תקנון מבצע "יום הולדת 3 – אתר האינטרנט"

1.           המבצע

1.1.        תקנון זה נועד להסדיר את כללי המבצע "יום הולדת 3 – אתר האינטרנט" ("המבצע") כמוגדר כדלקמן:

המבצע: כל האתר ב- 20 ₪ בלבד!

הצטרפות למועדון ב- 20 ₪

(להלן: "המבצע")

1.2.        תוקף המבצע: המבצע יתקיים ביום 24.7.2019 משעה 20:00 עד השעה 24:00 בלבד בגין רכישות באתר האינטרנט של החברה ("שעות המבצע"). הזמנה שלא תבוצע במהלך שעות המבצע לא תהיה זכאית לתנאי המבצע.

1.3.        המבצע יחול על  1,500 מוצרים כמפורט באתר.

1.4.        המבצע הוא לארבע שעות כמפורט לעיל או עד גמר המלאי (60,000 פריטים).

1.5.        המבצע מוגבל לכמות של ארבעה מוצרים ללקוח.

1.6.        לא תתאפשר קבלה של אריזת מתנה או כרטיס ברכה במסגרת המבצע.

1.7.        למניעת כל ספקות, המבצע תקף באתר האינטרנט בלבד ולא באף אחת מחנויות הרשת.

1.8.        ניתן לבצע הזמנה באתר האינטרנט ולאסוף את הפריטים שנרכשו באחת מחנויות הרשת.

1.9.        זמן אספקה של ספרים שנמכרו במבצע הינו עד 21 ימים.

1.10.     ככל שהספר שנרכש אינו במלאי המחסן תשלח ללקוח הודעה בדואר אלקטרוני.

1.11.     ניתן יהיה לבקש ביצוע משלוח עד הבית בעלות של 23 ש"ח.

1.12.     ההשתתפות במבצע פירושה הסכמה לתנאי ההשתתפות כפי שהם מפורטים בתקנון זה.

1.13.     לא כל המוצרים הנמכרים באתר בדרך כלל יוצעו באתר למכירה במועד המבצע.

1.14.     עורכת המבצע הינה חברת סטימצקי (2005) בע"מ (ח.פ. 513742320) (להלן: "החברה" או "סטימצקי") מרחוב הדקלים (אזור תעשייה לב הארץ), כפר קאסם (פקס: 03-5796833).

 

2.           הזכות להשתתף במבצע

2.1.        רשאי להשתתף במבצע כל לקוח סטימצקי שירכוש מוצרים באתר האינטרנט של סטימצקי במהלך תקופת המבצע.

2.2.        לא תינתנה הנחות נוספות כלשהן על תנאי המבצע.

2.3.        רשימת הפריטים המשתתפים במבצע מפורסמת באתר האינטרנט של החברה.

2.4.        "מועד הרכישה"- מועד כלשהו במהלך תקופת המבצע בו הלקוח ביצע רכישה ושילם עבורה באתר האינטרנט של החברה.

2.5.        החברה שומרת על זכותה לבטל את ההשתתפות במבצע של לקוח אם יתברר כי אותו לקוח אינו עומד בתנאים המוקדמים להשתתפות במבצע, לרבות במקרה של מסירת פרטים שגויים, וזאת לפי שיקול דעתה המוחלט ובלא שתוטל עליה כל חובה לנמק החלטתה.

 

3.           תנאי החלפה והחזרה

3.1.        תנאי החלפה/החזרה של ספרים שנרכשו במבצע הינם כדלקמן, בכפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981 (התנאים יחולו במצטבר):

3.1.2    החזרה של ספרים תתאפשר בהחזרת ספרים במצב חדש בלבד, שלא נעשה בהם שימוש כלל, באריזתם המקורית ובהצגת קבלה או פתק החלפה, בתוך 30 ימים ממועד הרכישה.

3.1.3    בגין ספרים שנרכשו במבצע יינתן החזר כספי בלבד בסך של 20 ₪ בגין כל ספר.

3.1.4.  שונות

3.2.        פרטי המבצע יפורסמו באתר האינטרנט של סטימצקי.

3.3.        מובהר בזאת כי קבלת ההטבה ו/או ההנחה מוטלת על כתפי הלקוח, ותתבצע אך ורק ברכישה באתר האינטרנט. סטימצקי אינה חייבת לנקוט פעולה כלשהי לשם מימוש ההטבה ו/או ההנחה הנ"ל.

3.4.        בוטלה ההטבה ו/או ההנחה על פי האמור בתקנון זה, לא תהא לסטימצקי כל אחריות לכל נזק שהוא שנגרם ללקוח או לאחר, וללקוח לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי החברה בגין ההטבה ו/או ההנחה במבצע או ביטולה, ובכלל זה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח.

3.5.        תקנון זה הינו בתוקף למוצרים שנרכשו במהלך שעות המבצע בלבד. החברה רשאית

להפסיק את המבצע בכל עת.

3.6.        תקנון זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים בנוגע למבצע, וכל הבטחות, ערובות, הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בקשר עם המבצע שניתנו או נעשו ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בתקנון זה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם.

3.7.        בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר עם המבצע, לרבות בתקשורת הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

3.8.        החברה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים לאבטחת המידע הנמסר לה במסגרת המבצע. יחד עם זאת, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם למשתתף במבצע אם מידע ו/או תמונות שנמסרו במסגרת המבצע יגיעו לידי צדדים שלישיים שלא בהרשאה, למעט במקרה של שימוש בזדון על ידי עובדי החברה.

3.9.        שום התנהגות מצד החברה לא תחשב כוויתור על איזו מזכויותיה על פי תקנון זה או על פי הוראות כל דין או כויתור או הסכמה מצידה לאיזו הפרה או קיום תנאי שהוא אלא אם הויתור, ההסכמה, הדחייה, השנוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות ובכתב.

3.10.     החברה רשאית בכל שלב לבטל את המבצע או לשנות את תנאיו מכל סיבה שהיא, ואם עשתה כן לא תהיה למי מהמשתתפים במבצע ו/או המבקשים להשתתף במבצע כל טענה ו/או תביעה נגד החברה בגין השינוי ו/או הביטול.

3.11.     תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד אך הוא מיועד הן לנשים והן לגברים.

3.12.     בכל מחלוקת בקשר עם המבצע יהא בית המשפט המוסמך בית המשפט בתל אביב בלבד ולא כל בית משפט אחר מלבדו.

 

 

להלן רשימת המוצרים המשתתפים במבצע:

029080440

CHILDREN OF JOCASTA

021140834

SCHOOLDAYS OF JESUS

029860028

FOXLOWE

029860026

PORTABLE VEBLEN

024362657

MOONGLOW

020882133

DRAGON TEETH

028990043

EVERYONE BRAVE IS FORGIVEN

020681844

YOU SAID FOREVER

020870752

MUSSOLINI'S ISLAND

021680024

BOY ON THE BRIDGE

029690059

TROPHY CHILD

021140830

THE COMET SEEKERS

020882101

ORPHAN'S TALE

020870745

MEET ME AT BEACHCOMBER

021680015

LAST DAYS OF JACK SPARKS

029860029

SPORT OF KINGS

029860033

MISS TREADEWAY & THE FIELD OF STARS

029020109

SLEEPING ON JUPITER

020020985

VANISHING OF AUDREY WILDE

029020127

UNDER A POLE STAR

029080435

SELECTION DAY

029080432

LAST PHOTOGRAPH

021330037

UMAMI

029020138

I'LL EAT WHEN I'M DEAD

020882142

EVERY LAST LIE

029080430

CHRISTODORA

020681878

ARROWOOD

023451225

BEFORE WE VISIT THE GODDESS

027930058

KILLING MONICA

020882227

SUMMER SCANDAL

027930063

LANDFALLS

020870740

MISSING WIFE

020780925

GHACHAR GHOCHAR

020650354

OWL ALWAYS HUNTS AT NIGHT

020210277

PRINCE LESTAT AND THE REALMS OF ATLANTIS

027930068

LITTLE BRETON BISTRO

020250619

SONS  & LOVERS

020250909

IMAGINARY WORLD

020250612

AGE OF INNOCENCE

020250615

ILIAD

020250620

WUTHERING HEIGHTS

020250614

DUBLINERS

020251045

METAMORPHOSIS

020251023

LETTERS TO MILENA

020250616

JANE EYRE

020250801

GHOST BRIDE

020250827

LOOK OUT SECRET SEVEN BK14

020250828

SECRET SEVEN GOOD WORK BK6

020250823

SECRET SEVEWN FIREWORKS

020250829

MYSTERY SECRET SEVEN BK9

020250826

GOOD OLD SECRET

020250824

FUN FOR THE SECRET BK15

023960392

MINECRAFT HANDBK 2/ REDSTONE

020250832

SHOCK FOR THE SECRET

020250831

PUZZLE FOR THE SECRET BK10

020250919

MINECRAFT BEGINNER'S HANDBOOK (UPDATED)

020250932

PATTERN PLAY

020250921

MINECRAFT CONSTRUCTION HANDBOOK (UPDATED)

020250834

THREE CHEERS SECRET SEVEN BK8

020250825

SECRET SEVEN GO AHEAD BK5

020250780

STORY BIBLE STICKER ACTIVITY

020250920

MINECRAFT COMBAT HANDBOOK (UPDATED)

020250836

WIN THROUGH SECRET SEVEN

020250421

BIG SISTER

020250500

HELLO KITTY FABULOUS THINGS

020250781

STORY OF MOSES BIBLE STICKER ACTIVITY

020250790

DISNEY MINNIE MY PURSE BK

020250759

RIPLEY'S BELIEVE IT OR NOT KIDS

020250797

FEARSOME DREAMER

020251058

SPECIAL MESSAGE VERY HUNGRY CATERPILLAR

020250670

OOPS !

020250642

MONSTERSAURUS

020250640

MATISSE KING OF COLOUR

020250785

DEMON'S LEXICON

022770101

TOMB QUEST - BOOK OF THE DEAD

020250573

HORRID HENRY 3 IN 1/ HANDFUL OF HORRID

020250715

WHO WANTS TO BE A POODLE ?

