תקנון המבצעים של סטימצקי

 

תקנון הגרלה – "יום הולדת 7 למועדון לקוחות סטימצקי"

 

  1. הגדרות

 

1.1.        "אתר האינטרנט של עורכת ההגרלה"- www.steimatzky.co.il.

 

1.2.        "עורכת ההגרלה"- סטימצקי (2005) בע"מ ח.פ. 513742320 ("עורכת ההגרלה" או "סטימצקי").

 

1.3.        "ההגרלה"- מבצע נושא פרסים הנערך על-ידי סטימצקי בכלל סניפיה הפזורים ברחבי הארץ, למעט סניפי סטימצקי בנתב"ג, אתר האינטרנט וירידים הנערכים מעת לעת והכל כמפורט להלן בתקנון זה. ההגרלה מבוצעת בכפוף להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז-1997 (להלן: "ההיתר הכללי").

 

ההגרלה תיערך בפיקוח המפקחת, כהגדרתה להלן בתקנון זה. המפקחת תדווח על מהלך ניהול ההגרלה בהתאם להוראות ההיתר הכללי.

 

1.4.        "המפקחת על ההגרלה"- עו"ד מיכל אביב, מ.ר. 61283, מרחוב הדקלים, אזור התעשייה "לב הארץ", כפר-קאסם, טלפון 03-5775774.

 

1.5.        "התקנון"- תקנון הגרלה "יום הולדת 7 למועדון לקוחות סטימצקי" כמפורט לעיל ולהלן.

 

1.6.        "טופס ההגרלה"- טופס שנמסר לחבר מועדון שעמד בתנאי ההשתתפות של ההגרלה, על-פי תקנון זה. טופס הגרלה כאמור יהווה ראיה לכאורה להשתתפות בהגרלה, להסכמה לתנאי ההגרלה ולעמידת המשתתף בתנאי תקנון זה.

 

1.7.        "חבר מועדון"- לקוח שבמועד הרכישה, חברותו במועדון הלקוחות של סטימצקי הינה בתוקף, לרבות מי שחידש או האריך את חברותו במועדון או הצטרף למועדון הלקוחות של סטימצקי במועד הרכישה.

 

1.8.        "משתתף"- חבר מועדון שרכש בקנייה אחת בסטימצקי במהלך תקופת המבצע בשבעים (70) ש"ח ומעלה, קיבל טופס הגרלה, מילא בו את פרטיו האישיים כך שניתן יהיה ליצור עמו קשר ושלשל אותו לתיבת ההגרלה בסניף. להסרת ספק, כל התנאים לעיל הינם מצטברים ואינם חלופיים.

 

1.9.        "תקופת המבצע" - מיום 15 בנובמבר 2017 (15.11.2017) עד ליום 21 בנובמבר 2017 (21.11.2017), כולל.

 

1.10.     מועד הרכישה" – מועד כלשהו במהלך תקופת המבצע בו הגיע הלקוח לאחד מהסניפים המשתתפים במבצע ורכש מוצרים בסכום של שבעים (70) ש"ח ומעלה. להסרת ספק יובהר כי כל חשבונית מזכה בטופס הגרלה אחד בלבד.

 

1.11.     "סניפים המשתתפים בהגרלה" – כלל סניפי סטימצקי הפרוסים ברחבי הארץ, למעט סניפי סטימצקי בנתב"ג. להסרת ספקות, מבצע ההגרלה לא יחול בירידי סטימצקי ו/או באתר האינטרנט של סטימצקי.

 

1.12.     "הפרסים"- הפרסים שיחולקו לזוכים בהגרלה הינם שבעה (7) ספרים לכל זוכה. הזוכה יהא רשאי לבחור את הספרים מתוך מגוון של כשש מאות (600) ספרים, בהתאם לרשימה שתסופק לו על-ידי סטימצקי. עלות כל ספר הינה תשעים ושמונה (98) שקלים לכל היותר. קבלת הפרסים בהתאם לתקנון זה.

 

  1. פרשנות וכללי

 

2.1          המבוא לתקנון וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

 

2.2          בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר ההגרלה, לרבות באמצעי תקשורת כלשהו ו/או בפרסומים כלשהם, למעט הודעה מפורשת על שינוי תנאי התקנון, ככל שתפורסם באתר האינטרנט של עורכת ההגרלה בלבד, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 

2.3          חלוקת התקנון לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות תקנון זה.

