "הפעילות" – מיום 29.11.2018 עד יום 10.12.2019 תקיים סטימצקי יריד ענק במשרדי המטה שלה בראש העין. הלקוחות שיגיעו ליריד, ירכשו בו מוצרים, יצטלמו עם המוצרים על רקע היריד, יעלו את התמונה לאינסטגרם עם ההאשטאג #יריד_סטימצקי_2018, ישתתפו בפעילות שתנאיה בהתאם לתקנון זה.

1.6.       "הפרס" – חמשת הזוכים בפעילות יקבלו כרטיס מתנה למימוש ברשת סטימצקי בסך 100 ש"ח.

1.7.       "כתובת החברה" -   רחוב הדקלים, אזור התעשייה "לב הארץ". כתובת למשלוח מכתבים: ת.ד. 700, ראש העין.

1.8.       "משתתף" או "משתתף בפעילות" - כל אדם מעל גיל 18, ובלבד שהוא נכח ביריד הענק בסטימצקי, רכש בו מוצרים, צילם תמונה שלו עם המוצרים על רקע היריד, העלה את התמונה לאינסטגרם ותייג את התמונה בהאשטאג #יריד_סטימצקי_2018. בעשותו כן, הסכים המשתתף לתנאי תקנון זה.

  1. פרשנות

2.1.       השימוש בתקנון זה בלשון זכר הינו מטעמי נוחיות בלבד, והתקנון מתייחס לכל המינים. השימוש בלשון יחיד מתייחסת לרבים וכן ההיפך, לפי העניין.

2.2.       כותרות הסעיפים הינן לצרכי נוחיות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה.

2.3.       בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה להוראות הפעילות ו/או לפרסומים אחרים כלשהם  בדבר הפעילות לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה.

  1. תנאי ההשתתפות בפעילות

3.1.        משתתף בפעילות הוא כל אדם מעל גיל 18, ובלבד שהוא נכח ביריד הענק בסטימצקי, רכש בו מוצרים, צילם תמונה שלו עם המוצרים על רקע היריד, העלה את התמונה לאינסטגרם ותייג את התמונה בהאשטאג #יריד_סטימצקי_2018. מובהר כי משתתף אשר לא מילא אחר כל האמור לעיל, לא יהא זכאי להשתתף בפעילות ו/או לזכות בפרס, וכי החברה תהא רשאית להפסיק את השתתפותו בפעילות ו/או לבטל את זכייתו לפי שיקול דעתה הבלעדי, באופן מיידי בכל שלב בפעילות, מבלי שתהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות ערעור בקשר לכך.

3.2.        כל משתתף יוכל לזכות פעם אחת בלבד במהלך כל הפעילות.

3.3.       כל פעולה של משתתף בפעילות תהיה תקפה רק אם נעשתה במהלך תקופת הפעילות ובהתאם לתקנון זה.

3.4.       החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע השתתפות של משתתף כלשהו בפעילות מכל סיבה שהיא, וכן היא תהא רשאית לעכב או למנוע מסירת פרס למשתתף שקיים חשש סביר כי זכה תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה, חוסר תום לב או תוך הפרת התקנון ו/או כל דין. לעניין זה, "חוסר תום לב" ייחשב ככל מעשה או מחדל שאיננו עומד בקנה אחד עם אופן פעילות סביר ומקובל ו/או עם מהות הפעילות ו/או מהווה עקיפה כלשהי של כללי הפעילות.

3.5.       ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי החברה ועל בני משפחותיהם מדרגה ראשונה. כמו כן אסורה ההשתתפות של עובדי משרד הפרסום ענבר מרחב ובני משפחותיהם מדרגה ראשונה.

3.6.       החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הפעילות בכל עת, כולה או חלקה, וכן לשנות כל חלק ממנה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3.7.       החברה לא תהיה אחראית על כל פרסום לפעילות בכל דרך שהיא שייעשה על ידי משתתף בפעילות, לרבות שילוב האשטאג הפעילות בפורומים שונים או ברשתות חברתיות שונות.