020250731

HIDE & SEEK ON THE FARM

020250625

CEZANNE & THE APPLE BOY

020250667

FIND KING HENRY'S TREASURE

020250835

WELL DONE SECRET SEVEN

025240208

TOMB QUEST - THE FINAL KINGDOM

020250861

WITCH'S CHILDREN GO TO SCHOOL

020250725

DISNEY MINNIE'S BOOK OF SECRETS

020250690

DESIGN PAD CARTOONS & MANGA

025240207

TOMB QUEST - THE STONE WARRIORS

025240209

TOMB QUEST - VALLEY OF THE KINGS

025230054

LITTLE FIREMAN

020250684

ARTHUR'S DREAM BOAT

020250866

EXOTIC ANIMALS A TO Z

020250641

MONSTERS UNIVERSITY

020250623

BOOK OF BEASTS

020250810

I'LL GIVE YOU THE SUN

020250791

DISNEY PRINCESS CINDERELLA MY PURSE BK

020250705

LOVER PORTRAITS BY 40 GREAT ARTISTS

020250555

WORLD OF DISCOVERY TITANIC

020250886

COLOUR WITH ME

020251003

GRAPHIC: PRINT SOURCE: GLOBAL ETHNICS

020250891

BRILLIANT NEW TYPOGRAPY COLLECTION

020250878

BAGS

020250892

COLLECTION MORE T-SHIRTS

020250893

NEW TEXTILE DESIGN COLLECTION

020251018

ICONS OF STYLE: DENIM

020251054

STYLE: PATTERN & PRINT

020251019

ICONS OF STYLE: SNEAKERS

020250590

WILD JEWELLERY

020250941

PETIT COLLAGE: 25 EASY CRAFT

020251009

GRAPHIC: PRINT SOURCE: VOLUME 07 OUTDOOR GRAPHICS

020251007

GRAPHIC: PRINT SOURCE: VOLUME 05 PRINT INSPRIRATIONS

020251006

GRAPHIC: PRINT SOURCE: TROPICAL PRINTS

020251002

GRAPHIC PRINT SOURCE: ECO INSPIRATIONS

020250837

SEW EASY SCARVES

020250815

PARIS OBJET TROUVE

020251005

GRAPHIC: PRINT SOURCE: PAINTED GRAPHICS

020251004

GRAPHIC: PRINT SOURCE: KIDS INSPIRATIONS

022420091

TOKYO CLASH

020250890

BEST OF GREETING COLLECTION

020251010

GRAPHIC: PRINT SOURCE: VOLUME 07 OUTDOOR GRAPHICS

020250668

GLAZE BOOK

020250854

VINTAGE LINGERIE

020250798

FORTIES IN PICTURE

020250682

AMAZING DOT TO DOT

020251011

GRAPHIC: PRINT SOURCE: VOLUME 09 ORNAMENTAL PRINT

020250687

COMPLETE GDE TO CUSTOMISING

020250850

TOKYO CAMERA STYLE

020250999

FIFTY PLACES TO PADDLE BEFORE YOU DIE

020250992

DELIRIOUS DENIM

020250875

AN ARTIST ONCE SAID

020251014

HANDMADE BEAUTY

020250883

COLLINS ENGLISH SCHOOL DICT.

020250946

PRINCE

020250795

EXTRAORDINARY PEOPLE

020250981

BRUCE BRUCE SPRINGSTEEN BIOGRAPHY

10500399

אתי החיים משחק הרבה

11415007

אישה מעבר לים

10033270

כשסבא אליהו 2 היה קטן מבול של צרות

11324354

אמא קומי

11562773

נער האופניים

10011047

עשרים ואחת מחשבות על המאה העשרים ואחת  21 מחשבות על המאה ה21

14370030

איזדורה מון 5 מסתבכת בצרה

10060063

מגדת העתידות

11324395

הרעשנים 4 רועשים בכבישים קומיקס

10200063

הארנב הקשיב דפים עבים

10011067

חזרה בלי תשובה

11415000

הדירה ברחוב אמלי

13370973

ארבע ההסכמות

13621166

ספר הרגשות שלי

10200083

רוני ותום 1 החקירה הראשונה

10073808

מועדון החמש בבוקר

11374321

יומנו של חבר מושלם

15500257

הדרך לחיים של משמעות

11324312

הרעשנים 3 לא הולכים לישון קומיקס

10200086

מיינדפולנס למתחילים

10200099

האמת העירומה

10073814

מג גו בת ואיימי

10073815

סודות / יונתן דה שליט

11415016

עץ או פלי

13620381

אבא עשיר אבא עני

11324345

ביידיש היו אומרים

10200088

האומנת

10110179

שלוש / דרור משעני

11374344

מגיסטריום 5 מגדל הזהב

10033238

הראיון האחרון

13620433

לא רציונלי ולא במקרה

10033204

כשסבא אליהו 1 היה קטן

11374323

האלמנה השחורה

11374222

אדל/ יוכי ברנדס

11324359

הרעשנים מתקפת חייזרי המרשמלו

11324389

כל הסיפורים / טרומן קפוטה

10073803

שפילפוגל שפילפוגל

11324347

הציור האחרון של ואן גוך

10073811

תעלול

11324237

הרעשנים 2 תנו לגדול ברעש קומיקס

11324358

שמים פתוחים

11324360

הרעשנים לכל הרוחות והשדים

10010916

קיצור תולדות האנושות מהד' מעודכנת

11250942

סיפורים על ילדים שמעזים להיות שונים

11324202

הרעשנים 1 יוצאים משליטה קומיקס

10200046

הארנב הקשיב

10200097

המידות הטובות

11374342

אמא של הים

10033226

תקלה בקצה הגלקסיה

11321419

האלכימאי

11373519

מאסטר שף 4 ספר המתכונים עונה רביעית

11250926

אגדות דשא

11170288

הטריוויה של הרמן

13371203

כוחו של הרגע הזה

11324353

היפי

11324308

גרוויטי פולס קללת אוצר שודדי הזמן

11324130

גרוויטי פולס יומן 3 חלק א

11374268

מועדון הבייביסיטריות 1 הרעיון של קריסטי

10073589

הערות שוליים מרתקות מן ההיסטוריה

11324378

האדון

11374333

אווטאר החיפוש 3 כשף האוויר האחרון

11521890

ההמצאה המדהימה של אבא

11374279

אל תעזוב

12292274

כדברא 2 קסם הסבואר

11324322

סודה של אלמנת הספירים

10200076

תודה לפני השינה

11194558

הקוסם האחרון

11373496

מבוקש

11324369

המדריך לשליטה בכל הממדים 1 סטאר נגד כוחות הרשע

10200051

הפרחים האבודים של אליס הארט

12292262

אמנות הבריחה

12292258

יום אחד בדצמבר

10073647

מיינדפולנס להיות כאן ועכשיו

11250822

השראה קצר ולעניין

11324337

סולם יעקב

11374315

מסע אל החיים

11415005

התחשבנות

14370031

טפיטי 6 וחבורת הקופים

11415027

הלבד הגדול

11324250

לס / אנדרו שון גריר

10073658

האריה שבפנים

11374172

דרמה

10010979

ההיסטוריה של המחר מהד' מעודכנת

11324396

היילו 2 מציל את העולם

11414981

בית הסחלבים

11194557

במרחק נשימה עטיפת הסרט

12292205

קליע מהעבר

11324256

גרוויטי פולס האגדות האבודות

11140223

שלוש מאות שישים ושש דלתות ללב

11324248

הסדק / יריב ענבר

11324403

הרפתקה בשחקים עטיפת הסרט

11522166

הזחל הרעב-דפים עבים

11324173

בתו של סוחר המשי

11324349

השטן לובשת לולולמון

10033261

אנשים כמונו / נעה ידלין

10500378

החברה הגאונה

10072436

פילים בכל הצבעים דפים עבים

11415011

חנות הספרים על גלגלים

11374326

הילדה שנסתה

10200096

חיים על מאדים

11374247

יומנו של חנון 13 המלחמה הקרה

11324386

מר סוואגר

11522802

איה פלוטו-דפים עבים

11374338

מה עוד ראית חפושית

11374208

דירה בפריז

11324047

החבר הכי טוב שלי \רינת פרימו

11373601

חיוך / ריינה טלגמאייר

11250934

ואז החלטתי לעוף

11374343

גיבור שלי

13372399

שנת המתנות

11411349

סיר הסירים ילד-דפים עבים

10073688

סיפורים לפני השינה 1 לילדות מורדות

11324186

מחברת הלב

11413163

איפה גברת זרת+בובות אצבעות

11374346

דברים מוזרים 1 בורחת

10073563

פריצת גבולות

11324131

גרוויטי פולס יומן 3 חלק ב

11374337

איך לעצור את הזמן

10033242

הצמה

11372098

מלים קסומות

11415022

עץ משפחתי

11323944

אשתו של מגדל התה

10073798

לטרוף את השמיים

13372099

הרשימה כריכה רכה

11373991

אחיות /ריינה טלגמאייר

10073789

הזקן בן המאה ואחת שחשב שהוא חושב יותר מדי

11250974

גן השמש

11374309

לא ספר בישול

14561535

ילדה אבודה

10110145

שליחות חשאית 1 מבצע מנהטן

11521760

הבית של יעל דפים עבים

12301743

חוכמת האדישות גישה בלתי צפויה להצלחה בחיים

11415012

מיתולוגיה נורדית

15820210

המשחק 3/דנה אבירם

10200015

הכריש

11981223

חנות האותיות של ורדינון

11323252

רשימת המשאלות

11324348

נשבעת

11411797

דגדוגים דפים עבים שירי משחק ראשונים

11323512

לבד בתיאטרון המוות

11324265

לבד בפריז ועוד סיפורים

10032652

הרפתקאות דוד אריה 1 בערבות רומניה         1

10110183

שליחות חשאית 5 מבצע טוקיו

11415160

כנפי מלאכים

11324355

שמיכת פרחים

11414914

שבעת אלפים  מאתיים חמישים 7250

10073809

המוח המאושר מנין בא האושר ומדוע

10010044

האדם מחפש משמעות

11324305

הצל שלי ואני

10033093

חנן הגנן דפים עבים

11981222

להחזיק אותך קרוב

11373545

לקוף יש בעיה דפים עבים

11374255

אווטאר החיפוש 2 כשף האוויר האחרון

15500255

כי כסתה פניה

11324284

חבורה של קוסמים 1

13580056

חמישייה צרפתית

11324330

המועמדת 6 עד עצם היום הזה

11323126

המתיקות שבשכחה

10110187

בובות על חוט

13370444

קול הידיעה

13372426

סודות הכדורגל של נועם 3 המכשף מברזיל

10033056

הרפתקאות דוד אריה 6 באוקינוס הטיבטי

11324113

שמים אדומים

13621036

לולו והתינוק הצוחן

11324227

תורה של הנפש

11324377

גרוויטי פולס אל תצבעו את הספר הזה הוא מקולל

10200005

האנק צ'יפסר 1 גונב את ההצגה

11414604

הזמיר

11413950

אור ומור עולים לכתה א'