 

2.4          בתקנון זה, לשון יחיד משמע גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמע גם לשון נקבה ולהיפך, לפי העניין.

 

  1. שיטת ההגרלה – העלאה בגורל

 

3.1          משתתף שירכוש באחד מסניפי סטימצקי המשתתפים במבצע במהלך תקופת במבצע מוצרים כמפורט בתקנון זה בסכום של שבעים (70) ₪ ומעלה יקבל במעמד הרכישה טופס הגרלה (אחד לכל קנייה).

 

3.2          על המשתתף למלא את טופס ההגרלה במלואו ולהכניסו לאחת מתיבות ההגרלה בסניפי סטימצקי.

 

3.3          בתום תקופת המבצע סטימצקי תאסוף מסניפיה את כל תיבות ההגרלה ותרכז את כל טפסי ההגרלה שהתקבלו בבית סטימצקי ברחוב הדקלים, אזור התעשייה "לב הארץ", כפר-קאסם. ביום  29.11.2017 תגריל עורכת ההגרלה שבעה (7) טפסים זוכים מבין כל הטפסים שנאספו וזאת בפיקוח המפקחת על ההגרלה. יודגש, רק טפסים מלאים יוכלו לזכות בפרס.

 

3.4          מובהר, כי כל חבר מועדון יוכל לזכות בפרס אחד בלבד. ככל שחבר מועדון מילא יותר מטופס הגרלה אחד ועלה בגורל פעם אחת, כל פעם נוספת שיעלה בגורל לאחר מכן (ככל שיעלה) יפסל כל טופס הגרלה נוסף של אותו חבר מועדון.

 

  1. איתור הזוכים ופרסום תוצאות ההגרלה

 

4.1          סטימצקי או מי מטעמה יצרו קשר עם הזוכים, על-פי הפרטים שמסרו המשתתפים בעת מילוי טפסי ההגרלה. בנוסף תשלח סטימצקי הודעה לזוכים בדואר רשום.

 

4.2          סטימצקי תפרסם את שמות הזוכים ואת מקום מגוריהם בעיתון יומי בתפוצה ארצית בשני מועדים שונים כפי שנדרש בהיתר הכללי.

 

4.3          יובהר כי במילוי טופס ההגרלה המשתתף נותן את הסכמתו לפרסום האמור. מעבר לכך לא ייעשה כל שימוש בפרטים שימסרו הזוכים בטופס הזכייה, אלא לצורך מסירת הפרס.

 

4.4          מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 4.3שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. לעיל, זוכים שיהיו מעוניינים בכך, יוכלו להתיר לסטימצקי לעשות שימוש בשמם ובתמונתם לצרכי פרסום ושיווק, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת ההגרלה. אישור זה יינתן בכתב, בטופס זכייה שימולא באחד מסניפי עורכת ההגרלה. סירוב הזוכים הללו לפרסום פרטיהם כאמור לא יפגע בזכותם לקבל את הפרס.

 

4.5          האחריות הבלעדית למימוש הזכייה ולקבלת הפרסים מוטלת על הזוכים והם נדרשים לשתף פעולה עם סטימצקי או מי מטעמה על מנת לקבל את הפרס.

 

4.6          ככל שלא עלה בידי עורכת ההגרלה לאתר ו/או ליצור קשר עם הזוכה במשך שלושים (30) ימים ממועד עריכת ההגרלה, ייחשב הזוכה כמי שלא עמד בתנאי תקנון זה. בחלוף שלושים (30) ימים לאחר מועד עריכת ההגרלה, ייגנז הפרס והזוכה לא יהא זכאי לקבלו. מובהר כי האחריות למימוש הפרס מוטלת על הזוכה בלבד.

 

  1. תנאים לזכייה

 

5.1          התנאים המצטברים לזכייה:

 

5.1.1     המשתתף עומד בהגדרת "משתתף" כאמור בפרק ההגדרות לעיל.

 

5.1.2     המשתתף קרא את תנאי תקנון זה והסכים לתנאיו.