3.8.       סטימצקי תהיה רשאית לפסול משתתף שהעלה תמונה ו/או תוכן בלתי הולמים ו/או לא ראויים ו/או לא רלוונטיים לפעילות, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3.9.       המשתתף מתחייב שלא להעלות כל תמונה ו/או פרסום הנוגעים לצד שלישי אשר לא נתן את הסכמתו לפרסומה. מובהר כי האחריות במקרה כזה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מכל צד שלישי שיראה עצמו נפגע תהיה באחריות המשתתף והוא בלבד.

  1. הזכייה

4.1.       סטימצקי תבחר חמישה (5) משתתפים שצילמו את התמונה היצירתית ביותר שעומדת בכל תנאי ההשתתפות כאמור לעיל. כל אחד מהזוכים יזכה בגיפטקארד לרכישה ברשת סטימצקי, בסך מאה (100) ש"ח.

4.2.       סטימצקי רשאית לבחור את התמונות הזוכות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. החלטת החברה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור והמשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה בעניין זה. להסרת ספקות, לא תועלה כנגד סטימצקי כל טענה כי בחירתה לא ראויה ו/או לא נכונה ו/או כל טעם אחר, וממילא טענה כאמור לא תזכה את הטוען בסעד כלשהו.

4.3.       בתוך שבעה ימים מתום הפעילות, לכל המאוחר, תתכנס סטימצקי לבחור את הזוכים. לאחר שייקבעו הזוכים, החברה ו/או מי מטעמה יפנו לכל אחד מהזוכים באמצעות האינסטגרם ותבקש לקבל את פרטיהם האישיים לצורך המשך ההתקשרות. קבלת הפרס תתאפשר, בתיאום עם סטימצקי, בהגעת הזוכה לאחד מסניפי סטימצקי.

4.4.       זוכה שלא ימסור לחברה את פרטיו האישיים (קרי, שמו, מספר ת"ז, מספר טלפון נייד וכיוצ"ב) בתוך 30 ימים ממועד הפנייה אליו, מכל טעם שהוא, עלול לאבד את זכאותו לזכות בפרס.

4.5.       הזוכה בתחרות יוכרז בפוסט בעמוד הפייסבוק של סטימצקי, בעמוד באינסטגרם של החברה ו/או בכל מקום אחר, לפי שיקול דעת החברה, בסמוך לאחר תום הפעילות.

4.6.       קבלת הפרס מותנית בהגעה לאחד מסניפי סטימצקי לפי בחירת הזוכה, ובתיאום מראש עם סטימצקי. על הזוכה להציג תעודה מזהה ואת התמונה המקורית שצולמה בעת קבלת הפרס. ללא הצגת פרטים אלו לא ניתן יהיה לקבל את הפרס. זוכה שתואם עימו הסניף בו ימתין לו הפרס, ולא הגיע לאוספו בתוך חודש ימים מהיום שנקבע לצורך כך, עלול לאבד את זכאותו לקבלת הפרס.

4.7.       החברה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לקבוע כי מקום מסירת הפרס יהיה ברשות הרבים, כגון ליד משרדי החברה, או בכל מקום אחר שהחברה תקבע, ובמעמד פומבי, בנוכחות אנשי ציבור ואמצעי התקשורת ואנשים אחרים, הכול כפי שיקבע ע"י החברה.

4.8.       בהשתתפותם בפעילות מסכימים בזאת המשתתפים ו/או הזוכים בפעילות כי החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לפרסם את שמם ו/או תמונתם ו/או פרטיהם בעיתון ו/או ברדיו ו/או בטלוויזיה ו/או באינטרנט לרבות בפייסבוק ו/או באינסטגרם ו/או בכל מדיה ו/או אמצעי אחר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ופרסום כאמור יהווה תנאי לקבלת הפרס ולזכייה בפעילות. בעצם ההשתתפות בפעילות נותן המשתתף באופן בלתי חוזר את הסכמתו לשימוש כאמור.

