הערביסט

הערביסט

ירון רן

הערביסט – תקציר
ירון רן מחזיר לֹקֱדִמת הבמה את אלֹיהו ששון שלֹאחר מלֹחמת העולֹם הראשונה היה
החבר היהודִי היחידִ במועדִון הערבי הלֹאומי בדִמשקֱ, אך בה בעת גם פעילֹ ציוני בה
ששון היה מבכירי הכותבים והעיתונאים בעיתונות היהודִית בערבית בעשור השלֹישי
שלֹ המאה ה־ 20 , ואחר כך עמדִ בראש האגף הערבי שלֹ הסוכנות היהודִית והיה
ממניחי היסודִ לֹתשתית המודִיעינית שלֹ היישוב.
הערביסט" מספר את סיפור חייו שלֹ ששון מאז נערותו בדִמשקֱ ועדִ לֹשנה שבה
.1921– מסתיים ספר זה ( 1939 ), עלֹ רקֱע הפעילֹות הציונית בעיר בשנים 1916
הספר פותח צוהר לֹיחסי ספרדִים-אשכנזים במוסדִות היישוב עודִ בשנות ה־ 20 שלֹ
המאה הקֱודִמת ומאפשר דִיון וניתוח מחודִש שלֹ העמדִה הציונית בשאלֹה הערבית
ירון רן טווה מסמך היסטורי מרתקֱ השופך אור חדִש גם עלֹ ההיערכות הציונית מולֹ
1939 . זאת לֹאחר שהצלֹיח לֹחשוף את שמות הקֱודִ שלֹ כלֹ – המרדִ הערבי בשנים 1936
המודִיעים והסוכנים הערבים שעבדִו עם הסוכנות היהודִית באותן שנים, ביניהם
עיתונאים, ראשי מדִינה ואישים בכירים בסוריה ולֹבנון. במסגרת זו הוא מתחקֱה שלֹב
-שלֹב אחר המעקֱב המודִיעיני שהתנהלֹ אחר המופתי הירושלֹמי חאג' אמין אלֹחסיני
בלֹבנון לֹאחר הימלֹטותו מירושלֹים בחודִש אוקֱטובר 1937 ואחרי ראשי המרדִ הערבי
שהתמקֱמו בדִמשקֱ. במחקֱר מבריקֱ המבוסס עלֹ מסמכים ארכיוניים בעברית ובערבית
ובתוכם גם מסמכים אישיים שלֹ אלֹיהו ששון, ירון רן חושף את תחילֹתו שלֹ הדִיון
בתנועה הציונית לֹגבי דִרך ההתנהלֹות הראויה מולֹ העולֹם הערבי בכלֹלֹ, והחברה
הפלֹסטינית בפרט.

על המחבר:

דִ"ר ירון רן – מזרחן, חוקֱר תולֹדִות היחסים בין התנועה הציונית והעולֹם
הערבי ומומחה לֹקֱהילֹת המודִיעין עדִ לֹהקֱמת המדִינה, הוא דִוקֱטור
לֹהיסטוריה מאוניברסיטת בר־אילֹן.
""הערביסט" הוא ספרו השני. ספרו הראשון "שורשי האופציה הירדִנית
1948- שראה אור ב־ 1991 , היה – - עבדִאלֹלֹה והסוכנות היהודִית 1921
הראשון לֹחשוף את מערכת הקֱשרים בין בית המלֹוכה ההאשמי והתנועה הציונית
בשנים שקֱדִמו לֹהקֱמת מדִינת ישראלֹ. פרסומים נוספים שלֹ דִ"ר רן עוסקֱים בתחילֹת
דִרכו שלֹ משה שרת במחלֹקֱה המדִינית שלֹ הסוכנות היהודִית ובשאלֹת המחדִלֹ
המודִיעיני שלֹ היישוב ערב מאורעות תרפ"ט בחברון.
קרא עוד... הצג פחות...
מחיר קטלוגי 117.00 ₪
מחיר באתר 105 .30
+ -
שם:
הערביסט
מחבר:
ירון רן
כריכה:
רכה
שפה:
עברית
מק"ט:
013372401
מוציא לאור/ספק:
אפי פלצר
ביקורות

כתוב את חוות הדעת שלך

איך תדרג מוצר זה?