11324366

חיות הפלא והיכן למצוא אותן מהד' חדשה

13372430

מדריך לחילוני

13580047

עשרים וארבע שעות בחיי אישה

11193845

בית הספר לטוב ולרע 1

12010049

עשרים ושש נשיקות 26

10200079

לא רוצה תלתלים

11340148

הלו הלו אבא דפים עבים

14561537

המעשיות היפות ביותר

10010920

כספיון הדג הקטן דפים עבים

10200058

כך מקבלים החלטה

11981205

יומני החנונית 9 סיפורים מהחיים של דרמה קווין לא ממש חנונית

10073663

המוח הטיפש

13560075

סבתא טורבו 1 ואלפי התנינים הבכינים

10200082

הבן הטוב

10032852

יותר מדי אושר

10500370

סוס אחד נכנס לבר

11374189

אווטאר החיפוש 1 כשף האוויר האחרון

11522000

תירס חם-דפים עבים

10073752

קוין הקואלה תקוע למעלה

11250756

יש סודות שלא מגלים

11324367

מעשיות בידל הפייטן מהד' חדשה

10073813

זיטה ילדת החלל 3 שובה של זיטה ילדת החלל

11520122

דירה להשכיר ועוד סיפורים

13620880

זוהי לולו

10072435

אין אריות כאלה דפים עבים

11374283

קו חצות

11324327

הנערה בציור

11374097

יומנו של חנון 12 יציאת חירום

11415020

משימה עולמית 29 הכפילים של הגלם מפראג צכיה

11374145

מקור /דן בראון

10072181

השראה יומית כריכה קשה

11372157

הסוד / רונדה בירן

11324373

מתבגרת באהבה

10110184

שריפות קטנות בכל מקום

12292266

החיים הפשוטים שלי

11323579

המועמדת 1

12292265

העוצמה והזעם של אבנר ארליך

10073579

האריה שלי דפים עבים

11414980

מטרה סופית

10500381

הסיפור של שם המשפחה החדש

11324362

חבורה של קוסמים 2

11374094

אנה פרנק היומן הגרפי                 קומיקס  שואה

11411415

סיר הסירים ילדה -דפים עבים

11415024

שומר המגדלור

11374324

אמנות הזוגיות

10033274

ספורוני 1 הסינור של רוני דפים עבים

13371302

לאהוב את מה שיש

11562783

אלף תשע מאות שמונים וארבע 1984 מהדורה חדשה

17510051

שד יהיר

10032821

הרפתקאות דוד אריה 3 במדבר השויצרי

10073800

רק עוד כמה דגדוגים... ולישון דפים עבים

11374297

ככה לא מדברים מיכל דליות לילדים

10500386

הסיפור של מי שברחו ושל מי שנשארו

11373588

כראמל

11562794

סיפורים אוקראיניים

11373441

קולו של המלאך

11170259

לכל הבנים שאהבתי פעם

14370026

טפיטי 5 והגבור המפתיע

11414953

מתנת הכעס

11374334

הנסיכה בשחר 4 יוצאת לחפשה

11250892

הוא משלנו סיפורו של לוחם בשירות השבכ

10073820

מה קרה אלונה

10500395

המנהרה

12010047

דואט ההזמנה 2 הזמנה סופית

13620937

הבגדים של לולו

14000138

בודאי ישנה אהבה

11051932

הלביאה הלוחמת 3 האריה האגדי חלק א

11324365

קווידיץ בראי הדורות מהד' חדשה

14370028

הנמנמן הקטן 2 שלא רצה להתעורר (והמשיך לישן)  הנמנמן

11374340

מחר אני הולכת

10110151

סוד הקסם היפני

11414995

לקפוץ למים מהימנעות להשתתפות מלאה בחיים

12261778

להיות בשמחה

11321215

תפילילה

12010052

חכו לזה

11324271

נסיכת האפר 1

14370009

טפיטי 2 ופינזל המעופף

11374305

שאול החתול והרקוד הכי קול

10200057

חנות הספרים של שבורי הלב

11250943

מפחיד מה שחיוך יכול להסתיר

14370024

חבר שאין כמוהו

10033127

פרסי ג'קסון 1 גנב הברק מהד' חדשה

11193808

המאה 1 / קאס מורגן

11562392

חיבוק

14561514

חמישים וחמש 55

11374335

קורילולה

11374312

השרביט והחרב 12 רעמתן האריה בעל שלשת הראשים

11411609

אותיות מצחיקות בן דור דתיה

12050027

שקשוקה 1 נעלמת

11372737

קפטן תחתונים 1

11415159

אהבה וזעם

11374288

תכלס

11324398

פיפ ופוזי 2 החבר החדש

11374347

האחות המועדפת

10032894

הרפתקאות דוד אריה 4 בקטב המערבי

12292268

באושר ועושר כאילו 9 לפעמים משאלות מתגשמות

12292249

ממלכת חדי הקרן 5 יריד הקרח

10072127

חתול גדול חתול קטן-דפים עבים

11324302

את הבוס

10011012

מלכוד שישים ושבע

11051933

הלביאה הלוחמת 4 האריה האגדי חלק ב

13500478

אותיות זה כיף כולל טוש מחיק דפים עבים

11413770

ספר הפילפילים דפים עבים

10073801

שומרת הערים האבודות 2 גלות

15500252

תודה שאיחרת

15820192

המשחק 1 /דנה אבירם

14561534

אפללה

15820207

ממלכת יוריקה

11373850

טרופותי דפים עבים

11250477

אחרי שנפלנו חלק א'

14370011

טפיטי 3 והתינוק הענקי

12431022

המזוודה / גליה פרדמן

11561786

הנסיך הקטן  - לבן

13621149

מלודי המוזיקה של מוצרט דפים עבים

10073804

לגנוב את השמש

10032940

הרפתקאות דוד אריה 5 ביערות הסהרה

11323983

היומן ההורס שלי

11194537

בית הספר לטוב ולרע 3 הבאושר לעד האחרון

11374109

אווטאר ההבטחה 3 כשף האוויר האחרון

10073585

ספר האושר

11415009

ריברדייל היום שלפני

11250970

הרמוני

11192806

בוא אלי פרפר נחמד-דפים עבים

10072212

המוח הגמיש

11324357

במזל סרטן הערמונית

11250980

סינדיקט שיקגו 1 פאלון

14561539

אני והמשפחה שלי / קרולין פדלר

10110154

שליחות חשאית 2 מבצע ברלין

10073757

וייט ריבר בוערת

10200093

זה לא הקן שלך

13621146

לילדים טוב

11170285

ארנב הקטיפה

11415036

שבע אחיות 1 סיפורה של מאיה

11324361

נסיכת האפר 2 גבירת העשן

10200069

החלומות של לילי 1 לילי פוגשת חבר דמיוני

10073592

הדג שלא רצה להיות דג דפים עבים

10200065

האהבות של אדם שארפ

11414669

המדריך הרשמי של TED לדיבור בפני קהל

13621143

תודעה חוזרת הביתה

10033273

אלוהים אתה שם זאת אני מרגרט

11373940

אווטאר ההבטחה 1 כשף האוויר האחרון

11414615

ספר המטבח של לייזה פאנלים

10073590

תנחש כמה אני אוהב אותך דפים עבים

11521658

שמוליקיפוד דפים עבים

11374015

אווטאר ההבטחה 2  כשף האוויר האחרון

11372556

על הדברים החשובים באמת

11324214

גרוויטי פולס המדריך למיסתורין ולכיף של דיפר ומייבל

10200080

האנק צ'יפסר 6 זהירות סלט תפוחי אדמה מעופף

14561538

אני ואמא שלי / גבי מרפי ומלאני ג'ויס

13500482

חיות זה כיף כולל טוש מחיק

10072730

פשפש מתלבש דפים עבים

10200095

כאילו אין מחר / קריאן קול

11250981

סינדיקט שיקגו 2 לוקה

11194559

המאה 2 היום ה 21

10072286

סיפור על אהבה וחושך

10033183

שבלול בצנצנת דפים עבים

10200066

הדינוזאור הבישן דפים עבים

11562796

על הדבש ועל המוות

13580052

האי / ג'אני סטופריץ

12010050

צלילים מלטפים

10200035

צעד ועוד צעד

11562775

אור ירח

11324242

מרד של תקווה

11412918

ספר השטוזים של דתיה

13580055

רביעייה אנגלוסקסית

11980586

אליעזר והגזר מהדורת הזהב

10200008

האנק צ'יפסר 2 ותעלולי הכלב הארוך

11373925

יומנו של חנון 11 הכול או כלום

11580314

שתיים דובים

11373866

יומנו של חנון 10 קולות מהעבר

11373421

כוחו של הרגל

11324350

ארכיפלג הכלב

10073812

פונטי

11562800

שיבה לריימס

11250604

פשוט תהיי את סינדרלה

11250478

אחרי שנפלנו חלק ב'

11324268

האור מעל לונדון

10073797

החיים שבחרתי

13621031

גריט GRIT

11374071

הנסיכה בשחר 2 ומסבת הנסיכות המשלמת

11373882

עושה כרצונו

10200085

החלומות של לילי 2 לילי ועולם הדמיון המופלא

11374295

הדירה / דניאל סטיל

11250972

בוערת 1

14370029

פנדה פיי הקטן בדרך להרפתקה

14370015

טפיטי 4 ואוצר הזהב של הסבא רבא רב רב רבא

11562499

הטרקטור בארגז החול דפים עבים

11324381

יומנה של אווה                                           שואה

13621176

אהוב לבי

11374263

ניצוץ של אור

11411582

צפור הנפש

14561512

האישה היחידה בחדר

13620799

מלודי החיות שלי דפים עבים

11324318

הבעל של שתינו

10073807

ברן ולותין

10072729

האו עד עשר דפים עבים

14561541

אני אוהב אותך אבא

11372736

קפטן תחתונים 2 והאסלות המחסלות

11373815

הנסיכה בשחר 1

13500465

מספרים זה כיף כולל טוש מחיק

11415032

הגנגסטר

11981217

טינקל 3 מבקשת משאלה

12010046

מפלט אחרון

11372882

קפטן תחתונים 3 והפלישה מהחלל של מנהלות המטבח

10011062

קפה מוות

11374314

אחד מאיתנו משקר

13622206

מי הזיז את הגבינה שלי

13760005

רגע / ויסלבה שימבורסקה

11373980

כראמל 2 הנקמה

11414318

מלכת היופי של ירושלים

14561542

חבקי אותי

12840026

מה עושים עם הזדמנות ?