 

5.1.3     טופס ההגרלה של המשתתף עלה בגורל;

 

5.1.4     המשתתף שיתף פעולה עם עורכת ההגרלה ועלה בידה ליצור עמו קשר בהתאם לפרטים שמסר על גבי טופס ההגרלה, הגיע לקבל את הפרס והציג חשבונית המעידה על ביצוע הקנייה במסגרת ההגרלה, בסכום ההשתתפות, כשהם במצב טוב ותקין, לצורך קבלת הפרס.

 

5.2          עורכת ההגרלה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את זכייתו או השתתפותו של משתתף אשר הובהר להנחת דעתה כי פעל בניגוד להוראות תקנון זה או כי אינו עומד באחד או יותר מהתנאים לזכייה בהגרלה או פעל במרמה או בהתנהגות שאינה הולמת או בזיוף במטרה לזכות בפרס או אם קיים חשד כלשהו לפעולה כאמור בקשר לזכייתו בפרס, ומבלי שתינתן למשתתף כל זכות לערער על החלטה זו. משתתף כאמור לא יהא זכאי לקבל כל פיצוי או סעד מעורכת ההגרלה או מי מטעמה, וכן לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה או תביעה כנגד עורכת ההגרלה או מי מטעמה.

 

5.3          ככל שמשתתף בהגרלה בחר מטעם כלשהו לוותר על הפרס, עורכת ההגרלה תהא רשאית למסור את הפרס לאחר או לא למסור את הפרס כלל, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמשתתף לא תהא כל טענה או תביעה או דרישה כלפי עורכת ההגרלה או מי מטעמה.

 

5.4          עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להחליף את הפרסים מכל סיבה שהיא, בכל עת, בהתאם לעדכונים שיפורסמו על-ידה ומטעמה.

 

5.5          מובהר כי החלטות עורכת ההגרלה כאמור בסעיפים 5.2, 5.3 ו-5.4 לעיל נתונות לשיקול דעתה הבלעדי. עורכת ההגרלה אינה נדרשת לנמק את החלטותיה האמורות ודי בהודעתה למשתתף כי פעל בניגוד להוראות תקנון ההגרלה כדי לשלול את זכייתו.

 

5.6          עורכת ההגרלה לא תהא אחראית בכל צורה למימוש או אי מימוש הזכייה עקב נסיבות שאינן תלויות בה ו/או במקרים של שיבוש, עיכוב, דחיה, רמייה, זיוף או כל פגם בפרסים ו/או בקשר אליהם, לרבות אי מימוש הפרס בפועל על ידי הזוכה, מטעמים שאינם קשורים בה.

 

5.7          המשתתף אינו רשאי לשנות, להחליף או להמיר (לרבות המרה בכסף או בשווי כסף) כל פרס בו הוא זכה. מובהר כי לא תינתן אפשרות החלפה או החזרה של פרסים.

 

  1. זכויות עורכת ההגרלה

 

6.1.        ככל שמשתתף או זוכה הביע הסכמתו לפרסום שמו ו/או תמונתו, תהא רשאית עורכת ההגרלה (אך לא חייבת) לפרסם את שמו או תמונתו של המשתתף או הזוכה בכל אמצעי ובכל עת שתמצא לנכון. משתתף או זוכה כאמור מצהיר כי עם חתימתו על טופס הזכייה בו הוא מאשר שימוש בשמו ובתמונתו, הוא מוותר על כל טענה כנגד עורכת ההגרלה או מי מטעמה בקשר עם פרסום התמונה בכל אמצעי ובכל עת שתבחר לנכון, ומבלי לגרוע טענות בגין פגיעה על פי כל דין או לשון הרע או פגיעה בפרטיות או פגיעה בזכויות יוצרים או עשיית עושה ולא במשפט וכיוצ"ב.

 

6.2.        המשתתף או הזוכה מצהיר בזאת כי הסכמתו לפרסום כאמור בסעיף ‎6.1 לעיל תהא ללא תמורה או תמלוג כלשהם, וללא הגבלת זמן וכי הוא מוותר על כל טענה נגד עורכת ההגרלה או מי מטעמה בקשר לכך.

 

  1. אחריות

 

7.1.        ההשתתפות בהגרלה הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף ועורכת ההגרלה לא תישא באחריות בגין כל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה שייגרמו למשתתף, הקשורים במישרין או בעקיפין עם ההגרלה.