4.9.       בעצם השתתפותו בפעילות, הגולש מוותר על זכויות היוצרים בתכנים ששיתף במסגרת הפעילות.

4.10.    הזכות לפרס הינה אישית ואינה ניתנת להמרה או להעברה לאחר.

4.11.    לא ניתן להמיר ו/או לשנות את הפרס בכל אופן וצורה שהם.

4.12.    לחברה שמורה הזכות להחליף ו/או לשנות את הפרס בכל עת, ובכלל זה את מועדי מימושו, ולהציע במקומו פרס חלופי שהינו, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, בעל ערך דומה. לזוכה בפעילות לא תהיה כל טענה בעניין זה כנגד החברה ו/או מי מטעמה.  

  1. ויתור ופטור מאחריות

5.1.       למען הסר ספק מודגש בזאת, כי  החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיות על אי הצלחה של משתתף בפעילות להשתתף בפעילות בנסיבות בהם אותו משתתף בפעילות נחסם לשירותים (ו/או חלקם), בידיעתו או שלא בידיעתו ו/או בכל מקרה של תקלה טכנית אשר תמנע מן המשתתף בפעילות השתתפות כאמור.

5.2.       ניהול הפעילות נעשה באמצעות אמצעי ותוכנות מחשב (להלן: "המערכות"), שפעילותן אינה חפה משגיאות ו/או תקלות. למען הסר ספק, החברה ו/או מי מטעמה, אינם מתחייבים כי לא תהיינה שגיאות או תקלות בניהול הפעילות והם אינם אחראים לתקלות הנובעות מתקלות במערכות ו/או ברשת האינטרנט ו/או מכל גורם שהוא אשר לחברה אין שליטה על פעילותו ופעולותיו, ולכל תקלה הנובעת מכח עליון כדוגמת שביתות, מלחמות, פיגועי טרור או פגעי מזג אוויר, ולמשתתף בפעילות לא תהיה כל עילה, דרישה, טענה או תביעה, הקשורה במישרין או בעקיפין בכל האמור לעיל, לרבות הפעילות, תוצאותיו וכל הקשור בו.

5.3.       במקרה של תקלה כלשהי אשר תפגע בהתנהלות התקינה של הפעילות לחברה יהיה שיקול דעת מלא להחליט האם ברצונה לבטל, לשנות, לקצר או להאריך כל פעולה הקשורה לפעילות.

5.4.       כל הזכויות בקשר עם הפעילות לרבות כל זכות קנייןרוחני, סימנים מסחריים וכו'בקשר עם הפעילותתהיינהנתונות במלואן ובאופן בלעדי לחברה.

5.5.       מוצהר בזה במפורש כי השתתפות בפעילות הינה לצורכי שעשוע בלבד, ובהשתתפותו מצהיר המשתתף בפעילות באופן בלתי חוזר ובלתי ניתן לביטול או שינוי, כי אין ולא תהיה לו ולכל הבא מטעמו, כל דרישה, טענה ו/או תביעה כלפי החברה מנהליה, עובדיה ומי מטעמה בקשר עם הפעילות.

5.6.       השתתפות בפעילות על כל שלביה תהא על אחריותם הבלעדית של משתתפי הפעילות. החברה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למי ממשתתפי הפעילות ו/או לכל גורם אחר, עקב ו/או בקשר עם הפעילות. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש כי ההשתתפות בפעילות לא תקים למשתתפים כל עילה, טענה או תביעה כלפי סטימצקי הקשורה במישרין או בעקיפין עם הפעילות.