12010051

העולם שמעבר 1 מרושעת

11250975

ריפטייד

14560559

מבט מקרוב על גוף האדם - חלונות נפתחים

13621175

מה שאבא אמר לי

10090215

ללכת על כל החופה

11521613

פעם היה ילד-דפים עבים-שלא רצה לישן

10073580

טמבלולים דפים עבים

10033198

אוגי ואני

11194323

בית הספר לטוב ולרע 2 עולם ללא נסיכים

11562790

אפלות

14561540

אני אוהב אותך אמא

13621177

היום הראשון של אמא בגן

13621179

ימים של פלא

11411336

חרוזים טעימימים -דפים עבים

10033267

נחובש

15350068

לא לומד לקח

11324291

חטיפה

13621150

מלודי בגן החיות דפים עבים

10033237

שלוש מאות שישים וחמישה ימים של פלא    365 ימים של פלא

11250976

אין כמו 1 הבית

11415040

ההפך מפרידה

11374328

קופסת הציפורים

14561511

לאהוב אותי

11373883

טרמפ על מטאטא דפים עבים

11192805

לבד על המרבד-דפים עבים

11373605

הספר הגדול של משחקי המחשבה

10010981

הפיל שרצה להיות הכי דפים עבים

10072129

הצב של אורן-דפים עבים

10033050

המורה דרורה לא מפלצת

11373939

קפטן תחתונים 12 והספור הסוער של סר סרחונסקי

11322018

הרמת מסך מהד' מחודשת

10200071

המעידה

11414871

לייזה פאנלים יומן מטבח קטן של עקרת בית גדולה

10073818

סטארט אפ

14561533

אמל חייאתי

12010048

סיפורי דרך אוסף סיפורים קצרים

11373670

מגיסטריום 1 מבחן הברזל

11981220

קרני החד קרן 2 והחלום שהתגשם

11373752

יומנו של חנון 9 חופשה על גלגלים

11414968

משימה עולמית 28 מה קרה לסנטה קלאוס לפלנד ופינלנד

17510005

אחרי שהגענו לסוף הטוב

10200034

אסטרופיזיקה למי שאין לו זמן

12010037

דואט ההזמנה 1 הזמנה אחרונה

11324326

קקי של חד קרן

13621137

בגדים אלבום התמונות הראשון שלי

13621048

ימי שלישי עם מורי מהד' חדשה

11323814

ערות נשים מדברות מיניות

14561516

שאלות ותשובות על המדע ספר לשוניות

10073772

בית הרעיות

11981146

יומני החנונית 7 סיפורים מהחיים של כוכבת טלוויזיה לא כל כך זוהרת

14561219

מבט מקרוב על שאלות ותשובות על גוף האדם

15820200

המשחק 2/דנה אבירם

10010996

המסע הגדול של כספיון דפים עבים

13620400

סודותיה של הלוחשת לתינוקות

10073779

החדר של גובאני

11374303

סיפור מהצד

11180098

ילד רגיש מאוד

11414392

דוקטור מולקולה

13621185

מאונט 3 אימפריית החטאים

11374006

הענק הכי גנדרן בעולם דפים עבים

10072437

בובי בא בובי לך דפים עבים

11981035

ילד קטן הלך לגן מהד' חדשה

11415015

מנהרת הזמן 74 שוד רכבת הכסף

11415029

סביב העולם בשמונים יום    אוקינוס

11374248

הנסיכה בשחר 3 ושבט הארנבים הרעבים

11562440

הביצה שהתחפשה דפים עבים

11374171

כראמל 3 נער החידות

10073822

משחק ההישרדות

11372358

אריה הספריה

11620228

הזמנה לשמחה

11374345

ספורי הבנין הקטן 1 בגן המשחקים דפים עבים

11415025

ויליאם ונטון 3 והעיר האבודה

12840046

קטנות גדולות אנה פרנק

11193269

בייגלה דפים עבים

13372108

הרעיון /יובל אברמוביץ'

17510047

סטינגר

12290849

מ 100 מלים ראשונות דפים עבים גדול

11373788

קפטן תחתונים 11 והתכססנות השטנית של אסלת טורבו 2000

11414833

ויליאם ונטון 1 והחידה הבלתי אפשרית

14561515

שאלות ותשובות על מזון ספר לשוניות

10033195

פרסי ג'קסון 3 קללת הטיטאן מהד' חדשה

12050084

הרפתקאות דוד אריה 2 בג'ונגל הסיבירי תקרא תצליח

14560870

מבט מקרוב על הגוף שלנו

11373371

קפטן תחתונים 8 והתוקפים המטנפים מתא השרותים התכל

11414997

מתרגשת המתכונים הבית האהבה

10200002

יוגה לפני השינה

12292260

איפה בייבי דפים עבים

11415019

המאבק שלי 5 גשם חייב לרדת

10033214

סדקים בזהב

11372809

יומנו של חנון 4 קיץ קטלני

11373197

השרביט והחרב 2 אלגחון נחש הים

10072997

אייבי ובין 1

10110163

שליחות חשאית 3 מבצע קהיר

10200032

בייבי יוגה דפים עבים

13730052

המוות המוזר של אירופה

11250973

יותר מתשוקה 1 הרבה יותר ממילים

11323649

גרוויטי פולס 1 כוחות נסתרים

10033234

פרסי ג'קסון 4 הקרב על המבוך מהד' חדשה

11374330

משב שלג ואפר חלק 2 נוכרייה 8

13730054

למי קראת פשיסט

11562701

קרמר החתול ישן כל הזמן דפים עבים

13500479

צורות זה כיף כולל טוש מחיק דפים עבים

11323708

המועמדת 3 האחת

14000135

האסופי מנרבתא

11980918

שלום כתה א

13372336

נבחרת החלומות

10033256

פרסי ג'קסון 5 תקוות האולימפוס

11374332

גם השמש היא כוכב עטיפת הסרט

13622285

באושר ובאושר

13622211

הלוחשת לתינוקות פותרת את כל הבעיות

11170291

כמוך בדיוק דפים עבים

11374218

יום הדין

13372412

נמר אבל אחר

11374339

ירח מעל סואץ

11415008

העשרים ושלושה

10033272

בריכה עירונית

11373390

יומנו של חנון 7 הצלע השלישית

11374187

יומנו של חנון 1 מהדורת עשור

12192941

שוגר 3 שוגר פרי

11980947

יומני החנונית 3 סיפורים מהחיים של כוכבת רוק

14560867

מבט מקרוב על החלל

11980884

יומני החנונית 2 סיפורים מהחיים של ילדת מסיבות

13621136

משפחה אלבום התמונות הראשון שלי

13670063

עץ הקסמים 1 הכיסא האדום

11562767

שלוש סופרות דרומיות

14560892

ספר ההפכים  דפים עבים

12050083

השרביט והחרב 1 אשתפת דרקון הלהט תקרא תצליח

11372989

קפטן תחתונים 4 ופרופסור פומפה

10110186

אתה יודע שאתה רוצה את זה

11562768

השופט

11324135

ממשיכה בדרכי

11373319

יומנו של חנון עשה זאת בעצמך מהד' חדשה

13620793

לבחור באושר

11411954

הלב הנבון

10033168

פרסי ג'קסון 2 וים המפלצות מהד' חדשה

10072912

אבא עושה בושות מהד' גדולה

11412995

בן החמאס

11170264

כלב כמעט מושלם חוטם

10033152

גורלו של אפולו 1 האורקל הנסתר

10200021

שילה לוין מתה והיא חיה בניו יורק

11373585

יומנו של חנון 8 משחקי מזל

11373456

קפטן תחתונים 9 וההפתעה המפוצצת של הפרופסור המפרע

14970216

זרע רע

13621107

האושר שבמנהיגות

10073723

קלע הכשף 1

11373277

קפטן תחתונים 7 נגד נער הנזלת הנבזי 2

10200049

נסיכות חדי הקרן 1 קרן שמש זוהרת

14560560

מבט מקרוב על המדע - חלונות נפתחים

11372660

יומנו של חנון 3 הקש האחרון

12292216

ממלכת חדי הקרן 4 הנהר המכושף

11373026

יומנו של חנון 5 עובדות החיים

10370075

ניסים מספרים על עצמם

13621116

להוריד הילוך ולהתחיל לחיות

11562501

קרמר החתול יוצא אל היער דפים עבים

11250977

אין כמו 2 רום

11373246

נדי מסתבך בצרה

13620729

דיאטת 17 הימים

12840047

מרים ילן שטקליס הישראליות סדרה היסטורית נשית

11250978

שקרים 1 שקרים שוברים

13580053

היו זמנים בארגנטינה

12292025

המסע המפלא לכתה א'

11322674

אמנות ההקשבה לפעימות הלב

11981175

יומני החנונית 8 סיפורים מהחיים עם סוף לא ממש מהאגדות

11373086

קפטן תחתונים 5 וגברת גמישות הגומי הגעלית

14561480

איפה הלמה

10200024

האנק צ'יפסר 4 עושה קסמים

11415017

נשיקות ועוד

11373164

סיפורה של שפחה

11414998

המקום הסודי

13620958

מלודי כלי הנגינה שלי ספר מנגן דפים עבים

11324069

12 סיפורים

13621106

ג'נטלמן במוסקבה

10033037

פלא

11440074

הילדה שנשארה לבדה

10033264

חברת נעוריי

11052171

פרח הארגמן

11170284

הפאנדום

10200016

האנק צ'יפסר 3  והצפרדע המשגע

14560630

הנסיכה המשלמת

11522805

כובע קסמים

12290853

מ 100 חיות ראשונות דפים עבים גדול

11563304

הפנימייה שלא היתה

14560631

הצמיד האבוד של בת-הים

13621138

תינוק אלבום התמונות הראשון שלי

12010027

לפני שיתפוגג

13372404

שנת היובל

14561536

מה זז בארגז

11323508

מכתב לביאליק

10033269

האם אתם נמצאים במקום שבו אתם צריכים להיות

12292179

ממלכת חדי הקרן 3 תבת הרוחות

13372133

הרשימה לילדים

11373630

קפטן תחתונים 10 והרובו-מכנסים הרדיואקטיבי המרשע

10200053

נסיכות חדי הקרן 2 המירוץ של רשף

11415021

מושב הנהג חוצפנית קטנה

14561221

מבט מקרוב על שאלות ותשובות על החלל

11373491

השרביט והחרב 3 עוגרם ענק ההרים

13621157

תתעלמו

11415028

בגידה 3 המשימה הוריקן 39 רמזים

13730041

ביום בו תקרא לי אבא

10033221

מיכאלה

11414930

סלט חגיגה של ירקות קטניות ודגנים

14560802

מבט מקרוב על כיצד פועלים הדברים חלונות נפתחים

10032516

אותיות במיץ שטויות

13620798

מלודי כלי הנגינה שלי דפים עבים

11414875

תבשילים חריפים מהמטבח הטטארי

15500207

ארץ האגדות קסם המשאלה

10200064

סוכן הלילה

11324316

ארץ איומה

11324296

תמיד בזמן

10200047

האנק צ'יפסר 5 לא שותים קציצות דרך קש

11373891

אלברט אינשטין ממציאים ומגלים

11374313

קרא לי בשמך

17510050

כסף מלוכלך 3 מעשים מגונים

11372991

זוג

14561497

המלשין

11324300

ביטחון עצמי כל הסודות

10073791

כרמי הולכת לארץ הספורים

14561501

האגדות הכי יפות של שרל פרו

11180083

אדם רגיש מאוד

11190091

דודי שמחה

11414994

צייד הארנבים

10073780

קר כקרח / פרד ורגאס

11194447

ליבי או: מה קרה לאיש עם הכלב?