 

7.2.        מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי עורכת ההגרלה או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג, לרבות בשל תקלה או טעות, ולא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או נסיבתי כלשהו, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים עקב תקלה או טעות כאמור או בגין ההשתתפות בהגרלה.

 

7.3.        המשתתף פוטר בזאת את עורכת ההגרלה, מנהליה, עובדיה או מי מטעמן, מכל טענה או דרישה או תביעה בקשר עם ההגרלה, ההשתתפות (או אי ההשתתפות) או זכייה בה, ולא יהא זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם. מובהר כי התחייבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לשינוי או ביטול.

 

7.4.        עורכת ההגרלה אינה אחראית למימוש הפרס.

 

  1. שונות

 

8.1.        ההשתתפות בהגרלה מהווה הסכמה ואישור מטעם המשתתף כי הוא מסכים להוראות תקנון זה וכי הוא פוטר את עורכת ההגרלה או מי מטעמה מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם ההגרלה או עם פרסומה או בקשר ליתר המשתתפים, ללא יוצא מן הכלל. הוראות תקנון זה יהוו הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתתפים לבין עורכת ההגרלה או מי מטעמה. לא תישמע כל טענה בדבר אי קריאת התקנון או העדר הבנת הכתוב בו או אי הסכמה לסעיפיו השונים.

 

8.2.        עורך ההגרלה, עוזר לעורך ההגרלה, המפקח על ההגרלה, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם, לא יורשו להשתתף בהגרלה.

 

8.3.        עורכת ההגרלה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית למנוע ממשתתף לקחת חלק בהגרלה ו/או לפסול משתתף שפעל באופן בלתי ראוי ו/או בניגוד לחוק ו/או בניגוד לאמור בתקנון זה, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת ומבלי לגרוע מכל סעד אחר לו זכאית עורכת ההגרלה על-פי כל דין.

 

8.4.        עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לפעול על-פי תקנון זה או לשנותו מפעם לפעם וכן להפסיק את ההגרלה בכל עת, וכל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין. הודעה בדבר השינויים תתפרסם בכל אמצעי שתבחר עורכת ההגרלה לנכון.

 

8.5.        עורכת ההגרלה תהא רשאית להאריך או לקצר את תקופת ההגרלה לפי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה בדבר שינוי תקופת ההגרלה תפורסם באתר האינטרנט של עורכת ההגרלה או באמצעי מדיה שונים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת ההגרלה ובסמוך לשינוי.

 

8.6.        כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, ככל שיחולו בקשר עם ההשתתפות בהגרלה או זכייה בה, יחולו על הזוכה וישולמו על-ידו. עורכת ההגרלה תהא רשאית להעביר לשלטונות המס, אם תידרש לכך על-פי דין, את פרטי הזוכים. עורכת ההגרלה או מי מטעמה לא יישא בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה בפרס כלשהו.

 

8.7.        על תקנון זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו או בהגרלה, יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.

 

8.8.        ההגרלה או תקנון זה אינם מהווים הצעה מעורכת ההגרלה לציבור בכלל או למשתתף כלשהו, והם אינם אלא הזמנה מטעם עורכת ההגרלה להשתתף בהגרלה בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה.

 

8.9.        דרכי ההתקשרות עם עורכת ההגרלה בכל דבר ועניין הקשור עם ההגרלה, ייעשו באמצעות פנייה למפקחת על ההגרלה בכתובת הדואר האלקטרוני שלהלן: hagralot@steimatzky.co.il

 

  

 

 

 

 

 

תקנון "מבצע עברית א' + ב'"

1.        פרטי המבצע

תקנון זה נועד להסדיר את כללי מבצע "מבצע עברית" המוגדר כדלקמן:

1.1.        כל לקוח רשאי לרכוש שלושה ספרים מבין הספרים המנויים ברשימת הספרים המצורפת לתקנון זה כנספח א' (להלן: "רשימת ספרי קריאה, עיון ופנאי"), במסגרת מבצע עברית א' ב-120 ₪ בלבד וכל ספר נוסף מבין הספרים המנויים ברשימה האמורה ב-40 ₪.