  1. קניין רוחני

6.1.       בעצם השתתפותו בפעילות, המשתתף מקנה לחברה באופן בלעדי את מלוא זכויות היוצרים בתכנים שהעלה לאתר. בכלל זה הוא מתיר לחברה לערוך ו/או לשנות ו/או לפרסם ו/או לעשות שימוש בתכנים לכל דבר ועניין ולכל מטרה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות לצורך שילובם בתכנים של החברה. המשתתף מוותר בעצם השתתפותו על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה (להלן: "טענה") בקשר עם שימוש בתכנים ובכל בחלק מהם ובכלל זה מוותר על כל טענה שעניינה זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא וכן על כל טענה לתמורה כלשהי בגין השימוש האמור.

6.2.       המשתתף מצהיר ומתחייב בזאת כי התוכן שהעלה אינו מפר זכויות פרטיות ו/או קניין רוחני בין אם של משתתף אחר או של צד שלישי אחר כלשהו, כולו או חלקו. פעל המתמודד בניגוד לאמור, ישא באחריות המלאה והבלעדית לכך וישפה את החברה בגין כל טענה או דרישה שתועלה על ידי צד שלישי בקשר עם האמור לעיל. מובהר, כי החברה שומרת על זכותה להסיר כל תוכן שנוגד את הוראות סעיף זה, אולם אין בכך כדי להטיל עליה אחריות כלשהי.

  1. שונות

7.1.       ככל שהוראה מהוראות תקנון זה תסתבר להיות בלתי אכיפה או בלתי חוקית מסיבה כלשהי, הוראות התקנון האחרות יישארו בתוקף עד כמה שניתן בהתאם להוראות כל דין.

7.2.       לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל הקשור והנובע מתקנון זה ומן הפעילות. על הוראות תקנון זה ועל הפעילות יחול הדין הישראלי בלבד, ללא כללי ברירת הדין שבו.

7.3.       החברה שומרת על זכותה, לשנות את הוראות תקנון זה על פי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת, ללא כל הודעה מראש למשתתף. למשתתף לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה, כלפי החברה ו/או הספק ו/או מי מטעמם, בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או בגין נזקים ו/או תקלות שיגרמו לו, בגין השינויים ותוך כדי ביצועם.

7.4.       תקנון זה ממצה את זכויות וחובות הצדדים בקשר להשתתפות בפעילות וההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה מלאה לאמור בו.

 

 

 

תקנון "מבצע 3 ספרים ב- 120 ₪"

1.        פרטי המבצע

תקנון זה נועד להסדיר את כללי מבצע "מבצע 3 ספרים ב- 120 ₪" המוגדר כדלקמן:

1.1.        כל לקוח רשאי לרכוש שלושה ספרים מבין הספרים המנויים ברשימת הספרים המצורפת לתקנון זה כנספח א' (להלן: "רשימת הספרים") ב-120 ₪ בלבד וכל ספר נוסף מבין הספרים המנויים ברשימה האמורה ב-40 ₪.

1.2.        "תקופת המבצע": המבצע יתחיל ביום 20.11.18 ויסתיים ביום 30.11.18.

1.3.        "המקומות בהם חל המבצע": כלל סניפי סטימצקי למעט ירידים וסניפי דיוטי פרי נתב"ג.

1.4.        ההשתתפות במבצע פירושה הסכמה לתנאי ההשתתפות כפי שהם מפורטים בתקנון זה.

1.5.        עורכת המבצע הינה סטימצקי (2005) בע"מ (ח.פ. 513742320) (להלן: "החברה" או "סטימצקי") מרח' הדקלים, אזור התעשייה "לב הארץ" (פקס: 03-5775774).

2.     הזכות להשתתף במבצע

2.1.        רשאי להשתתף במבצע כל לקוח.

2.2.        המבצע חל במקומות כאמור בסעיף 1.3 לעיל.

2.3.        "מועד הרכישה"- מועד כלשהו במהלך תקופת המבצע בו הלקוח רכש מוצרים המשתתפים במבצע באחד מהמקומות בהם חל המבצע.

2.4.        אין כפל מבצעים והנחות.