11414741

כשניפגש שנית

11414906

בגידה 1 המשימה טיטניק 39 רמזים

14561519

שאלות ותשובות על לוח הכפל כיצד ומדוע

10073787

קלע הכשף 2 צל אפל

12292251

למה ברבוע המצאות וממציאים

13621173

הספר הולך לישון דפים עבים

11324390

אי M

10033248

קשורה בנפשו

11320242

האמן ומרגריטה

11414837

דוקטור מולקולה 2

10073821

השאירו הודעה לאחר הצפצוף

11324149

היילו 1 הילד שנפל מהשמים

13621145

לעשות כסף

10073806

ילדי הורין

11374322

החיים היפים האלה

11414344

טירת הזכוכית מהד' מחודשת

10011060

מתי לשדוד בנק

11521887

היעלמותו של יוזף מנגלה

14561272

מלים ראשונות ספר הלשוניות שלי

11374216

השרביט והחרב 11 ארסיניו מלך העכבישים

11981218

הנסיכה נילי 1 בקפיצה לארץ הפלאות

13560051

הלב שלי קופץ וצוחק החיים המאושרים שלי 2

15500256

זול

10073265

הבשורה על פי יהודה

11620191

שיג ושיח ב ויקרא במדבר דברים

13560077

חברים חברות וצרות אחרות

11562785

צערו העתיק של הירח

10072138

שקשוקה 2

10073678

נהדר שאתה מאשר דפים עבים

10073766

רשימות מארץ הכביש

10072839

תיק נעדר

10073555

מיכאל שלי מהד' חדשה

11414854

רק עוד יום אחד

10200081

מוצ'אצ'אס 1

14000126

יומנו של מיקו בל

11340178

מרים והים דפים עבים גדול

11322117

מלכוד 22

10200078

תעשו לי טובה

11670074

הנשיקה שהלכה לאבוד

12292261

טיול עם זנבלול

10073819

פסססט דב

11980839

יומני החנונית 1 סיפורים מהחיים הלא ממש מדהימים

11320216

דמבו הפיל המעופף דיסני

11414972

הרפתקאותיו של טום סויר

11521878

האם את אמא שלי דפים עבים

13620859

מלודי נוסעים ! נוסעים ! דפים עבים

10200070

החיים החדשים של לילי שפרד

11415023

מסעותי עם דודתי

11373236

יומנו של חנון 6 מכת קור

14560920

מבט מקרוב על שאלות ותשובות

10500178

מישהו לרוץ אתו

10073077

אייבי ובין 2 ורוח הרפאים

11415041

מיומנויות אפלות 3 מלכת האוויר והחושך

11324335

איריס ואווה

14561053

הנסיך הקטן תרגום רויטל שלם

10200062

מופע הקסמים של ניבי הארנבת מה בכובע דפים עבים

10073817

ברונז פנטזיה כנענית

11374190

יומנו של חנון סרט  הפרק הבא

11250461

הורים מה השאלה ?