כל לקוח רשאי לרכוש שלושה ספרים מבין הספרים המנויים ברשימת הספרים המצורפת לתקנון זה כנספח ב' (להלן: "רשימת ספרי ילדים, נוער וראשית קריאה") במסגרת מבצע עברית ב' ב-99 ₪ וכל ספר נוסף מבין הספרים המנויים ברשימה האמורה ב-33 ₪.

שילוב בין המבצעים: כל לקוח רשאי לרכוש שלושה ספרים מבין הספרים המנויים ברשימת ספרי קריאה עיון ובישול וברשימת ספרי ילדים, נוער וראשית קריאה (כלומר, משתי הרשימות יחד: רשימת ספרי קריאה, עיון ופנאי ורשימת ספרי ילדים, נוער וראשית קריאה) ב-120 ₪.

1.2.        "תקופת המבצע": המבצע יחול ביום 1.12.17 ויסתיים ביום 31.12.2017.

1.3.        "המקומות בהם חל המבצע": בכלל סניפי סטימצקי למעט ירידים וסניפי דיוטי פרי נתב"ג.

1.4.        בגין רכישות במסגרת המבצעים האמורים חברי המועדון של סטימצקי זכאים לצבור נקודות על-פי תקנון תכנית הצבירה.

1.5.        ההשתתפות במבצע פירושה הסכמה לתנאי ההשתתפות כפי שהם מפורטים בתקנון זה.

1.6.        עורכת המבצע הינה סטימצקי (2005) בע"מ (ח.פ. 513742320) (להלן: "החברה" או "סטימצקי") מרח' תוצרת הארץ 3, פתח-תקווה 4959220 (טל: 1-700-70-66-00; פקס: 03-5796833).

2.     הזכות להשתתף במבצע

2.1.        רשאי להשתתף במבצע כל לקוח.

2.2.        המבצע חל במקומות בהם חל המבצע בלבד, כאמור בסעיף 1.3 לעיל.

2.3.        "מועד הרכישה"- מועד כלשהו במהלך תקופת המבצע בו הלקוח רכש מוצרים המשתתפים במבצע באחד מהמקומות בהם חל המבצע.

2.4.        אין כפל מבצעים והנחות.

2.5.        עד גמר המלאי.

2.6.        לא תתאפשר מכירה של 20 ספרים ומעלה (להלן – "מכירה סיטונאית") במסגרת המבצע. על אף האמור, סטימצקי רשאית להתיר, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, מכירה סיטונאית במסגרת המבצע.

3.     תנאי החלפה והחזרה

3.1      תנאי החלפה/החזרה של מוצרים שנרכשו במבצע הינם כדלקמן, בכפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981 (התנאים יחולו במצטבר, אלא אם נכתב במפורש אחרת):

3.1.1  תמורת מוצרים שהוחזרו/הוחלפו יינתן מוצר חלופי מבין המוצרים המשתתפים במבצע (כל עוד המוצר הוחלף במהלך תקופת המבצע ובכפוף לאמור להלן) ו/או שובר זיכוי. לא יינתן החזר כספי.

3.1.2  החלפה/החזרה של ספרים תתאפשר בהחזרת ספרים במצב חדש בלבד, שלא נעשה בהם שימוש כלל, באריזתם המקורית ובהצגת קבלה או פתק החלפה, בתוך 30 ימים ממועד הרכישה.

3.1.3  בגין ספרים שהוחלפו או שולמו (כל המחיר או חלקו) באמצעות פתק החלפה או שובר זיכוי, לא תינתן אפשרות להחזרה או החלפה נוספת.

3.1.4  במקרה של החלפת כל הספרים שנרכשו בעסקה המקורית, בספרים אחרים המשתתפים במבצע (עסקה תחת עסקה), יוכל הלקוח לבחור ספרים אחרים המשתתפים במבצע עד לגובה העסקה המקורית. אם יבחר הלקוח ספרים אחרים המשתתפים במבצע שעלותם גבוהה יותר, יידרש הלקוח להשלים את היתרה.

3.1.5  במקרה של החלפת אחד הספרים שנרכשו במבצע בספר אחר שמשתתף במבצע, יוכל הלקוח להחליף את הספר בספר אחר שמחירו אינו עולה על מחיר הספר היקר שנרכש בעסקה המקורית, זאת בכפוף להצגת חשבונית עסקה או קבלה המעידות על פרטי העסקה המקורית, במועד ההחלפה.