2.5.        עד גמר המלאי.

2.6.        לא תתאפשר מכירה של 20 ספרים ומעלה (להלן – "מכירה סיטונאית") במסגרת המבצע. על אף האמור, סטימצקי רשאית להתיר, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, מכירה סיטונאית במסגרת המבצע.

3.     תנאי החלפה והחזרה

3.1      תנאי החלפה/החזרה של מוצרים שנרכשו במבצע הינם כדלקמן, בכפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981 (התנאים יחולו במצטבר, אלא אם נכתב במפורש אחרת):

3.1.1  תמורת מוצרים שהוחזרו/הוחלפו יינתן מוצר חלופי מבין המוצרים המשתתפים במבצע (כל עוד המוצר הוחלף במהלך תקופת המבצע ובכפוף לאמור להלן) ו/או שובר זיכוי. לא יינתן החזר כספי.

3.1.2  החלפה/החזרה של ספרים תתאפשר בהחזרת ספרים במצב חדש בלבד, שלא נעשה בהם שימוש כלל, באריזתם המקורית ובהצגת קבלה או פתק החלפה, בתוך 30 ימים ממועד הרכישה.

3.1.3  בגין ספרים שהוחלפו או שולמו (כל המחיר או חלקו) באמצעות פתק החלפה או שובר זיכוי, לא תינתן אפשרות להחזרה או החלפה נוספת.

3.1.4  מבלי לפגוע באמור לעיל, ספר שנרכש במסגרת המבצע ויוחזר לאחר תום תקופת המבצע, ניתן יהיה לקבל תמורתו שובר זיכוי בגובה הסכום ששולם עבורו בלבד (40 ₪).

4.     שונות

4.1.     תקנון זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים בנוגע למבצע, וכל הבטחות, ערובות, הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בקשר עם המבצע שניתנו או נעשו ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בתקנון זה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם.

4.2.     בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר עם המבצע, לרבות בתקשורת הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

4.3.     החברה שומרת על זכותה לבטל את השתתפותו של לקוח במבצע, אם יתברר כי הוא אינו עומד בתנאים המוקדמים להשתתפות במבצע, לרבות במקרה של מסירת פרטים שגויים, וזאת לפי שיקול דעתה המוחלט ובלא שתוטל עליה כל חובה לנמק את החלטתה.

4.4.     מובהר בזאת, כי ההנחה תינתן לפי בקשת הלקוח וכי סטימצקי אינה יכולה למסור ללקוח שהוא זכאי להנחה. סטימצקי אינה חייבת לנקוט פעולה כלשהי לשם מימוש ההנחה.

4.5.     החברה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים לאבטחת המידע הנמסר לה במסגרת המבצע. יחד עם זאת, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם למשתתף במבצע אם מידע שנמסר במסגרת המבצע יגיעו לידי צדדים שלישיים שלא בהרשאה, למעט במקרה של שימוש בזדון על-ידי עובדי החברה.

4.6.     שום התנהגות מצד החברה לא תחשב כוויתור על איזו מזכויותיה על פי תקנון זה או על-פי הוראות כל דין או כוויתור או הסכמה מצידה לאיזו הפרה או קיום תנאי שהוא אלא אם הוויתור, ההסכמה, הדחייה, השנוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות ובכתב.

4.7.     החברה רשאית בכל שלב לבטל את המבצע או לשנות את תנאיו מכל סיבה שהיא, ככל שעשתה כן, לא תהיה למי מהמשתתפים במבצע ו/או המבקשים להשתתף במבצע כל טענה ו/או תביעה נגד החברה בגין השינוי ו/או הביטול.

4.8.     תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך הוא מיועד הן לנשים והן לגברים.

4.9.     בכל מחלוקת בקשר עם המבצעים יהא בית המשפט המוסמך בית המשפט בתל אביב בלבד ולא כל בית משפט אחר מלבדו.