11324370

מסע בעקבות שמי 8 מסע בעקבות שמי

11324336

האש הסודית 1

11194000

ויהי ערב-דפים עבים

12840042

חנה סנש הישראליות סדרה היסטורית נשית

10011058

קוד סמוי

14561526

תמונות לקטנטנים חיות חוה

10200052

דינוזאור יקר

11374319

כנפי האש 2 היורשת האבודה

11324285

חיות הפלא הפשעים של גרינדלוולד

11414943

מסע אל הלב

11374317

מי בכלל המציא את בית הספר

11324388

בשר

12291907

צבעים ספר משחק

11562770

רחוב הגנבים

11414970

מנהרת הזמן 73 הפיראט היהודי

11562730

יקיצה/ניר ברעם

11373914

מגיסטריום 2 יד הנחושת

14560803

מבט מקרוב על הדינוזאורים חלונות נפתחים

11411701

ג'ורג' הסקרן

11194527

ילדה רעה

10033262

הדרקון הראשון שלי מרגנית

11981086

יומני החנונית 6 סיפורים מהחיים של שוברת לבבות לא ממש שמחה

11374290

פורטנייט 2 אל אגם השלל לכוד בבאטל רויאל

10110115

פרויקט רוזי

11562788

חוצי

11324244

מתנה ושמה דוני החיים המאושרים שלי 6

11413352

פרש הברונזה

10200041

קיילי ג'ין 1 מלכת הקפקייקס

14561517

חבור וחסור ספר לשוניות

11521888

מר גזמאי אורח בירח

10011056

יהדות ישראלית

13621159

המנכל מהדלת הסמוכה

11170278

לילה טוב דג הקשת דפים עבים

11413630

גן הבוכים - דפים עבים

11561097

איתמר מטייל על הקירות

10033227

גורלו של אפולו 3 המבוך הבוער

14370020

אסור לדגדג טיגריס

12840041

רחל הישראליות סדרה היסטורית נשית

12292255

לא יהיה כלום המשפטים הגדולים של הפוליטיקה הישראלית

11561232

איתמר פוגש ארנב

10033271

סמטאות הזעם מחודש

13560061

כשהייתי הכי מאשרת החיים המאושרים שלי 3

10033187

גורלו של אפולו 2 הנבואה האפלה

13372327

ההזדמנות מפרקים את הרשימה

10073129

אייבי ובין 4 מטפלות בשמרטפית

13621158

אני בעננים מציק ומצחיק 3

11562784

חוות החיות

11373160

קפטן תחתונים 6 נגד נער הנזלת הנבזי 1

12840035

קטנות גדולות קוקו שאנל

11981047

יומני החנונית 5 סיפורים מהחיים של גברת הכול יודעת לא ממש חכמה

10073795

השמלה

10073691

הרפתקאות ריקטי סטיץ 1 הדרך לאפולי

11020268

עצרת החיות מהד' חדשה

11373143

יומנו של חנון מהדורה מנוקדת

11411641

טטיאנה ואלכסנדר

12292050

הדינוזאורים

10011071

בשבח המלחמה

11321956

איה אאוץ' אווה

11670101

אני אתגבר מהד' חדשה

14561098

ספר הברכות לשבתות וחגים

11620179

שיג ושיח א בראשית שמות

11194556

שולחן הממזרים

12192935

שוגר 1 שוגר דדי

11562792

אירית שחורה

13621186

איך נוצר תינוק

11521843

ככה גם אני יכולה ! דפים עבים

11981211

וילי גבור חיל מציל את העולם

14561082

משלי אזופוס הספורים היפים ביותר

12840017

קטנות גדולות פרידה קאלו

12840048

הנרייטה סאלד הישראליות סדרה היסטורית נשית

10072128

ברלה ברלה צא החוצה-דפים עבים

11374151

השרביט והחרב 10 צפאן איש הנחש

11414821

לפני שהיינו שלך

11562764

אילו הייתי עכבר דפים עבים

14561458

שאלות ותשובות על החלל כיצד ומדוע

10033255

והלב הולך אחרון

10090216

נפלאות הכעס

11052145

העז לדעת

12291923

סוד הנקודה הטובה

11981209

הקפוד מחפש חבר

11374341

אנגארד הסייף

15500245

תחת שמי ארגמן

11981128

יומני החנונית אומייגאד זה בדיוק היומן שרציתי

11374262

הקבר בהרים

11374083

השרביט והחרב 9 לוטה קוסמת האבן

13580050

המשפחה על פי מפאלדה

11373741

תולדות הלבנה 1 סינדר

12840040

קטנות גדולות גיין גודול

10200094

הלילה של קומנדו מבצעים

11415043

זיכרונות מהלידו

12291737

מלים ראשונות ספר משחק

11324372

המסע לאתיופיה

14561495

רוחות וגנבים 2 הקסם האפל

11562725

אילו הייתי קוף דפים עבים

11374233

מבוך הרוחות חלק 2

14560229

כסף קטלני מהד חדשה

11373513

השרביט והחרב 4 פרסון איש הסוס

14561417

טומי הטרקטור        גלגלים

14561263

חיות ראשונות ספר הלשוניות שלי

10073816

הניצוץ שבאפר 3 האויב בשער

11322943

אשמת הכוכבים

11373954

זוג והרופאים המעופפים

11324311

הילדה ברכבת

11373886

השרביט והחרב 7 על זרותון הדיונון המפלצתי

14560883

נפילת הממלכות 1

10073778

תעלומת אנרי פיק

11374223

מגיסטריום 4 מסכת הכסף

11374308

הקשה של הלחם

11324331

קסם לא נורמלי

14561524

תמונות לקטנטנים חיות בר

11150204

רידל איש חידה 2 טורניר החידות המחומש

10033218

בחזרה מטואיצ׳י כריכת הסרט

10073572

חטפן הספרים

10073147

ארץ יצורי הפרא מהד' מיוחדת

10200033

למה לחתולים יש זנב ? דפים עבים

11323849

שעות הקטיפה

11412524

צפרדי וקרפד ביחד

11372155

האחים ריט ממציאים ומגלים

13580049

המשבר הכלכלי על פי מפאלדה

11562782

מנהיגה ללא גבולות הנרייטה סאלד

14561421

בני הבולדוזר           גלגלים

11324292

קודם כול אהבה

11324299

פיפ ופוזי 1 לילה בלי צפרדי

11324233

נשיקה איטלקית

12840016

קטנות גדולות מארי קירי

11323709

היסטוריה של המדע לצעירים מכל הגילים

11981197

פיבי 1 וחד הקרן שלה

13620242

המוח הנשי

11373743

השרביט והחרב 6 גחלת צפור האש

10073401

משהו אחר/קייב קתרין

11562551

פיט, פט, טו דפים עבים

11414916

בית בלגראנד

11374289

איים קטנים

11580002

יונה ונער

15350024

שלוש שניות

15500218

ארץ האגדות 2 שובה של הקוסמת

10200060

חד קרן במיוחד בשבילך

10200017

הכי הכי יותם

11324356

הספור על יואב ששלח את המשפחה שלו בדאר

11193519

תרצה אתר לפעוטות דפים עבים

13560074

המפלצת בלילה

11980220

המטריה הגדולה של אבא דפים עבים

11374270

אספן המלים

13621057

יצורי הים ספר נפרש לידים קטנות

13621092

היינו בני המזל

10073667

אנחנו נמצאים כאן

11415014

המסמכים הסודיים של גברת פרנקוילר

13580051

הפוליטיקה על פי מפאלדה

14561416

אבנר השוטר         גלגלים

11374188

אלכסנדר גרהם בל ממציאים ומגלים

11374020

השרביט והחרב 8 טפר הקוף הענקי

11412491

צפרדי וקרפד כל השנה

11412525

צפרדי וקרפד חברים

11981100

אני הולך לגן מהד' חדשה

11193150

שירי חיות לפעוטות דפים עבים

11372837

תומס אדיסון ממציאים ומגלים

14561294

ספר החפוש הראשון שלי בבית

13622276

רוצים שתהיו עשירים

14561284

רוחות וגנבים 1

13621168

עוד ועוד / יעל שרר

11414992

נסיכה בהסוואה

10200077

מילות אהבה

12292248

כל השקרים היפים

11562791

היונה שסבלה מפחד גבהים

11374281

ואני אומרת לא

10073226

שקשוקה 5 ושוד הלימונים הגדול

10073726

אייבי ובין 11 משפחה גדולה ומאשרת

14561413

חלקים של אהבה

12291989

קופיקו 1 קופיקו האורח

11981022

יומני החנונית סיפורו של יומן

12292218

באושר ועושר כאילו 8 נשיקה ירקה

11374129

להיעשות אני

14561518

מבט מקרוב על האנרגיה

11373665

השרביט והחרב 5 ארקטין מפלצת השלג

11520400

תירס חם

13620920

לצאת ממצוקה רגשית

13560065

החיים על פי דוני החיים המאושרים שלי 4

14561496

איפה העצלן

11371878

טרופותי הבת

11620189

איך היא צומחת

14370018

פנלופה וכישוף הלהבות

10033268

כובעים של זכוכית

11670029

מגדל של קוביות בניתי

11052149

כזה חבר

12292145

ספר משחק מספרים

11323568

אל תיגע בזמיר תרגום חדש

11324293

בשליחות הלב

12840030

גולדה מאיר הישראליות סדרה היסטורית נשית

11250866

אין ילדים רעים מהד' מחודשת

11170290

כמו אבא שלי ממש דפים עבים

11412484

צפרדי וקרפד יום יום

11000258

אוכל טבעוני טעים ומהיר

12192932

שמונה עשרה 18

14561127

מבט מקרוב על שאלות ותשובות על חיות

14560775

חוש המשוש בחוה שלנו

10033201

פלא כריכת הסרט

11193221

קישתא דפים עבים

11324363

אריה בן נעים הארבע עשרה 14

10790072

אצל הילל ולילית מהעיר הגלילית

11560127

הבכור לבית אב"י

11561470

הכנה נחמה

11562786

האיש שאהב עצים

12430601

רפואות הקבלה מהד' חדשה

10033266

מה את יודעת

11374059

מגיסטריום 3 מפתח הארד

11170242

משלם בשביל שנים

10011069

חוט הזהבה

11562755

ולא נותר אף אחד

11562797

ציק ואני

12840038

קטנות גדולות סימון דה בובואר

13621139

משוואת האושר

11415013

נקודת בורקמן

10033265

אבל הלילה עוד צעיר

11323186

הנערה שהשארת מאחור

12292142

אתה הבא בתור

15350016

לציונה יש כנף אחת

11324277

החלקיק האלוהי

11170268

פיטר פן

13560073

דברים שקורים בשומקום

11374287

תיק נוער 3 סוף המשחק

12292272

מלים לקטנטנים חיות

11194546

מאופסים

14561429

שאלות ותשובות על הטבע ספר לשוניות

10073782

פרח לב הזהב / אפרים סידון

15500241

ארץ האגדות 6 עולמות מתנגשים

11521889

הנסיכה ההפוכה

14561510

האהבה תמיד נשארת

14561428

מבט מקרוב המדע

11670108

שרה גיבורת ניל"י מהד' חדשה

11170289

כמו אמא שלי ממש דפים עבים

10090222

הנזיר הירושלמי הרב דוד כהן גדולי האמה לילדי ישראל

11374236

פורטנייט 1 שדות הקטל לכוד בבאטל רויאל

15500225

ארץ האגדות 3 אזהרת האחים גרים

10073785

הרפתקאות ריקטי סטיץ 2 ערוץ אמצע הדרך

10110185

החתולים של קופנהגן

11981213

פיבי 2 והחברה הכי טובה

11981216

הנסיכה מיה 31 מועדון הנסיכות והקואלה הקסומה

12192938

שוגר 2 שוגר ראש

17510048

נערת יום הולדת

10073180

יהודים ומילים

14561507

קוראים בכיף 1 תעלומת הסופים האבודים

14561466

חידות על כוכבים בחלל

14370022

נשים מופלאות ששינו את העולם

12301744

כיצד ללמד ילדים מדיטציה

12290618

מפתחות הקסם של דידי גדול

10073764

כיכרות לחם של מכשפות

11374130

מבוך הרוחות חלק 1

11324188

שנה אחת בכפר

12292269

מלים לקטנטנים צבעים

11373177

צ'רלס דרוין ממציאים ומגלים

14561463

דינוזאורים ספר התשובות הגדול

10073783

בגד מאש

11374284

יום השנה האחרון

11981221

אשף המשא ומתן

11373455

מארי קירי ממציאים ומגלים

11324397

החיים על פי ינון 2 הכוכב הבא

11373641

טרופותי מהד' חדשה

11194541

עין התודעה

12260546

כייף לקרוא - מיומנות הקריאה

10073176

אייבי ובין 5 מחפשות צרות

13580054

פרח קטן

14370023

נשים מופלאות שעשו היסטוריה

11324328

הרשעה

11372386

יומנו של חנון

11415004

לעלות אל העם סיפורו של יצחק נבון

11374010

תיק נוער 1 סיכון כפול

11562799

בומלך

11414665

בית כברות לחיות עטיפת הסרט

10073227

אייבי ובין 6 מכרחות לרקד

11170292

אני זה אני ואני מיחד דפים עבים

12292122

קופיקו 5 השוטר

11620205

איך לבנות חיים חברותא במסילת ישרים עם הדר גולדין

12292230

גוף האדם

13880048

שמלת השבת של חנהלה

10073101

אייבי ובין 3 שוברות שיאים

11562669

פנדה יוצאת למרעה

10011065

מיומנו של פטריוט

11980921

שלשת הפרפרים מהד' חדשה

12290666

קופיקו 6 בגונגל

14560702

הבלרינה הקטנה כולל תליון מזל

10073588

אח שלי איוב

12010026

האש של מקנזי

13621174

חצות בחנות הספרים

15820209

מצד לצד

12292257

קופיקו 7 והזמר המצחיק

11250948

אגדת המלים השמחות

11372154

גלילאו גלילי ממציאים ומגלים

13621111

מסע אל החלל ספר נפרש לידים קטנות

11374209

המרגל האנגלי

11562787

נוני ונוני יותר

14561457

שאלות ותשובות על הדינוזאורים כיצד ומדוע

11374285

הלוויה יפהפייה

11150203

רידל איש חידה 1

14561068

נפילת הממלכות 3 רדת החשכה

11323807

מכתב אחרון ופרידה

12292181

אדון הטלקינזיס עץ עתיק יומין

12292273

ספורים במעגל השנה מבחר ספורי חגים ומועדים

17510040

מחוץ לקמפוס 2 הטעות

12292270

מלים לקטנטנים מלים

12840027

קטנות גדולות ג'יין אוסטן

11374264

הפסגה

13580046

סצנות מברצלונה

11521882

הדס המהנדסת בונה שטותיקופטר

10200019

צב על הגב

12840023

קטנות גדולות רוזה פארקס

12010038

עד שהגעת

11562705

רצח באוריינט אקספרס

11562793

נמר גימל

11194552

הגבור שלי ברקו

11170287

אהבתי אותך מאז ומתמיד

11324364

תעתועים 3 נפלאות

14370025

אנטול הגדול 2 יוהוווו!

12292245

משהו במים

10073527

אייבי ובין 10 פותרות תעלומה

12010011

רבות הדרכים

11415010

המוזיאון לאהבה מודרנית

10200048

ג'יין יאנג הצעירה

11981212

לילה טוב חד קרן

10072524

הקטר הכחל שיכול-גדול מאויר

12010033

יופי מלוכלך 3 תשוקה

14561459

שאלות ותשובות על גוף האדם כיצד ומדוע

11360275

סיון עולה לכתה א'

12292238

כותבת את העולם

11052143

קדבובו ספר על חלומות

11194497

עטור מצחך זהב שחור

11562778

מוות על הנילוס

11194540

מחזור חיי אישה כל השירים

11411348

הדבון לאלא -דפים עבים

14561464

חידות על גוף האדם

12840034

קטנות גדולות אודרי הפברן

11415003

זיכרון אהוב

14370008

הדרקון שבקש אבירים לנשנש

12010034

יופי מלוכלך 4 נצח

12292239

אדון הטלקינזיס אוצרות הסיקריקים

13560076

חום / הוקון אבראוס

11170279

דג הקשת במעמקי הים

13621110

כאן בונים ספר נפרש לידים קטנות

12010032

יופי מלוכלך 2 אהבה

10073774

שנות העשרים

14560948

נפילת הממלכות 2 אביב המורדים

14561254

נפילת הממלכות 5 סופת הבדולח

11324339

הדרך החילונית

11194508

הבית הגבוה והבית הנמוך

14561447

ספורי אנדרסן היפים ביותר

11170238

דג הקשת

11250820

קווים 1 קווים אדומים

15500228

ארץ האגדות 4 מעבר לממלכות

14560502

הבישול המרוקאי של אמא

13621181

מקס וארנבון אלופי ריצה יושבים על סיר

14561529

תמונות לקטנטנים צעצועים

12840044

הלנה כגן הישראליות סדרה היסטורית נשית

12010041

החטאים 2 החטא הבא

13621056

חיות הסונה ספר נפרש לידים קטנות

12292047

קופיקו 2 בעקבות הבלשים

13621180

מקס וארנבון בבטן של אמא

14560625

קידוש לשבתות וחגים

13372427

העוצמות הנסתרות של הלב

13500440

מעשה בחמישה בלונים דמויות נשלפות

11981219

חומר אפל 2 הונאה

12010044

החטאים 5 ברית נישואין

14561393

החלל החיצון סדרת חוקרים קטנים

13500498

תראו אותי דפים עבים + מראה

12010040

החטאים 1 חטא הכרחי

11250918

קווים 2 קווים שבורים

17510045

כסף מלוכלך 1 חוקים נוקשים

10073805

הבלוגר 3 חמל רכבת

12840024

קטנות גדולות אמלין פנקהרסט

11415037

לא בדיוק לויתן

14561165

מי מסתתר חיות הג'ונגל דפים עבים

14561420

אגדות גרים היפות ביותר

11521884

קוקולקה

12292101

קופיקו בכדורסל

11620145

לרפא עולם שבור

11194545

טוב להיות רעה?

13621163

מאונט 2 מלכה מתריסה

11414999

אהבה ראשונה

12292213

יש לי נמר בחדר

14561525

תמונות לקטנטנים כלי רכב

11250485

כבר לא מתים מאהבה

12840036

קטנות גדולות מאיה אנגלו

14370013

טפיטי היום אני אתה

11170282

דב קטב קטן לאן אתה מפליג

11324275

איש האמונה הבודד

12840014

קריקטור הנחש וחברים

12010036

למרות הכל

12010018

פיית

10073281

אייבי ובין 7 למי יש רעיון

14561406

נפילת הממלכות 6 שלטון הנצח

11170248

אמא שלי ואני \ ג'יימס בראון

11322245

מובי דיק

14561293

חיות ספר החפוש הראשון שלי

12292246

בואו לגלות מערכת השמש

11521885

ואז הכול התהפך

13621054

חויה בחוה ספר נפרש לידים קטנות

14561468

סיפורי אלף לילה ולילה היפים ביותר

10073699

ברלה , ברלה , 1 2 3 ...!