3.1.6  מבלי לפגוע באמור לעיל, ספר שנרכש במסגרת המבצע ויוחזר לאחר תום תקופת המבצע, ניתן יהיה לקבל תמורתו שובר זיכוי בגובה הסכום ששולם עבורו בלבד.

3.1.7  אופן חישוב זיכוי שיינתן בהחלפה/החזרה של ספר שנרכש במבצע: מערכת הקופות מתחקה אחר אחוז ההנחה שניתן עבור העסקה שבוצעה בפועל (לעומת גובה העסקה המקורית, ללא מבצע). את אחוז ההנחה המערכת כופלת במחיר הספר שהוחזר, זהו גובה ההנחה בש"ח שניתן עבור הספר שנרכש. את גובה ההנחה מפחיתה המערכת ממחירו המקורי של הספר, ללא הנחה, וזהו המחיר ששולם עבור הספר בפועל. סכום זה הוא הסכום שיינתן ללקוח כזיכוי, אם יבקש להחליף או להחזיר את הספר שרכש במסגרת המבצע.

3.1.8  לדוגמה, לקוח שרכש שני ספרים שמחירם הרגיל הוא 100 ₪ ו-80 ₪, במבצע 1+1 ₪, שילם 100 ₪ במקום 180 ₪. ההנחה שניתנה לו בשקלים היא 80 ₪ בסך הכל (80= 180-100). אחוז ההנחה שניתן ללקוח עבור העסקה הוא 36.1111% (44.444%=100*80/180). עבור הספר שמחירו המקורי הוא 80 ₪, שילם הלקוח בפועל 44.4448 ₪ (35.5552=44.444%*80,  44.4448=80-35.5552). עבור הספר שמחירו המקורי הוא 100 ₪, שילם הלקוח 55.556 ₪ (44.444=44.444%*100, 55.556=100-44.444). הסכום ששילם הלקוח בפועל עבור כל ספר הוא הסכום שיינתן לו כזיכוי בעת החזרה או החלפה.

4.     שונות

4.1.     תקנון זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים בנוגע למבצע, וכל הבטחות, ערובות, הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בקשר עם המבצע שניתנו או נעשו ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בתקנון זה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם.

4.2.     בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר עם המבצע, לרבות בתקשורת הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

4.3.     החברה שומרת על זכותה לבטל את השתתפותו של לקוח במבצע, אם יתברר כי הוא אינו עומד בתנאים המוקדמים להשתתפות במבצע, לרבות במקרה של מסירת פרטים שגויים, וזאת לפי שיקול דעתה המוחלט ובלא שתוטל עליה כל חובה לנמק את החלטתה.

4.4.     מובהר בזאת, כי ההנחה תינתן לפי בקשת הלקוח וכי סטימצקי אינה יכולה למסור ללקוח שהוא זכאי להנחה. סטימצקי אינה חייבת לנקוט פעולה כלשהי לשם מימוש ההנחה.

4.5.     החברה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים לאבטחת המידע הנמסר לה במסגרת המבצע. יחד עם זאת, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם למשתתף במבצע אם מידע שנמסר במסגרת המבצע יגיעו לידי צדדים שלישיים שלא בהרשאה, למעט במקרה של שימוש בזדון על-ידי עובדי החברה.

4.6.     שום התנהגות מצד החברה לא תחשב כוויתור על איזו מזכויותיה על פי תקנון זה או על-פי הוראות כל דין או כוויתור או הסכמה מצידה לאיזו הפרה או קיום תנאי שהוא אלא אם הוויתור, ההסכמה, הדחייה, השנוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות ובכתב.

4.7.     החברה רשאית בכל שלב לבטל את המבצע או לשנות את תנאיו מכל סיבה שהיא, ככל שעשתה כן, לא תהיה למי מהמשתתפים במבצע ו/או המבקשים להשתתף במבצע כל טענה ו/או תביעה נגד החברה בגין השינוי ו/או הביטול.

4.8.     תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך הוא מיועד הן לנשים והן לגברים.

4.9.     בכל מחלוקת בקשר עם המבצעים יהא בית המשפט המוסמך בית המשפט בתל אביב בלבד ולא כל בית משפט אחר מלבדו.