10200067

מדעי המזל

14561506

השתמש בדמיון שלך

14561425

מה השעה ? ספר לשוניות

13621148

מאונט 1 מלך חסר רחמים

13621055

חיות הג'ונגל ספר נפרש לידים קטנות

13560071

מיינקראפט התאונה MINECRAFT

10011066

נחשה בחפשה

12010043

החטאים 4 מבחן סיבולת

14000125

נביא ולא נביא

17510046

כסף מלוכלך 2 בקרת נזקים

14560681

אוסף המתכונים שלי

10073433

אייבי ובין 8 מדוחות מהשטח

12010025

לא רצויה

11321504

החטא ועונשו תר' קריקסונוב

11194472

אני אוהב לחפש מהד מחודשת

11374000

תולדות הלבנה 2 סקרלט

11322646

שירת מרים

15500233

ארץ האגדות 5 מסעותיו של הסופר

11324391

פחות קוצים

12290644

ספר החיות הגדול

14561523

תמונות לקטנטנים צבעים

14561289

אותיות בתמונות

13621167

לילה במנהרה

12010042

החטאים 3 חטא אחד אחרון

11193118

הדבון בלע סבון דפים עבים

14561485

טומי הוא ילד גדול

12840032

אנה טיכו הישראליות סדרה היסטורית נשית

10072264

הטירה הנעה

11374311

הנערה המושלמת

11374043

קפטן תחתונים הסרט 1 תעלולי מלים ומשפטים מהפנטים

10073759

קומיקס מדעים רובוטים ורחפנים

14561210

נפילת הממלכות 4 גאות קפואה

11521835

נשיקה בכיס ועוד נשיקה

12840043

המקראיות רות המואביה

11194544

חלק כמו מים

14561460

דינוזאורים סדרת חוקרים קטנים

12010016

אם אלה החיים

15390052

ספר תהלים בתוספת תפילות וסגולות

11324278

הבוזזים

11562327

תרנגול כפרות מהד' חדשה

11170267

הילד והדב

11324118

מסע אל העולם המופלא של חיות הבר העולם המופלא

11324392

מעגלים סיפורו של שלומי אביטן

11374232

תולדות הלבנה 3 קרס

11170276

דרקונית הלילה

14561194

מלים ראשונות 100 לשוניות

14561483

ציפור כחולה ציפור כחולה

14561196

צורות וצבעים 100 לשוניות

14000137

לראות שיש כאן עוד מישהו

12010021

תחנה סופית 2

12840020

שש נקדות ספורו של לואי בריל

14561532

חוב של כבוד 3 רגעים של אהבה

12192937

סקרלט סטון

11324266

עיר הדובים

12292163

קופיקו ספורים לפני השנה

17510024

מחוץ לקמפוס 1 העסקה

11562760

הרחק מעצי התרזה

11374286

הסייר העשירי 2 מלכודת הסיטרונים

13621155

מסבה שמחה בארמון הנסיכה ספר נפרש לידים קטנות

11051590

יופי מלוכלך 1 שקרים

11250906

סיינט

14560962

מבט מקרוב על גן החיות דפים עבים

10073478

אייבי ובין 9 קובעות את הכללים

11981193

חומר אפל 1 התפרצות

14000136

בינה לעתים

11520138

הבית של יעל

12010020

תחנת ביניים 1

12840031

שרה לוי תנאי הישראליות סדרה היסטורית נשית

12840039

ז'קלין כהנוב הישראליות סדרה היסטורית נשית

12780253

גן גני ראשון

13730053

תוציאו את הילד מהמסך

10073788

הילדה וענק הלילה

10073600

ינשופות 1 הקיטנה להגשמת חלומות

12301740

ילד המערות המודרני טק

12292219

הידעתם חיות טריויה לכל המשפחה

10073792

דיסקו מתוקים

14561433

אופטימיות זה שם המשחק

14561203

החוה שלנו 100 לשוניות

14560527

אמא של שבת

13621172

הספר פוחד דפים עבים

11981108

אריה גבור ועכבר בן חור דפים עבים

10073799

חדר הפלאות

11324119

ממריאים למשימת חקר החלל העולם המופלא

11194522

ההילה 1 ההילה

10073768

וורקרוס

10073758

הילדה והטרול

13372432

האיש עם הטבעת

14561456

בחוה סדרת חוקרים קטנים

10033225

הרוח בערבי הנחל בתרגום עטרה אופק

14560620

מלים ראשונות קובץ דפים עבים גדול כחול

14561193

מספרים 100 לשוניות

11250928

אנגלי מטורף

11324272

אורות (א) / הרב אברהם יצחק הכהן קוק

13621178

ליאורה / רעיה טילינגר

11194514

איפה הביצה דפים עבים

11170241

דבים לא מפחדים משום דבר

12010012

לחיות את הרגע

12192934

דואט נשיקה 1 נשיקת מוות

12261507

יום עם קופיקו

11521871

נופית מחפשת בית

12350045

דוד חיים ובובו בעקבות המזודות האבודות

10110182

אסתר ועדינה

10073781

ינשופות 3 בית ספר למבחנים

11620154

לא בשם האל

12261590

קופיקומיקס תעלומה בקרקס

13622099

ימי שלישי עם מורי

11323760

משפטי הרב קוק

12292271

מלים לקטנטנים כלי רכב

11324269

יש מפלצת בספר הזה

14561441

מאיה עולה לכתה א

14561434

יש בנו אהבה

10073794

האכזריות

11250941

סמיך ממים

13500445

מישהו בבית דפים עבים

11620216

יצורי הפלא במדרש ובמדע

11170247

הדב והפסנתר

12010039

כמו שהיינו פעם

11372727

יומנו של חנון הסרט

12292256

להציל את רובי

10420006

סודות היהדות ההלכה

14561465

חידות על דינוזאורים

14560558

כיצד ומדוע החלל

14560576

כיצד ומדוע הכוכב שלנו

14561145

קפסת החיות הגדולה שלי

11250936

הבית הלבן 1 אדוני הנשיא

14561487

חוב של כבוד 2 שביב של תקווה

10240011

חכמינו לימינו 2

11521777

הנמר של שלמה המלך

11372940

משחקי הרעב 2 התלקחות

10090180

חושב בקול

11170283

דב קטב קטן קח אותי אתך

12010045

הקופסה / אביבה סרור בייגל

11374327

אהבה כפולה בטקסס

11324282

גבול התשוקה 1 ללא מעצורים

11324352

גבול התשוקה 2 לשבור את הכללים

12050080

שליחות חשאית 1 מבצע מנהטן תקרא תצליח

12261506

קופיקו מבקר עד ערב

14561522

תמונות לקטנטנים צורות

14561527

תמונות לקטנטנים הפכים

14561155

ספר אותיות דפים עבים

11324080

ספר הצבעים \ דרו דיוולט

12292074

ספורי חלם מהד' חדשה

11440185

הרפתקאות דוקטור דוליטל

10033164

מי את חושבת שאת ?  רכה/קשה

11340013

הלו הלו אבא

11373704

מחר / גיום מוסו

13500442

שמוליקיפוד דמויות נשלפות

11194358

יואש

11373608

אחד משלנו מהד' חדשה

10420001

סודות היהדות החכמה

11380058

מכשירי התופת 2 נסיך מכני

11324232

הילד הטוסקני

13370430

יומטיול ירושלים וכל מה שקרה

13372437

ארץ יצורי הפרא (ערבית)

11324065

מכים שורשים

11981214

אחרי הנפילה

13372425

אהבה בחקירה 2 כשהשמיים מתבהרים

12192936

דואט נשיקה 2 נשיקת פיתוי

12010035

חלק משלנו

14560754

איך להיות אביר

10420002

סודות היהדות המחשבה

14561314

אל תעירו את הטיגריס

14561173

איפה אני גר ספר בתוך ספר דפים עבים

14561248

היום הייתי טוב דפים עבים

14561276

באטמן ספור ההתחלה

14561280

דרדסים הכפר האבוד ספר הסרט

14561195

לצייר בכייף שלב אחר שלב חיות/בנות/בנים

14561400

מה מסתתר ? אמא ואני

14561484

ביוגרפיות קוקו COCO הביוגרפיה                  קוקו שאנל

12292206

לכודים/ש.ל .גריי

11322171

סוכן במלכוד

12050072

סוד הגן הנעלם תקרא תצליח

11373318

הפרשה

11373632

משחקי הרעב 3 עורבני חקיין כריכת הסרט 2

11373291

דיאטת אטקינס החדשה

11372725

משחקו של המלאך

11193628

הנסיכה וככר הלחם האמתית

12050067

סודות הכדורגל של נועם תקרא תצליח

11194487

בדרך למכלת

11193418

עוג מלך הבשן

10090214

מורה בחסד נחמה ליבוביץ גדולי האמה לילדי ישראל

14561471

הנה באה השמש

11323920

פשוט להאמין

11981215

שתי אהבות אמת

11620180

תכון תפלתי

11981199

מדלן וכלבת הספריה

11411674

סודות גלויים מהדורה חדשה

11324001

נפש יהודית

14561383

סופרמן מטאור האבדון

14561176

טיול בחלל דפים עבים

14560557

כיצד ומדוע הדינוזאורים

14561167

הספרון הראשון שלי כ"א דפים עבים

11373922

מסביב לעולם ב 80 ספורים

12261775

למה ברבוע ניבים ופתגמים רכה

11191620

ההר דיגי-דיגי

11373988

הדבר האמיתי היחיד

11620218

תערך לפני שלחן

14562533

הקוסם מארץ עוץ תקרא תצליח

13621187

המכונית האדומה יוצאים לדרך דפים עבים

10420005

סודות היהדות התורה

14561547

על הירח

14560688

מלים ראשונות בתמונות כרי' אדומה

14561265

הדרדסים איפה בר כח ?

14561268

נעים כמו לטוף

14561154

ספר צבעים דפים עבים

11250937

הבית הלבן 2 המפקד העליון

11373751

מאסטר שף 5 ספר המתכונים עונה חמישית

11561170

תיקי ובוץ

12292087

קופיקו בייבי מלים ראשונות

11373532

אוטובוס ושמו עדן

11373908

מטמון האוצרות המתמטיים של פרופסור סטיוארט

11373639

מספרת הסיפורים

10072780

חשוב על מספר

12050077

לקוף יש בעיה תקרא תצליח

14561191

פתאם והפיל הצמא דפים עבים

10033064

אגדת ברונו ואדלה

11170236

המסע המפלא שלנו לגן הילדים

11170280

מי ראה את הג'ירפה שלי

11415031

ברידג 2 לתוך הלהבות

14561467

חוב של כבוד 1

11373942

ספר הכמיהה רכה

13621189

ארנבוני הקטן לילה טוב דפים עבים

13621188

מילה בת הים משחקת במחבוא ים דפים עבים

14561435

לאמא הכי טובה בעולם

14560287

אני רוצה פיל

14561172

לאן אני שייך ספר בתוך ספר דפים עבים

14561190

אוהבת אותך מת

14561505

למנצח על שושנים

14560144

ספורים לקראת שבת

14561296

דבי לומד לספר ספר בבת אצבע

14561166

הקשת הצבעונית דפים עבים

14561252

איפה הסוריקטה ? בחפשה

14560922

מבט מקרוב על ארץ הפיות

14561278

כנפיים /גילי כהן

14561220

מבט מקרוב על שאלות ותשובות על הדינוזאורים

12010029

לוטוס שחור 1 יריית פתיחה

11373726

קיש קיש קריא

12050079

קופיקו 2 בעקבות הבלשים תקרא תצליח

11373840

שמור עליי

11373938

קנה סכר וקרן אור

11373841

מחשבה נודדת

11373238

אסיר השמים

10033086

הספרייה המוזרה

11373755

ברק מלחמות חיי

10030424

הנערים מרחוב פאל

11372560

אי סדר מוסרי

12050081

אל עצמי-סיפורו של נער עזוב תקרא תצליח

11412003

המדריך לחיים טובים

11373794

רצח בראשי תיבות

12261773

איפה הפינגוין ? רכה

12050059

שירלי שמש הגדולה מכולם תקרא תצליח

12010030

לוטוס שחור 2 מהדהד

13500358

ההפך ספר ההפכים הגדול

14561185

נא לא לפתוח את הספר

14560949

זמן של מת

14561231

בנצי והמפלצת

14561266

הדרדסים איפה תינוקי?

14560918

הסתערות של אש

14561303

הרפתקאות דינוזאורים

14560143

ספורים לימים טובים

14561309

מלך הצבעים

14560955

אנציקלופדית המספרים הראשונה שלי דפים עבים

12000226

אם אשאר כריכת הסרט חבר

11000251

הסדרה הקטנה בשר טחון בני סיידא

12050006

ארטמיס פאול תקרית בקוטב הצפוני

11411759

המרדף

11414476

הספר שיעשה לכם חשק לספרים

12050023

ילד האריות המרדף

10073025

מיכל אנסקי אוכל מהבית

12261774

שמח במטבח  שוקולד רכה

11373525

הקרבות האבודים של לאונרדו ומיכאנג'לו

11374079

וידוי /קולין הובר

10032935

מוות של דיו

10033146

אחותו של פרויד

10033165

דיקטטור

11373674

המלכה היחפה

11372798

גברת גרים אוהבת ספרים (ואני לא)

11412307

מכף רגל ועד ראש

11411780

דומא קי

10240007

חכמינו לימינו 1

11372355

החתול שלי הכי טפש בעולם

11372520

תשלחו את אריק לירח!

11372735

האוהל

11360488

תלתלי השוקולד של לולי

11373297

איסטנבול

11373109

מעבר חד

11411783

האספנים

13500477

עכבר עכבר נוס נוס נוס

11373877

בוגד משלנו מהד' חדשה כריכת הסרט

11372323

האגדה על מרפי בטטה

12050071

אלברט אינשטין ממציאים ומגלים

11372384

תמונות קטנות-גוף האדם

14560669

ספורי קוסמים ומכשפים

14560674

אנצ' המלים הראשונות שלי

14561396

דב הוא דב אין מה להתוכח

14561269

הדרדסים 1 דרדסית

14561273

בילי והמפלצות הקטנטנות 1 מפלצות בחשך

14561230

היום המיחד של בנצי

14561449

שוף כשוף הוקוס קופוס

14561020

תרפיה באמנות ספר צביעה

14561295

בילי והמיני מפלצות 2 המפלצות משתוללות

14561277

וונדר וומן ספור ההתחלה

14560675

אנצ' החיות הראשונות שלי

14560684

ספורי עם ואגדות

14560686

קסם של פלסטלינה

14560956

אנציקלופדית הצבעים הראשונה שלי דפים עבים

14561236

אני שמח דפים עבים

14561382

וונדר וומן חרב הדרקון

14560668

ספורים לפני השנה

14560999

לכפר

14560940

עוגות של בית

14560713

קציצות בקלי קלות

14561056

אנציקלופדית כלי הרכב הראשונה שלי דפים עבים

14561411

שירים לפעוטות מאת חיים נחמן ביאליק

12000227

הדברים שאני רוצה כריכת הסרט חבר

12050003

ריקוד של נסיך

12000233

הרפתקאות ספרית רמונים 2 אל בעלי הנפש סטימצקי

12050016

חב' הכדורגל 3 גלי חסרת הפחד

15500058

הדיאטה של הפילוסופים

11820128

המזרח התיכון החדש

11414559

משחקים פטריוטים טום קלנסי

12050005

דו קרב

11413798

בת העשן והעצם

15840068

חב' הכדורגל 11 אסף השחקן שרוקד עם השמש

12050060

ריגול חיטוט ושוקו חם תקרא תצליח

10032764

הדבי והחיות

12000232

הספר הזה הוא עליך חבר

11412299

מחוז פורד

10033105

רק בעיניים עצומות רואים אותו

12050009

החופש הגדול

11411828

רוחו של סטאלין

11372506

מה קודם למה ?

10010964

ישבנימדיה

12290641

אני רוצה להיות

10033113

קצין ומרגל

12290832

המכונה הכי המשוכללת בעולם

11373409

שנים עשר ירחים

14560840

הכדור השלישי

10032778

התפכחות

10031256

תמר כ"ץ ילד ממלץ

10032495

הגוף-מוזל

10010968

הנה ימים באים/ אברהם בורג

10032629

סאלי לוקהארט מסתרי אבן האודם

11372911

בת ברית

11324309

היומן הפמיניסטי שלי

11372446

מקס עושה התעמלות

11373600

אפס אפס אפס איך הקוקאין מנהל את העולם

14561169

עקבות /ניב קפלן

11413559

הלילה האחרון בנהר המפותל

11372190

למה אנחנו לא יכולים לחיות עם הדגים

11372441

חלון השלום והלהתראות

11373278

בן לאדן החיסול

12261601

ערפילית האגדות

10032954

איגריין האמיצה

10032534

עור וסיפורים נוספים

12292039

מגרות

10032777

מגילת זכויות הירח

10032664

הרחק מטשקנט

11411064

ספור על נסיכה פיל סוס כלב חתול

11373003

זאב גדול וזאב קטן

11413776

התאונה

10090206

דבר אליי יפה

11372871

הפלופ האיום

10033158

פלורה ויוליסס

15500156

חידה שייקספירית

11373664

המצאת הכנפיים

10032536

נרניה-מוזל-אדמונד והמכשפה הלבנה

12291625

ארנק המשי של מרקו פולו

11413991

הסערה

11372052

חומי לומד משפחות

10032703

הידרומניה

10032980

סאלי לוקהארט נקמת הטיגריס

10033019

הצייד

11372338

אנחנו אוהבים-גורים

11373610

המיילדת מוונציה

11170071

קולין וארגז הנמנומים

10032959

הקוסם מארץ עוץ - רכה

12290517

שנת ההסגר

10032736

אשת הטיגריס

11372194

קשקוש

11372994

תמונות מן התנ"ך

11372957

אני מזמין משטרה

11411483

מאמין אמיתי

11414160

המושבע האחרון

11372489

גלויה מהנמיה

11372445

מקס בגן המשחקים

11372341

כשאהיה גדולה

11373930

פרויקט אליס

11372998

דיויד בקהאם 3 כפפות המזל

12000219

נסיכת הקרח חבר

11413758

כנגד כל האויבים

11372711

רובי תקפצי למים

11372332

פיט הפירט ואבן המשאלות

10032604

פיטר פאן בארגמן

14561186

עשרה דבים לבנים

11373413

אמת שברירית

11373007

פסטיבל החיות

11372053

חומי לומד צורות

11372425

בית המקדש -משלמה ועד הורדוס

11373157

רומאים נגד דינוזאורים על מאדים

14560965

מלכת הגלידה מרחוב אורצ'רד

10033007

השמש השחורה

11413456

סודות האושר

11410782

הפחד, ליאור והחור

11981075

הדגל מהד' חדשה

13372438

בובה תותי (ערבית)

14561549

בנצי וההיפופוטמים

14560825

ספורי אגדות אליס בארץ הפלאות

14561548

אספן החרקים

14561479

פולי ונייט

14561146

מספרים בחוה ספרון בבת אצבע דפים עבים

13372085

אינשטין

14561187

חפשו אותי

14561251

היום הייתי מסדר דפים עבים

14561307

גילי המפלצת הרעבה

14561290

מלים ראשונות צהוב

14561249

היום הייתי נדיב דפים עבים

14561482

שוף כשוף תעלול בלבול ושודדי ים

14561237

אני חכם דפים עבים

14561171

הפכים ספר בתוך ספר דפים עבים

14561275

סופרמן ספור ההתחלה

14561285

שמורת טנגלווד חלוץ סיח הזברה

14561238

המפלצת הרעבה דפים עבים

14561240

המפלצת השובבה דפים עבים

14561310

מילי המפלצת הישנונית

14560086

יום הלדת למדינה שלי

14561120

מאה ואחד ספורים מהחוה

14561387

עם רדת האפלה

14561287

קפסת המלים הגדולה שלי

14560832

יומנו של יורמיוס מקסימוס

14561264

הדרדסים 2 ההרפתקה של חולמני

14561147

חיות וצבעים ספרון בבת אצבע דפים עבים

14560831

ספורי אגדות עמי ותמי

14560744

שוקולד בריבוע

14561469

שוף כשוף לילה מלא רוחות רפאים

105320255

זוג סולם יעקב

105320256

זוג עטי פונפון קסום

105320257

זוג חבל קפיצה דמויות

105320258

זוג קליידסקופ מעץ

105320259

זוג יויו מעץ

105320260

זוג פיות שיניים

105320252

זוג מארז 10 עטים TEN POINTS

105320253

זוג משרוקיות עץ

105320254

זוג עטי קקטוסי כותבים

106910051

מנקלה מהדורה חדשה

105320104

פאזל דינוזאורים מעץ

106910078

דומינו חיות עץ קלאסיק

105320051

דומינו קופסת מתכת

105320183

בובה + כלב

105320182

בובה + סוס

105320045

בקבוק שתיה איכותי

105320026

משקפי שמש לילדים

105940123

קוביה צרפתית

105320202

אוזניות TUBE

105320084

מחברת רטרו A5

106000001

מחברת לגו צבעונית A6

105320003

עפרונות קסומים – מארז 24 עפרונות בקלמר

105320116

סט טיפוח צ'ארמינג

105320190

תיק זנב בת הים

105320204

פידג'ט אוקסו Fidget OXO

105320106

איקס מיקס אבטיח

105320064

מראה לארנק

104030202

3 סימניות מגנטיות על ברכה פרח רקע כתום

106000503

3 סימניות תלת מימד סטימצקי